Belangstellingsregistratie Tidal Technology Centrum
Grevelingendam
te Bruinisse

Marktconsultatie

Antwoorden op de gestelde vragen, het verslag van de bezichtiging en overige stukken zijn te downloaden via "download meer informatie".

Tidal Technology Centrum Grevelingendam 0

Objectinformatie

Adres:
Grevelingendam, 4675 RB Bruinisse
Huidig gebruik:
Waterkering
Perceelgrootte:
796742 m²

Ontwikkellocatie voor het realiseren en exploiteren van een testcentrum voor getijdencentraleturbines en/of getijdencentrale gelegen tegen de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam te Zeeland

In onderstaande tekst is onder de kop procesverloop vermeld dat betrokken overheden op 1 januari een besluit nemen over de vervolgprocedure. Langs deze weg laten wij weten dat betrokken partijen meer tijd nodig hebben voor een zorgvuldig proces om gezamenlijk tot een standpunt te komen.

In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) wordt door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een algemene belangstellingsregistratie uitgevoerd. De belangstellingsregistratie onderzoekt de belangstelling van partijen om de locatie van het thans gedeeltelijk voltooide centrum voor energieopwekking uit getijdebeweging tegen een marktconforme vergoeding in gebruik te nemen. Er wordt gezocht naar een marktpartij die de gronden van het Rijk wenst te gebruiken voor de duur van 20 jaar om het
Tidal Technology Centrum (TTC) voor eigen rekening en risico af te bouwen en te exploiteren.

In 2017 is het initiatief genomen door een exploitant om een getijde testcentrum op te richten tegen de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam waarvoor de exploitant verschillende subsidies en een waterwetvergunning van RWS heeft ontvangen. De exploitant is er echter niet in geslaagd om het project te voltooien, waarna RWS haar vergunning heeft ingetrokken. Om die reden wordt er in opdracht van Rijkswaterstaat door het Rijksvastgoedbedrijf een algemene belangstellingsregistratie uitgevoerd om te verkennen of er andere partijen zijn die interesse hebben.

Procesverloop
In eerste instantie is het doel van deze verkenning het peilen van belangstelling bij marktpartijen voor het voor eigen rekening en risico afbouwen en exploiteren van een Tidal Technology Centrum.

 1. Marktpartijen krijgen tot uiterlijk 1 oktober 2020 de tijd om per e-mail aan te geven of hiervoor belangstelling is. Eventuele vragen over dit proces kunt u per mail richten aan: Postbus.rvb.ttcgrevelingendam@rijksoverheid.nl;
 2. Op 2 oktober 2020, zal afhankelijk van de belangstelling, een bezichtiging van de locatie plaatsvinden. Als u hieraan wil deelnemen kunt u dit melden op voornoemd email adres;
 3. Tot en met 5 oktober 2020 kunnen vragen over de technische toestand van het object, de vergunningseisen c.a. worden gericht aan Postbus.rvb.ttcgrevelingendam@rijksoverheid.nl;
 4. Antwoorden op de gestelde vragen worden op geanonimiseerde wijze gepubliceerd op 8 oktober 2020;
 5. Uiterlijk 14 oktober 2020 dient u uw belangstelling te bevestigen op voornoemd emailadres. Hierbij dient u concreet aan te geven dat u belangstelling heeft om de locatie in de huidige toestand in gebruik te nemen en voor eigen rekening en risico verder af te bouwen voor de maximale periode van 20 jaar tegen een marktconforme prijs. Ook dient u aan te geven of u zelfstandig dan wel in samenwerkingsvorm belangstelling heeft.

Het resultaat van deze verkenning dient als basis voor de besluitvorming (voorzien vanaf medio november 2020) over het vervolg. Uiterlijk 1 januari 2021 nemen de betrokken overheden een besluit over de vervolgprocedure. Indien de belangstelling onvoldoende is kunnen de overheden gezamenlijk besluiten geen verdere initiatieven te nemen.
Ten einde de besluitvorming goed te kunnen voorbereiden kunnen belangstellenden worden uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt u uitgenodigd om uw businessplan te presenteren. Ook wordt gevraagd naar uw ideeën met betrekking tot publieke doelen die aan het centrum verbonden kunnen worden. Hierbij valt te denken aan onderzoek, onderwijs en publieksvoorlichting. Voorts kunt u uw ideeën inbrengen waarmee de betrokken overheden een gezonde exploitatie van het centrum aantrekkelijk kunnen maken. Het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, het ministerie van EZK, de provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland en ter zake deskundigen op het gebied van subsidies en ondernemerschap zijn bij dit gesprek aanwezig.
Deze gesprekken vinden plaats tussen 19 en 29 oktober 2020.

Indien besloten wordt om door te gaan met de ontwikkeling van het Tidal Technology Centrum zal het Rijksvastgoedbedrijf, na opdracht van Rijkswaterstaat, overgaan tot het treffen van voorbereidingen en vervolgens houden van een openbare procedure voor het vestigen van een opstalrecht en een huurrecht voor gebruik van Rijksgronden ten behoeve van het voor eigen rekening en risico (af)bouwen en exploiteren van een Tidal Technology Centrum. Een daarvoor noodzakelijk biedboek met voorwaarden en nader te bepalen selectie- en toewijzingscriteria wordt alsdan samengesteld. Afhankelijk van voornoemde besluitvorming zal naar verwachting een openbare procedure medio 2021 kunnen aanvangen. Deze openbare procedure zal dan worden aangekondigd op www.biedboek.nl.

Locatie
De locatie ligt verbonden aan de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam. Kadastraal deel uitmakend van het perceel gemeente Bruinisse, sectie G, nummer 1673 gedeeltelijk.

De Flakkeese spuisluis is gelegen in de Grevelingendam. Deze spuisluis is door Rijkswaterstaat in 2017 gerenoveerd. De grond aan Grevelingenzijde is gereed gemaakt voor de bouw van een testcentrum zoals in de oorspronkelijke plannen was voorzien. De werkzaamheden die Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd zijn:
- Renovatie installaties spuisluis;
- Bodembescherming;
- Steenbestorting.

Dit betreft het infrastructurele deel als basis voor de stromingsgoten. De sluis is omgebouwd tot een tweezijdig doorlaatmiddel. Oorspronkelijk kon het water via de Spuisluis alleen van het Grevelingenmeer naar de Oosterschelde stromen. Met de renovatie is nu een tweezijdige verbinding ontstaan en kan het water ook van de Oosterschelde naar het Grevelingenmeer stromen. Door deze verbinding te herstellen verbetert de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer.

Huidige situatie
De huidige situatie van het ongebouwde Tidal Technology Centrum, verkeert in de staat zoals door RWS is omschreven in de bijlage “Inventarisatie vergunningen ten behoeve van de afbouw TTC in het kader van de algemene marktverkenning”. Hierin is onder andere opgesomd welke civiele werken reeds zijn uitgevoerd en welke civiele werken nog moeten worden uitgevoerd om het Tidal Technology Centrum te kunnen afbouwen en exploiteren. Een technische beoordeling door Rijkswaterstaat van het gebouwde is eveneens bijgevoegd.

Het oorspronkelijke plan
Op het perceel grond van ca. 10.000 m2 was door voormalig initiatiefnemer een testcentrum voor getijdenenergie voorzien. Dit testcentrum zou bestaan uit 3 stromingsgoten waarin vanaf het plateau turbines kunnen worden neergelaten middels een mobiele hijskraan. Het testcentrum zou voorzien worden van gebruiksspecifieke meet- en monitorinstallaties. Conform het plan zou het testcentrum wordt gerealiseerd aan de uitmonding van de Flakkeese Spuisluis. Het object zou direct aansluiten op deze monding en zou bestaan uit 3 betonnen stromingsgoten. De inmiddels gerealiseerde goten hebben een diepte van 5,7 meter. De kleine stroomgoot is 3,2 meter breed, de middelgrote 6,8 meter en de grote 10,4 meter breed. Door deze stromingsgoten zal bij eb en bij vloed water stromen. In deze stromingsgoten kan 95% van de omstandigheden ter wereld worden gesimuleerd.

Na realisatie van het testcentrum was voormalig exploitant voornemens de stromingsgoten commercieel te verhuren aan bedrijven/instellingen die hierin hun turbines zouden gaan testen. De turbines kunnen eenvoudig in de stromingsgoten worden neergelaten door middel van een mobiele hijskraan. Deze mobiele hijskraan kan op het tussenplateau worden geplaatst. Een dergelijk testcentrum is uniek in de wereld. Bijzonder aspect aan dit testcentrum is bijvoorbeeld dat de stroming in de goten kan worden stilgezet. Indien de stromingsgoten niet worden verhuurd, kunnen deze worden gebruikt voor energieopwekking.

Ruimtelijke uitgangspunten
Voor het afbouwen van het centrum voor energieopwekking uit getijdebewegingen in de Flakkeese Spuisluis zijn verschillende vergunningen noodzakelijk en moeten er verschillende meldingen worden gedaan bij Rijkswaterstaat en andere bevoegde gezagen. Een overzicht van deze verschillende meldingen en vergunningen vindt u in de bijlage “Inventarisatie vergunningen ten behoeve van de afbouw TTC in het kader van de algemene marktverkenning”. Naast de noodzakelijke besluiten moeten er voor de afbouw van het centrum voor energieopwekking nog de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook hiervan is in de bijlage een overzicht opgenomen van de mogelijke werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.

Specifieke voorwaarden Rijkswaterstaat
Er dient door de initiatiefnemer een nieuwe aanvraag Waterwetvergunning voor de bouw, exploitatie en energieopwekking door middel van turbines te worden ingediend. De initiatiefnemer kan ervoor kiezen twee aanvragen in te dienen. Eén voor de afronding van het totaal civiel werk zodat er gespuid kan worden (aanvraag A) en één voor de ingebruikneming met turbines voor de energieopwekking (aanvraag B). Initiatiefnemer dient er rekening mee te houden dat er een financiële zekerheidsstelling ad. € 750.000,- wordt gevraagd ten bate van de voorlopige herstelkosten, veroorzaakt door het uitvoeren van de werken, het gebruik maken van het werk en ten bate van de verwijdering na intrekking of beëindiging van de vergunning. Na het gereed komen van de werken opgenomen in aanvraag A wordt de financiële zekerheidsstelling ad. € 750.000,- verlaagd tot € 375.000,-.
In de bijlage treft u een overzicht van alle stukken die dienen te worden opgestuurd aan RWS om een volledige en ontvankelijke aanvraag in te dienen. Ook vindt u hier aandachtspunten ten behoeve van de vergunningaanvragen. Ten slotte dient er rekening te worden gehouden met een exploitatieperiode van 20 jaar.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Pas na besluitvorming door de overheden over het doorgaan met de ontwikkeling van het Tidal Technology Centrum, gaat het RVB een openbare procedure opstarten. Met de exploitant aan wie als gevolg daarvan de locatie wordt gegund, gaat het RVB een huurovereenkomst aan voor het grondgebruik op de Grevelingendam en vestigt daarbij een recht van opstal voor het bouwwerk dat daarop zal worden geplaatst. Deze overeenkomsten worden aangegaan voor de duur conform de publiekrechtelijke vergunningen van RWS, zijnde 20 jaren.

Het Rijksvastgoedbedrijf handelt conform de Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017, hetgeen onder andere inhoudt dat gronden op een openbare, marktconforme en transparante wijze in gebruik worden gegeven.

Status procedure  

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (1 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer A. Winkel
E-mailadres: postbus.rvb.ttcgrevelingendam@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod