P.I. Hoogeveen Grittenborgh
Kinholtsweg 7
te Hoogeveen

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. Vanaf woensdag 12 oktober 2022 tot dinsdag 8 november 2022, 12.00 uur was het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Kinholtsweg 7, 7909 CA Hoogeveen
Huidig gebruik:
Huisvesting asielzoekers
Bestemming:
Enkelbestemming 'Maatschappelijk', dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'
Oppervlakte (BVO):
ca. 20.045 m²
Perceelgrootte:
ca. 40.000 m²
Bouwjaar:
ca. 1989

Update 09-11-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan het COA.
Update 30-01-2023: Verkoop en eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden aan het COA.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk op dinsdag 8 november 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00010387, P.I. Hoogeveen Grittenborgh".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de verkoop van de voormalige P.I. ‘Grittenborgh’ te Hoogeveen.

  • Omschrijving type vastgoed: voormalige Penitentiaire Inrichting
  • Adres: Kinholtsweg 7 te Hoogeveen
  • Kadastrale aanduiding: Hoogeveen P 1258
  • Perceeloppervlak: 40.000 m2
  • Vloeroppervlak (BVO): ca. 20.045 m2
  • Vigerende bestemming: Enkelbestemming ‘Maatschappelijk’, dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’
  • Toekomstige planologische bestemming: conform vigerende bestemming
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Penitentiaire inrichting, maar sinds 2014 door COA in gebruik als huisvestingslocatie voor asielzoekers.
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met het COA ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taak van het COA om als bestuursorgaan te zorgen voor de opvang van asielzoekers.

Op grond van het bestemmingsplan is op de locatie enkel een maatschappelijke bestemming toegestaan. De locatie wordt reeds sinds 2014 (op grond van een huurovereenkomst) door het COA voor de opvang van asielzoekers gebruikt. Het COA heeft het pand hiervoor ook constructief en qua inrichting geschikt gemaakt.

In 2017 heeft de toenmalige minister van Wonen en Rijksdienst bevestigd dat het Rijksvastgoedbedrijf zal meewerken aan toekomstige verzoeken van het COA om huisvesting van asielzoekers mogelijk te maken.
Er worden al enkele jaren gesprekken gevoerd over de mogelijke verwerving door het COA van het object. Onlangs heeft het bestuur van het COA ingestemd met de verwerving van de locatie, onder de voorwaarde dat de bestuursovereenkomst met de gemeente Hoogeveen wordt verlengd.
Op 4 oktober 2022 heeft het college van B&W van de gemeente ingestemd met de verlenging van de bestuursovereenkomst met 5 jaar, met een optie tot verlenging met nog eens 5 jaar, en daarmee is de locatie voor de genoemde periode door de gemeente aangewezen als opvanglocatie voor asielzoekers.

Door verwerving van de voormalige P.I. wordt het COA in staat gesteld om op een kostenefficiënte wijze invulling te gegeven aan haar wettelijke taak en de dringende behoefte tot huisvesting van asielzoekers te kunnen faciliteren.

Op basis van het voorgaande wordt het COA op dit moment gezien als enige serieuze gegadigde voor overname van het voornoemde object.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Deze verkoop heeft ondertussen plaatsgevonden. Reageren is niet meer mogelijk.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (3 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: mevrouw E. van der Heide
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod