Windpark Jacobahaven te Zeeland
Jacobaweg
te Kamperland, gemeente Noord-Beveland

Gegund
Windpark Jacobahaven 0

Objectinformatie

Adres:
Jacobaweg, Kamperland, gemeente Noord-Beveland
Huidig gebruik:
Windturbines
Bestemming:
Enkelbestemming: Bedrijf, Functieaanduiding: Windturbine, Gebiedsaanduiding: veiligheidszone – windturbine.
Perceelgrootte:
ca. 2.21.57 ha

Voornemen tot overeenkomst: Windpark Jacobahaven

Het voornemen tot overeenkomst is gesloten op maandag 22 februari 2021 om 12.00 uur. Voor die tijd konden partijen reageren op het voornemen tot overeenkomst bij het Rijksvastgoedbedrijf en daarbij konden zij aantonen dat zij in staat zijn een dergelijk project, inclusief de netaansluiting kunnen realiseren en financieren. Ten aanzien van partijen die zich niet hebben gemeld voor 22 februari 2021 om 12.00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zijn geen interesse hebben in de voorgenomen overeenkomst met Windpark Zeeland I B.V.

Voornemen tot Overeenkomst: Windpark Jacobahaven
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om op een gedeelte van de gronden van de Staat, gelegen naast/nabij de stormvloedkering op de Oosterscheldekering en plaatselijk bekend als Jacobahaven te Kamperland, gemeente Noord-Beveland, provincie Zeeland, zakelijke rechten te vestigen ten behoeve van Windpark Zeeland I B.V. De zakelijke rechten worden gevestigd vanwege de realisatie en exploitatie van windturbines op Staatsgrond. Tevens zullen ten behoeve van Windpark Zeeland I BV erfdienstbaarheden worden gevestigd, indien staatsgrond betrokken is bij overzwaai van wieken of bekabeling van de te realiseren windturbines. Het gaat hierbij om een nieuwe uitgifte in opstal ten behoeve van 3 windturbines (in de plannen gekenmerkt als JH1; JH2 en JH3), welke zijn gelegen in het plangebied. Het totale plan bestaat uit 3 windturbines.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ervoor gekozen om geen openbare inschrijvingsprocedure te organiseren, omdat het denkt dat er geen verdere interesse bestaat in het exploiteren van deze gronden ten behoeve van hernieuwbare energieopwekking. De reden hiervoor is de netaansluiting van de huidige windturbines. De huidige windturbines zijn aangesloten op het net middels een kabel, toebehorende aan de installatie van Windpark Zeeland I BV. Deze installatie heeft een lengte van circa 20 km. Op deze kabel geldt geen aansluitplicht voor derden. Andere marktpartijen zouden aldus een aanzienlijke investering moeten doen alvorens in staat te zijn de windturbines aan te sluiten op het net.

Andere partijen hebben tot 22 februari 2021, 12:00 uur de gelegenheid gehad om kenbaar te maken of zij toch interesse hebben in het exploiteren van de betrokken gronden ten behoeve van de realisatie en exploitatie van windturbines op Staatsgrond. Partijen die hun interesse kenbaar maakten moesten aantonen dat zij in staat een dergelijk project, inclusief de netaansluiting, kunnen realiseren en financieren.

Locatie
De locaties zijn gelegen op percelen welke deel uit maken van de Jacobahaven in de gemeente Noord-Beveland en momenteel door het Rijkvastgoedbedrijf al in opstal zijn uitgegeven aan Windpark Zeeland I. Voor een specifieke aanduiding zie bijlagen welke te downloaden zijn onder de button 'Download meer informatie'.

Windpark Jacobahaven
Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke klimaatdoelstellingen. Voor Nederland betekent dit onder meer dat in 2020 een opgesteld vermogen van 6.000 MW (megawatt) aan windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Dit is één van de vele maatregelen die nodig zijn om 14% van alle energie in Nederland duurzaam op te wekken.

Windpark Jacobahaven is onderdeel van het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO) van de provincie Zeeland. Het is de bedoeling om het totaal opgestelde opwekkingsvermogen van alle windturbines tezamen op en rondom de Oosterscheldekering stapsgewijs te vergroten van 80 MW (2017) naar uiteindelijk 140 MW in 2027. Met de ontwikkeling van het Windpark Jacobahaven wordt ernaar gestreefd om de repowering mogelijk te maken, deze ontwikkelingen zijn vooralsnog voorzien op Staatsgronden. Teneinde de situering van de windturbines op Staatsgronden mogelijk te maken, zal dan ook door de Staat een recht van opstal verleend worden, om de ligging en het gebruik van deze percelen mogelijk te maken. Het windpark is aangesloten middels een installatie die loopt vanaf Middelburg tot aan de Jacobahaven.

Het Rijksvastgoedbedrijf constateert dat er daarmee een situatie is ontstaan waarin alleen Windpark Zeeland I B.V. in staat lijkt te zijn een financieel haalbaar project te kunnen realiseren en exploiteren op deze locatie.

Ten behoeve van de bouw van de windturbines voor Windpark Jacobahaven, zijn er verschillende publiekrechtelijke vergunningen nodig. Een toelichting op de benodigde en reeds verleende vergunningen is opgenomen in de bijlagen welke te downloaden zijn onder de button 'Download meer informatie'.

Specifieke voorwaarden
Geïnteresseerde partijen dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden die specifiek gelden voor dit voornemen tot overeenkomst. Deze zijn als volgt:
- De realisatie van de windturbines dient conform de planologische eisen van de Provincie Zeeland en de gemeenten Noord-Beveland te worden uitgevoerd;
- Een geïnteresseerde partij moet kunnen aantonen dat deze financieel in staat is een dergelijk project met drie windturbines en een netaansluiting te kunnen realiseren. De moedermaatschappij van de exploitant dient een schriftelijke verklaring te overleggen dat deze garant staat voor de financiële verplichtingen die worden aangegaan bij de realisering van exploitatie van dit windpark. Waarbij inbegrepen de aanleg van de netaansluiting.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een opstalrecht met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende “Algemene opstalvoorwaarden windturbines Rijksvastgoedbedrijf 2020" van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag op 19 juni 2020 onder nummer 24/2020 en ingeschreven in de openbare registers, gehouden door het Kadaster, op 15 juni 2020 in register Hypotheken 4, deel 78288 nummer. Het gaat hierbij om een langdurig contract met een exploitatieperiode van 20 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot overeenkomst
Het Voornemen tot overeenkomst sloot op 22 februari 2021 om 12:00 uur. Voor die tijd dienen partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf en aan te tonen dat kan worden voldaan aan de Specifieke voorwaarden zoals hierboven gesteld.

Openbare Inschrijving
Indien zich partijen hadden gemeld voor het verkrijgen van dit zakelijk recht en deze partijen voldoen aan de hiervoor vermelde specifieke voorwaarden die aan de realisatie en exploitatie van windturbines op de betreffende locatie verbonden zijn, had het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijvingsprocedure kunnen starten. Bij een openbare inschrijvingsprocedure kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de gronden.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (355 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw B. Stad
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod