Tender wind op zee - Hollandse kust (zuid) kavels III en IV
Windenergiegebied Hollandse kust (zuid)
te Noordzee

Gegund

Tender via Rijksdienst voor Ondernemend verwacht eerste helft 2019.

Wind op zee 0

Objectinformatie

Adres:
Windenergiegebied Hollandse kust (zuid), Noordzee
Huidig gebruik:
Noordzee
Bestemming:
Windenergie

Tender gegund: Kavel III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan een tender van twee kavels in het kader van het project Wind op Zee.

Dit project hield in dat Kavel III en Kavel IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (Zuid) worden uitgegeven voor de ontwikkeling van windturbineparken. De uitgifte hiervan is geregeld via de kavelbesluiten zoals vermeld in de Staatscouranten nr. 2018.2543 (kavel III) en nr. 2018.2497 (kavel IV). De beide kavels liggen deels binnen en deels buiten de zogenaamde 12-mijlszone. Voor wat betreft kavel III ligt 70,94% binnen deze 12 mijlszone en voor kavel IV is dit 68,02%. Het gedeelte binnen de 12-mijls zone is volledig in eigendom bij de Staat. Dit betekent dat het Rijksvastgoedbedrijf voor de bouw, exploitatie en verwijdering van de windturbines binnen deze 12-mijlszone een recht van opstal zal vestigen en ten behoeve van het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT platform een huurovereenkomst zal afsluiten. Deze overeenkomsten worden afgesloten tegen een marktconforme grondvergoeding met de exploitant aan wie in het kader van deze tender de windvergunning is verleend. Op 10 juli 2019 heeft Minister Wiebes bekend gemaakt dat de vergunningen voor kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden toegekend aan Vattenfall.

Windenergie op Zee
In het Energieakkoord voor duurzame groei is een pakket aan maatregelen afgesproken, waaronder de bouw van grootschalige windmolenparken in de Noordzee. In dit energieakkoord is tevens afgesproken dat het kabinet zorg draagt voor en robuust wettelijk kader om de opschaling van windenergie op zee mogelijk te maken. Kortere doorlooptijden en kostenreductie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De Wet windenergie op zee voorziet daarin door een nieuw stelsel van uitgifte van kavels in windenergiegebieden. De eerste twee stappen in het traject waren het aanwijzen van een gebied op zee dat geschikt is voor windenergie en het vaststellen van de kavelbesluiten. In de kavelbesluiten is bepaald waar en onder welke voorwaarden de windparken gebouwd en geëxploiteerd mogen worden. Parallel aan het kavelbesluit werden onder de rijkscoördinatieregeling, het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee van TenneT voorbereid. In de derde stap van het traject werd een vergunning verleend op grond van de Wet Windenergie op Zee. Enkel de houder van de vergunning heeft het recht om op de locatie van de kavels windparken te bouwen en te exploiteren en overeenkomsten aan te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf voor het gebruik van de gronden van de zeebodem.

Tender
De vergunningen voor Wind op Zee zijn via de Wet Wind op Zee via een tender in de markt gezet. Deze tender heeft in de eerste helft van 2019 plaatsgevonden. De tender bestond uit een vergelijkende toets waarin partijen werd gevraagd om bovenop de minimaal gestelde eisen in het van toepassing zijnde kavelbesluit, te investeren om meer maatschappelijke waarde te creëren en zo hun project beter te maken. De overeenkomsten met de Staat voor het gebruik van de zeebodem binnen de 12-mijlszone maken onderdeel uit van de tender.

Op de website van RVO vind u meer informatie over deze tender.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Contactpersoon:
E-mailadres: woz@rvo.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod