Objectinformatie:

Adres:Windenergiegebied Hollandse kust (zuid), Noordzee
Huidig gebruik:Noordzee
Bestemming:Windenergie

Verwacht via tender: Kavel III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan een tender van twee kavels in het kader van het project Wind op Zee.

Dit project houdt in dat Kavel III en Kavel IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (Zuid) zullen worden uitgegeven voor de ontwikkeling van windturbineparken. De uitgifte hiervan is geregeld via de kavelbesluiten zoals vermeld in de Staatscouranten nr. 2018.2543 (kavel III) en nr. 2018.2497 (kavel IV). De beide kavels liggen deels binnen en deels buiten de zogenaamde 12-mijlszone. Voor wat betreft kavel III ligt 71,85% binnen deze 12 mijlszone en voor kavel IV is dit 68,23%. Het gedeelte binnen de 12-mijls zone is volledig in eigendom bij de Staat. Dit betekent dat het Rijksvastgoedbedrijf voor de bouw, exploitatie en verwijdering van de windturbines binnen deze 12-mijlszone recht van opstal zal vestigen en ten behoeve van het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT platform een huurovereenkomst zal afsluiten. Deze overeenkomsten worden afgesloten tegen een marktconforme grondvergoeding met de exploitant aan wie in het kader van de tender een windvergunning zal worden verleend.

Windenergie op Zee
In het Energieakkoord voor duurzame groei is een pakket aan maatregelen afgesproken, waaronder de bouw van grootschalige windmolenparken in de Noordzee. In dit energieakkoord is tevens afgesproken dat het kabinet zorg draagt voor en robuust wettelijk kader om de opschaling van windenergie op zee mogelijk te maken. Kortere doorlooptijden en kostenreductie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De Wet windenergie op zee voorziet daarin door een nieuw stelsel van uitgifte van kavels in windenergiegebieden. De eerste twee stappen in het traject zijn het aanwijzen van een gebied op zee dat geschikt is voor windenergie en het vaststellen van de kavelbesluiten. Deze stappen zijn reeds voltooid. In de kavelbesluiten is bepaald waar en onder welke voorwaarden de windparken gebouwd en geëxploiteerd mogen worden. Parallel aan het kavelbesluit worden onder de rijkscoördinatieregeling, het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee van TenneT voorbereid. In de derde stap van het traject wordt een vergunning verleend op grond van de Wet Windenergie op Zee. Enkel de houder van de vergunning heeft het recht om op de locatie van de kavels windparken te bouwen en te exploiteren en overeenkomsten aan te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf voor het gebruik van de gronden van de zeebodem.

Tender
De vergunningen voor Wind op Zee worden via de Wet Wind op Zee via een tender in de markt gezet. Deze tender vindt in de eerste helft van 2019 plaats. De tender bestaat uit een vergelijkende toets waarin partijen wordt gevraagd om bovenop de minimaal gestelde eisen in het van toepassing zijnde kavelbesluit, te investeren om meer maatschappelijke waarde te creëren en zo hun project beter te maken. De overeenkomsten met de Staat voor het gebruik van de zeebodem binnen de 12-mijlszone maken onderdeel uit van de tender.

Op de website van RVO vind u meer informatie over deze tender.

Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Contactpersoon:
Emailadres: woz@rvo.nl