Perceel grond voor parkeervoorziening
Gelegen aan de linkeroever van het Steurgat
te Werkendam

Procedure gestart

Voornemen tot overeenkomst sluit op dinsdag 10 november 2020, 12:00 uur.

Luchtfoto Werkendam 0

Objectinformatie

Adres: Gelegen aan de linkeroever van het Steurgat, 4251 LA Werkendam
Huidig gebruik: Natuur
Perceelgrootte: 280 m²

Voornemen tot overeenkomst: Parkeervoorziening gelegen te Werkendam

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een perceel grond, wat gebruikt mag worden voor het realiseren van een geasfalteerde parkeervoorziening ten behoeve van een nieuwe bedrijfshal in de gemeente Werkendam met de contractduur van één jaar met verlenging van telkens één jaar .

Andere partijen kunnen voor dinsdag 10 november 2020 tot 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf dat zij ook interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen aan de linkeroever van het Steurgat grenzend aan het terrein van Hakkers BV, Brunningsstraat 24.

Kadastraal perceel:
Gemeente Werkendam, sectie H, nummer 1075 gedeeltelijk.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een natuur en waterstaatkundige functie.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met een verlenging van telkens één jaar tot wederopzegging. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan OF met de huidige gebruiker van de locatie OF met de aangrenzende gebruiker, omdat de locatie niet via de openbare weg is te bereiken OF met de aangrenzende gebruiker, omdat de locatie zelfstandig niet doelmatig kan worden gebruikt. Om andere partijen hiervan op de hoogte te stellen, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij nodigen we partijen die mogelijk ook interesse hebben in het huren van deze locatie, deze interesse kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 10 november 2020. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: de heer Rosalia, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan postbus.rvb.verhuurongebouwd@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘Interesse gebruik parkeerplaats Werkendam’. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 6 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (144 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: De heer Rosalia
E-mailadres: postbus.rvb.verhuurongebouwd@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod