Windplan Groen
te Oostelijk Flevoland

Gegund

Voornemen tot overeenkomst sloot op 1 juli 2019 om 12:00 uur 's middags.

Windplan groen 0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 23.00.00 ha

Voornemen tot overeenkomst: Windplan Groen

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om op gronden van de Staat, gelegen in het oostelijk deel van de regio Oostelijk Flevoland en gesitueerd binnen het projectgebied van Windplan Groen, zakelijke rechten te vestigen ten behoeve van een drietal entiteiten binnen Windkoepel Groen (Windpark Hanze BV, Windpark Hoge Vaart-Zuid BV en Windpark XY Wind BV). De zakelijke rechten worden gevestigd vanwege de realisatie en exploitatie van windturbines op staatsgrond. Tevens zullen ten behoeve van de overige entiteiten binnen Windkoepel Groen erfdienstbaarheden worden gevestigd, indien staatsgrond betrokken is bij overzwaai van wieken of bekabeling van de te realiseren windturbines. Het gaat hierbij om een nieuwe uitgifte in recht van opstal ten behoeve van 5 windturbines (in de plannen gekenmerkt als HTN 1.1; HTN 1.3; HVN 1.6; HVZ 1.14 en KKT 1.1), welke zijn gelegen in het plangebied van Windplan Groen. Het totale plan bestaat uit 90 windturbines. Het Rijksvastgoedbedrijf kiest voor het uitgeven van zakelijke rechten aan de entiteiten binnen Windkoepel Groen vanwege de door hen op 20 september 2017 aangegane intentieovereenkomst met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad.

Andere partijen hadden tot 1 juli 2019, 12:00 uur, de gelegenheid om kenbaar te maken of zij bezwaar hebben tegen het voornemen van het Rijksvastgoedbedrijf om deze opstalrechten en erfdienstbaarheden te gunnen aan de entiteiten binnen Windkoepel Groen. Er zijn geen partijen geweest die voor bovengenoemd tijdstip hun bezwaar kenbaar hebben gemaakt bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dit betekent dat het Rijksvastgoedbedrijf zakelijke rechten zal vestigen ten behoeve van de drie entiteiten binnen de Windkoepel Groen voor de realisatie en exploitatie van windturbines op staatsgrond.

Windplan Groen

Locatie
De locaties zijn gelegen op percelen landbouwgrond in de gemeente Dronten welke momenteel door het Rijkvastgoedbedrijf wordt verpacht. Voor een specifieke aanduiding zie bijlagen welke te downloaden zijn onder de button ‘Download meer informatie’.
Kadastraal bekend:
HTN 1.1 - Gemeente Dronten, sectie C nummer 1546
HTN 1.3 - Gemeente Dronten, sectie C nummer 1593
HVN 1.6 - Gemeente Dronten, sectie C nummer 1420
HVZ 1.14 - Gemeente Dronten, sectie D nummer 871
KKT 1.1 - Gemeente Dronten, sectie D nummer 1272

Het Windplan
Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke klimaatdoelstellingen. Voor Nederland betekent dit onder meer dat in 2020 een opgesteld vermogen van 6.000 MW (megawatt) aan windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Dit is één van de vele maatregelen die nodig zijn om 14% van alle energie in Nederland duurzaam op te wekken.
Om dit te realiseren, heeft de Nederlandse Rijksoverheid in haar Structuurvisie Wind op Land gekozen voor clustering van bestaande windparken tot grootschalige windenergieprojecten. Flevoland, is daarvoor aangewezen als belangrijke regio.

De provincie koos in het integrale Omgevingsplan uit 2006 voor een strategie van ‘opschalen en saneren’. Nieuwe plannen voor windparken moesten aan een aantal voorwaarden voldoen, om uitgezonderd te kunnen worden van de bouwstop.

In het Regioplan Windenergie, waarin is vastgelegd op welke locaties windenergie ontwikkeld kan worden, hebben de provincie Flevoland en de gemeenten het landelijke beleid vertaald en uitwerking gegeven aan het Omgevingsplan. Hierbij is het opwekken van meer energie met minder windturbines en tegelijkertijd het realiseren van een zichtbare landschappelijke verbetering van het gebied ten doel gesteld.
Het gebied waarbinnen dit Regioplan Windenergie geldt is verdeeld over vier projectgebieden. Deze gebieden vormen elk een ruimtelijke en landschappelijke eenheid, waarbinnen het organiserend vermogen aanwezig is of kan worden ontwikkeld om de nieuwbouw en de sanering in samenhang uit te voeren. Per projectgebied worden alle nieuwbouw en daaraan verbonden sanering dan ook in één project bijeen gebracht; een tweede project (gelijktijdig of volgtijdelijk) is uitgesloten.

In elk projectgebied neemt één initiatiefnemer de verantwoordelijkheid op zich voor zowel de nieuwbouw als de daaraan verbonden sanering. In het oostelijk deel van Flevoland – projectgebied Oost (het gebied in Oostelijk Flevoland dat oostelijk ligt van de Colijnweg, Roodbeenweg, Zeebiesweg en Vogelweg, gelegen in de gemeenten Dronten en Lelystad) is Windkoepel Groen de initiatiefnemer.

Windkoepel Groen is een vereniging met zelfstandige leden, die ieder een eigen windpark
exploiteren dan wel daarbij betrokken zijn. Samen zijn de leden initiatiefnemer van Windplan Groen. In de koepel werken eigenaren van de bestaande windparken en te saneren windparken, en toekomstige exploitanten van de nieuw geplande windparken samen.
Windkoepel Groen treedt op als initiatiefnemer. Dit houdt in dat zij de vergunningen aanvraagt en het overleg voert met de overheden. Het bestuur van Windkoepel Groen wordt gevormd door vertegenwoordigers van de windparken.

Het Windplan Groen moet ervoor zorgen dat er nieuwe lijnopstellingen komen in de toegewezen nieuwe plaatsingszones en dat de huidige windturbines in dit deel van de provincie worden vervangen door nieuwe windturbines. De ondernemers wiens windturbines worden gesaneerd krijgen ter compensatie aandelen in het kapitaal van exploitanten van nieuwe lijnopstellingen. Ook Vereniging Windshare krijgt aandelen in het kapitaal van de exploitanten van nieuwe lijnopstellingen.

Huidige stand van zaken
Op 20 september 2017 hebben de Windkoepel Groen (de initiatiefnemer van Windplan Groen), het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad een intentieovereenkomst getekend. Hiermee spreken zij uit samen te werken aan de realisatie van Windplan Groen. Dit betreft het saneren, opschalen en realiseren van windturbines in projectgebied Oost.

Van vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 heeft in het kader van de milieueffectrapportage (MER) en het Inpassingplan, de conceptversie van Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de MER voor Windplan Groen ter inzage gelegen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via de website van Bureau Energieprojecten. De NRD is op 30 januari 2018 definitief vastgesteld.

In september 2018 is het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld door Provinciale Staten en de gemeenteraden van Dronten en Lelystad, waarbij was uitgegaan van het opstellen van 109 windturbines, met een gezamenlijk opgesteld vermogen van circa 570 megawatt (MW). Om dit te kunnen realiseren binnen de kaders uit het Regioplan, is er ook een saneringsopgave. De sanering zoals opgenomen in het voorkeursalternatief bestaat uit 98 windturbines. Vanwege de beperkingen met betrekking tot de luchtvaart (Lelystad Airport) is het voorkeursalternatief flink ingeperkt. Van de 109 turbineposities zijn er uiteindelijk 20 geschrapt, en is er bij één lijn gekozen voor een opstelling met een extra turbine. Effectief zijn er dus 19 turbines minder, waardoor er nu uiteindelijk nog 90 posities over zijn gebleven in het Ontwerp Inpassingsplan.

Meer informatie over Windplan Groen is te vinden op de website van het Windplan en de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voornemen tot overeenkomst

Specifieke voorwaarden
Eventueel geïnteresseerde partijen dienden te voldoen aan een aantal voorwaarden die specifiek gelden voor dit voornemen tot overeenkomst. Deze zijn als volgt:

 • De realisatie van de windturbines dient conform de planologische eisen van de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten en Lelystad alsmede de regels van het Ontwerp Inpassingsplan te worden uitgevoerd;
 • Verklaring dat de partij ten aanzien van de ontwikkeling, instandhouding en exploitatie van de locatie als lid wordt geaccepteerd van de Windkoepel Groen en zich daarmee verbindt aan de rechten en verplichtingen, die uit de lidmaatschapsovereenkomst met Windkoepel Groen, de statuten van Windkoepel Groen, de Koepelovereenkomst en de Samenwerkingsovereenkomst voortvloeien;
 • De partij zich zal conformeren aan de afspraken die gemaakt zijn in de intentieovereenkomst tussen het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten en Lelystad en Windkoepel Groen;
 • De saneringsopgave zoals verankerd in het Ontwerp Inpassingsplan dient door de exploitant te worden nagekomen;
 • De exploitant dient een schriftelijke verklaring te overleggen dat er overeenstemming is bereikt met de huidige gebruikers van de percelen waarop de aangegeven windturbines worden geplaatst.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een opstalrecht met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene voorwaarden recht van opstal windturbines Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 2012). Het gaat hierbij om een langdurig contract met een exploitatieperiode van 20 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot overeenkomst
Het voornemen tot overeenkomst sloot op maandag 1 juli 2019 om 12:00 uur. Voor die tijd konden partijen hun bezwaar tegen het voornemen kenbaar maken aan het Rijksvastgoedbedrijf en onderbouwen dat kan worden voldaan aan de specifieke voorwaarden zoals hierboven gesteld, waaronder in het bijzonder het lidmaatschap aan Windkoepel Groen en de saneringsopgave.
Ten aanzien van partijen die zich niet hebben gemeld voor 1 juli 2019 om 12:00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van de overeenkomsten met Windpark Hanze BV, Windpark Hoge Vaart-Zuid BV en Windpark XY Wind BV. Na het verlopen van de termijn op 1 juli vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase (huidige status)
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (17 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevr. R. Blankhorst
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod