Ontwikkellocatie, voormalige Averijhaven
Noordelijke oever van het Noorderbuitenkanaal, buiten de sluizen
te IJmuiden

Gegund

Voornemen tot overeenkomst sluit op 18 maart 2019, 12:00 uur.

Luchtfoto 0

Objectinformatie

Adres:
Noordelijke oever van het Noorderbuitenkanaal, buiten de sluizen, IJmuiden
Huidig gebruik:
Baggerdepot Averijhaven
Bestemming:
Averijhaven
Perceelgrootte:
ca. 13.70.00 ha

Uitgifte in Erfpacht grond, voormalig Averijhaven te IJmuiden

Update 18 maart 2019: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om voor de gronden die vrijkomen na de ontmanteling van het baggerdepot Averijhaven (voormalige Averijhaven te IJmuiden) ter grootte van ca. 13,7 ha een zakelijk recht te vestigen ten behoeve van een consortium van Provincie Noord Holland, gemeente Velsen, Havenbedrijf Amsterdam en Zeehaven IJmuiden met als doel deze gronden te ontwikkelen tot een haven gericht op energietransitie. Het gaat hierbij om een uitgifte in erfpacht voor de duur van 50 jaren.

Het Rijksvastgoedbedrijf kiest voor een uitgifte in erfpacht aan voornoemd consortium omdat het niet aannemelijk is dat er voor het betreffende perceel een markt is door en vanwege de positie van Tata Steel. Het perceel kent geen andere bruikbare ontsluiting over land dan via belendende percelen in eigendom van Tata Steel en omdat het consortium (onder voorbehoud van goedkeuring van de board van TATA Steel) afspraken heeft met Tata Steel IJmuiden over ontsluiting en inbreng van andere gronden ten behoeve van het realiseren van het haventerrein.

Het consortium is voornemens de gronden te gebruiken voor een haventerrein gericht op energietransitie met het karakter van een openbaar beschikbaar terrein dat door diverse gebruikers voor een bepaalde periode kan worden gehuurd. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de te realiseren kade. Ook daarbij wordt door het consortium uitgegaan van een openbaar beschikbare kade, dat voor gebruik door derden kan worden gehuurd. Om dit haventerrein aldus te kunnen gebruiken, is het consortium voornemens om (in overleg met de gebruiker van de lichtervoorziening die voor de Averijhaven, in de buitenhaven IJmuiden, ligt) zorg te dragen dat elders een nautisch veilige lichterlocatie wordt gecreëerd voor de sluizen in het Noordzeekanaal. Wij vermoeden dat alleen voornoemd consortium dit kan bewerkstelligen.

Locatie
Het in erfpacht uit te geven perceel ter grootte van ca. 13,7 ha ligt buiten het sluizencomplex, direct aan de Noordelijke oever van het Noorderbuitenkanaal. Ten westen van het plangebied ligt een duinrand met daarachter strand. Direct ten noorden en oosten ligt het terrein van Tata Steel. Verder naar het noorden ligt Wijk aan Zee. Het perceel omvat het (voormalig)slibdepot Averijhaven.

De gronden die vrijkomen na de ontmanteling van het baggerdepot verkeren in gesaneerde niet-gedempte staat. Initiatiefnemer dient zelf voor eigen rekening het terrein bouwrijp te maken en een kade te realiseren.

Het uit te geven terrein omvat (deels) de volgende Kadastrale percelen:
• Gemeente IJmuiden, sectie K, nummer 681, oppervlakte 10.87.80 ha
• Gemeente IJmuiden, sectie K, nummer 852, oppervlakte 20.09.60 ha
• Gemeente IJmuiden, sectie K, nummer 853, oppervlakte 4.77.70 ha

Ruimtelijke uitgangspunten
Voor de locatie is bestemmingsplan Averijhaven, vastgesteld 29 juni 2016 van toepassing. Identificatienummer: NL.IMRO.0453.BP0102AVERIJHAVEN1-R001. Het bestemmingsplan heeft met ingang van 12 augustus 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen en is daarna in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het uitgeefbare terrein is gelegen nabij een Natura 2000 gebied hetgeen betekent dat er weinig tot zeer beperkte milieuruimte beschikbaar is. Er zal via een Milieu Effect Rapportage (MER) aangetoond moeten worden dat activiteiten op het terrein milieutechnisch inpasbaar zijn.
Voor de Averijhaven, in de buitenhaven IJmuiden, ligt een lichtervoorziening. De locatie van deze lichtervoorziening vormt een nautisch knelpunt. Het Rijk heeft met het MIRT project Lichteren Buitenhaven IJmuiden de studie gestart om de lichtervoorziening naar de Averijhaven te verplaatsen. Indien de Averijhaven voor andere doeleinden gebruikt gaat worden dan lichteren moet de toekomstig gebruiker (in overleg met de gebruiker van de lichtervoorziening) ervoor zorgdragen dat er elders een nautisch veilige lichterlocatie wordt gecreëerd voor de sluizen in het Noordzeekanaal.
Voor de ontsluiting over land dienen afspraken gemaakt te worden met de eigenaar van de belendende percelen (Tata Steel IJmuiden). Ontsluiting via Wijk aan Zee, de westelijke zijde, lijkt nagenoeg uitgesloten vanwege het Natura 2000 gebied. Initiatiefnemer dient zelf gebruiksmogelijkheden nader te onderzoeken.
De voorgenomen activiteit op het terrein moet instemming krijgen van de Gemeente en het bestemmingsplan dient aangepast te worden. Initiatiefnemers dienen zelf initiatief te nemen tot ruimtelijke procedures / wijziging bestemmingsplan.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de percelen vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een erfpachtrecht met de beoogde wederpartij. Op de overeenkomst zijn in beginsel de Algemene erfpachtsvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 2009 van toepassing. Het gaat hierbij om langdurige overeenkomst voor de duur van 50 jaren. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme (canon) vergoeding in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Partijen die het betreffende terrein ook aantoonbaar kunnen en wensen te exploiteren als haventerrein gericht op energietransitie en kunnen voldoen aan de specifieke eisen die aan deze locatie verbonden zijn, waaronder het kunnen zorgdragen dat er elders een nautisch veilige lichterlocatie wordt gecreëerd en overeenstemming hebben over een ontsluiting met de belendend perceeleigenaar dan wel aannemelijk kunnen maken dat het terrein is te exploiteren enkel via toegang over water, hebben de mogelijkheid binnen 21 (kalender)dagen na deze publicatie, derhalve uiterlijk op 18 maart 2019, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken dat zij bezwaar maken tegen het voornemen van het Rijksvastgoedbedrijf om aan voornoemd consortium een erfpachtrecht te gunnen.

In de genoemde periode zijn er geen bezwaren tegen dit voornemen door het Rijksvastgoedbedrijf ontvangen. Het Rijksvastgoedbedrijf vertrouwt er derhalve op dat er geen partijen zijn die bezwaar hebben tegen het aangaan van een overeenkomst (in casu vestigen van een erfpachtrecht) met voornoemd consortium.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Dhr. Alwin Winkel
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: alwin.winkel@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod