Windturbine ten noorden van NUON Windpark A16
Zwaluwsedijk 3
te Lage Zwaluwe

Verhuurd

Voornemen tot Overeenkomst eindigde op donderdag 6 september 2018.

WindA16 locatie Zwaluwsedijk 0

Objectinformatie

Adres:
Zwaluwsedijk 3, 4926 SG Lage Zwaluwe
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Duurzame energie

Voornemen tot Overeenkomst: Windlocatie A16

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om op een gedeelte van de verpachte grond gelegen aan de Zwaluwsedijk 3 te Lage Zwaluwe, een zakelijk recht te vestigen ten behoeve van NUON Wind, mits andere partijen daar geen interesse in hebben. Het gaat hierbij om een nieuwe uitgifte in recht van opstal ten behoeve van 1 windturbine welke is gelegen aan de noordzijde van een door NUON te ontwikkelen windturbinelijn in het project Windenergie A16. Het betreft hier een lijnopstelling van in totaal 6 windturbines waarbij de grondpositie van de overige 5 turbines in handen is van NUON Wind.

Andere partijen hebben tot 6 september 2018, 12:00 uur, de gelegenheid gehad om kenbaar te maken of zij ook interesse hebben in het verkrijgen van een opstalrecht op deze locatie. Geïnteresseerde partijen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als die gesteld zijn aan de huidige exploitant. Indien zich andere geïnteresseerde partijen melden dan zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Er hebben zich geen anderen partijen gemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dit betekent dat het Rijksvastgoedbedrijf op bovengenoemd perceel een zakelijk recht ten behoeve van NUON Wind zal vestigen.

Locatie

De locatie is gelegen op een perceel aan de Zwaluwsedijk 3 te Lage Zwaluwe en is gelegen in een perceel landbouwgrond welke door het Rijkvastgoedbedrijf wordt verpacht. Voor een specifieke aanduiding zie bijlagen welke te downloaden zijn onder de button ‘Download meer informatie’.

Kadastraal perceel: Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie B nummer 578

De betreffende percelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een agrarische bestemming.

WindA16

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te worden. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met vier gemeenten het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren. Hiertoe is een aantal jaren geleden gestart met het project WindA16, waarbinnen 28 windturbines worden geplaatst langs de A16, op een aantal daarvoor aangewezen locaties. De provincie is hiervoor een Provinciaal Inpassingsplan gestart, de verwachting is dat dit Provinciale Inpassinsplan in september door de Provinciale Staten zal worden goedgekeurd.

Meer informatie over de PIP-procedure en de Green Deal is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Specifieke voorwaarden

Aan de ontwikkeling van de windturbine worden in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:

 • De windturbine dient conform de planologische eisen van de Provincie Noord-Brabant worden uitgevoerd.
 • De exploitant dient aan te geven dat de anterieure overeenkomst zoals deze verplicht wordt gesteld binnen het project Windenergie A16 wordt ondertekend.
 • De exploitant dient een schriftelijke verklaring te overleggen dat er overeenstemming is bereikt met de huidige gebruiker (pachter) van het perceel.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf

Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een opstalrecht met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene voorwaarden recht van opstal windturbines Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 2012). Het gaat hierbij om een langdurig contract met een exploitatieperiode van 20 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst

Dit Voornemen tot Overeenkomst sloot op donderdag 6 september 2018 om 12:00 uur. Voor die tijd konden geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar maken aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse was mogelijk door een interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien uitsluitend partijen interesse tonen ten aanzien waarvan onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan bovengenoemde specifieke voorwaarden. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Openbare Inschrijving

Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van dit zakelijk recht en die kunnen voldoen aan de specifieke voorwaarden die aan de exploitatie van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de gronden. De partijen die een bieding uitbrengen zullen worden beoordeeld op onderstaande criteria. Deze criteria zijn zogenaamde knock-out criteria, indien een partij niet aan deze eisen voldoet, zal zijn bieding niet worden beoordeeld.

 • Aantoonbare ervaring met windturbine projecten: het (laten) ontwikkelen van ten minste drie windturbineprojecten met een omvang van minimaal 3 MW totaal opgesteld vermogen in de afgelopen vijf jaar.
 • Aantoonbaar in staat om de reserveringsvergoeding voor de locatie en de aanloopkosten tot aan het sluiten van een Financial close te maken.
 • Verklaring dat de partij ten aanzien van de ontwikkeling, instandhouding en exploitatie van de locatie een anterieure overeenkomst met de provincie Noord-Brabant zal ondertekenen waarin afspraken worden vastgelegd over de maatschappelijke meerwaarde en zich zal conformeren aan de Green Deal.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (150 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevr. Rosanne Blankhorst
Telefoon: 088 - 115 8014
E-mailadres: rosanne.blankhorst@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod