Opstalrechten voor 3 windturbines
Nabij de Haringvlietkering
te Hellevoetsluis

Gegund

Voornemen tot overeenkomst
publicatiedatum: 7 februari 2020

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij de Haringvlietkering, - Hellevoetsluis
Huidig gebruik:
Kering en recreatief

Voornemen tot overeenkomst: opstalrechten nabij de Haringvlietkering t.b.v. het doen plaatsen van 3 windturbines.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een opstalrecht te gunnen aan E-Connection voor het doen plaatsen en exploiteren van drie windturbines voor de duur van 20 jaar aan de binnenzijde van de Haringvlietdam. Op het noordelijke landhoofd (buitenzijde) van de Haringvlietdam staan 6 windturbines van E-Connection die in 1997 zijn gebouwd met een totaal vermogen van 3,6 MW. De locatie van de huidige windturbines is niet geschikt voor opschaling, doordat deze op de golfaanvalskant van de dam liggen en plaatsing van windturbines aldaar niet past binnen het huidige waterveiligheidsbeleid van Rijkswaterstaat.

De mogelijkheden om op de Haringvlietdam meer opwekking van windenergie mogelijk te maken is thans onderzocht. Uit onderzoek volgt dat op of nabij de dam waarschijnlijk drie windturbines met een vermogen van 4 MW per stuk geplaatst kunnen worden. De locatie is opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland. Het te realiseren vermogen ligt hier op circa 12 MW.

E-Connection zou graag haar bestaande park op deze locatie opschalen. Nu opschaling aan de buitenzijde van de dam niet wenselijk is, is zij ook bereid aan de binnenzijde opschaling te realiseren. Het bestaande park heeft volgens E-Connection nog een lange technische en economische levensduur. Door de effecten van onderlinge beïnvloeding is het niet mogelijk om nieuwe turbines te bouwen op de onderzoekslocatie terwijl het bestaande park nog in werking is.

In theorie zou het openbaar aanbieden van de onderzoekslocatie, terwijl de huidige turbines blijven staan, een mogelijkheid zijn. Echter, de onderlinge beïnvloeding van de turbines op zo een korte afstand (150 meter) zorgt voor turbulentie waar de turbines slecht tegen bestand zijn. Bovendien zorgen de turbines voor windafvang, wat van invloed is op de energieproductie van de beide parken. Een nieuwe ontwikkelaar zou door het bestaande park aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan de turbines én verlies in opbrengst van de bestaande turbines, nog los van het feit dat de bestaande turbines ook voor opbrengstderving aan de zijde van de nieuw te plaatsen turbines zouden zorgen.

Gezien deze omstandigheden heeft E-Connection een gunstige positie in een openbare procedure omdat zij de enige partij zijn die het bestaande park kan verwijderen ten gunste van een nieuw park, die een effectieve concurrentie in een openbare procedure zou belemmeren. Om desondanks op deze locatie, op korte termijn alsnog te komen tot de realisatie van een grootschaliger windpark biedt het uitvoeringsbeleid van het Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheid om een Voornemen tot Overeenkomst (VO) te publiceren voor de nieuwe windlocatie aan de binnenzijde van de dam.

Locatie
De locatie ligt aan de zuidoostkant van de N57 aan de noordzijde van de Haringvlietdam. De locatie is opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland als locatie G. Uit voorlopig onderzoek volgt dat hier twee of drie windturbines met een vermogen van 4 MW per stuk geplaatst kunnen worden. Eén en ander zoals (globaal) weergegeven op onderstaande afbeelding. Kadastraal deel uitmakend van het perceel gemeente Hellevoetsluis, sectie A, nummer 2803.

Ruimtelijke uitgangspunten
De gemeente Hellevoetsluis heeft Duurzaam Energiebeleid gemaakt waarbinnen windenergie een belangrijke rol speelt. Zij wil windenergie op de Haringvlietdam z.s.m. planologisch mogelijk maken. De provincie Zuid-Holland heeft in de Visie Ruimte en Mobiliteit (partiële herziening windenergie, 20-12-2017), de locatie opgenomen als locatie G, Haringvlietdam. De provincie heeft aangegeven dat zij akkoord gaan met windenergie op de locatie G. De Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is per 1 april 2019 door Provinciale Staten beleidsneutraal omgezet naar het Omgevingsbeleid en de Omgevingsverordening.

Er is thans onderzoek verricht om de haalbaarheid en vergunbaarheid van een opstelling van windturbines ten zuidoosten van de N57 ter hoogte van de Haringvlietdam inzichtelijk te maken. De volgende aspecten zijn daarvoor onderzocht: ruimtelijke belemmeringen, externe veiligheid (dijkveiligheid), ecologische belemmeringen, juridische belemmeringen en omgevingsaspecten.

Door ondertekening van de “Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Hellevoetsluis” op 18 december 2019 door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Hellevoetsluis is het bevoegd gezag voor de betreffende ruimtelijke procedures en vergunningverlening conform artikel 3.8 Wro door de provincie overgedragen aan de gemeente.

Specifieke voorwaarden Rijkswaterstaat
E-Connection zal moeten aantonen dat de aangewezen locatie de waterveiligheid niet aantast. Een uitgebreide waterveiligheidsstudie m.b.t. sluizen en dam (kering) zal uitsluitsel moeten geven of windontwikkeling geen onaanvaardbare verhoging van de faalkansen met zich mee zal brengen. Door ondertekening van de “Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Hellevoetsluis” op 18 december 2019 door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Hellevoetsluis is het bevoegd gezag voor de betreffende ruimtelijke procedures en vergunningverlening conform artikel 3.8 Wro door de provincie overgedragen aan de gemeente.

Specifieke voorwaarden gemeente Hellevoetsluis
Initiatiefnemer dient met de gemeente Hellevoetsluis een (anterieure)overeenkomst te sluiten waarin zaken worden geregeld zoals: planschade, planologische procedure, financiële vergoedingen voor o.a. plankosten, proces- en financiële participatie.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Indien de procedure Voornemen tot Overeenkomst zonder bezwaar wordt doorlopen, volgt in beginsel een opstalovereenkomst voor de nieuw te realiseren turbines voor de duur van 20 jaar. Vanaf het vestigen van het opstalrecht is een retributie verschuldigd. Het RVB hanteert hiervoor een niet onderhandelbare vergoeding. De vergoeding, thans € 3,20 per Mwh per jaar, wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De Algemene Voorwaarden recht van opstal windturbines Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 2012, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Utrecht op 8 oktober 2012 onder nummer 177/2012 zijn van toepassing of de alsdan geldende nieuwe Algemene Voorwaarden. Ten aanzien van de (park)bekabeling zal een huurovereenkomst tussen opstalhouder en de Staat worden aangegaan.

Voornemen tot Overeenkomst
De bekendmaking van het Voornemen tot Overeenkomst sloot op 28 februari 2020 om 12.00u. Voor die tijd, gerekend vanaf publicatiedatum d.d. 7 februari 2020, konden partijen die ook interesse hebben in het ontwikkelen van het windpark bezwaar maken tegen het Voornemen tot Overeenkomst met E-Connection.

Ten aanzien van partijen die zich niet hebben gemeld vóór 28 februari 2020 om 12.00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het vestigen van een opstalrecht met E-Connection. Daarna vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan hiervoor bedoelde geïnteresseerde partijen nadere informatie te vragen. Indien bezwaar gegrond wordt bevonden door het RVB zou het RVB alsnog een openbare inschrijving moeten starten. Omdat dit echter om voormelde redenen niet mogelijk is in verband met de invloedsfeer van het huidige park, is er alsdan geen andere optie dan de procedure af te breken. Alsdan wordt er niet over gegaan tot (definitieve) gunning.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. A. Winkel
E-mailadres: alwin.winkel@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod