Objectinformatie:

Adres:Loswalweg, 3199 LG Maasvlakte, Rotterdam
Huidig gebruik:Stortplaats
Perceelgrootte: 19.29.90 ha

Voornemen tot Overeenkomst: percelen C3-deponie

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om voor de gronden in gebruik bij en benodigd voor de C3-deponie, gelegen op de Maasvlakte te Rotterdam, een zakelijk recht te vestigen ten behoeve van de huidige exploitant, mits andere partijen daar geen interesse in hebben. Het gaat hierbij om een nieuwe erfpachtuitgifte aan de huidige gebruiker, VBM C.V., met wie het bestaande contract eindigt. Daarnaast wordt een nieuw perceel ter grootte van ca 8 ha aan de erfpachtuitgifte toegevoegd ten behoeve van een uitbreiding van de deponie. De totale oppervlakte van de percelen is ongeveer 28 hectare.

Andere partijen hebben de mogelijkheid gehad kenbaar te maken of zij ook interesse hebben in het verkrijgen van een zakelijk recht op deze locatie. Gedurende de looptijd van dit Voornemen tot Overeenkomst (sluiting 13 juli 2018, 12:00 uur) heeft zich een andere partij aangemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf beoordeeld deze aanmelding en neemt vervolgens een beslissing over het vervolg van de procedure.

Locatie

De C3-deponie is gelegen op meerdere kadastrale percelen aan de Loswalweg te Rotterdam en maakt onderdeel uit van de Maasvlakte 1.

Kadastrale percelen

  • Gemeente Rotterdam 12e afdeling, sectie AM, nummers 118 – 119 – 120 – 121 – 196 - 197
  • Een nog af te splitsen deel van Gemeente Rotterdam 12e afdeling, sectie AM, nummer 908
  • Een nog af te splitsen deel van Gemeente Rotterdam 12e afdeling, sectie AM, nummer 845
  • Een nog af te splitsen deel van Gemeente Rotterdam 12e afdeling, sectie AM, nummer 124

De betreffende percelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens de vigerende bestemming als bepaald in het bestemmingsplan Maasvlakte 1 (vastgesteld op 23-04-2015). Deze bestemming heeft de volgende aanduiding: 'specifieke vorm van bedrijf – afvalberg opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen met bijbehorende be- en verwerking, en de hierbij behorende voorzieningen’.

Specifieke voorwaarden

De percelen dienen gebruikt te worden overeenkomstig het bepaalde in het bestemmingsplan, dit betekent ook dat de toekomstige exploitant in het bezit moet zijn van of zicht moet hebben op een omgevings- en waterwetvergunning en een registratie zoals gesteld in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming ten behoeve van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal (NORM).

Het gebruik van deze gronden overeenkomstig de bestemming valt onder de Wet Milieubeheer , hoofdstuk 10 Afvalstoffen. De toekomstige exploitant is gehouden te handelen naar de artikelen in deze wet, de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen en het Landelijke Afvalbeheerplan 3 .

Onderdeel daarvan zijn o.a. het opstellen van een nazorgplan en het afdragen van nazorggelden aan de Provincie Zuid-Holland, die belast is met de nazorg van stortplaatsen.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf

Passend bij het gebruik van de percelen vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een opstal- dan wel erfpachtrecht met de beoogde wederpartij. Op deze contracten zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene erfpachtsvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 2009 en/of Algemene voorwaarden recht van opstal Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 2009). Het gaat hierbij om langdurige contracten die eindigen zodra de stortplaats is gesloten en de nazorgfase start. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst

Dit Voornemen tot Overeenkomst sloot op 13 juli 2018 om 12:00 uur. Voor die tijd konden geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar maken aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse gebeurde door het bijbehorende Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten alsnog af te zien van een openbare inschrijving voor deze locatie indien uitsluitend partijen interesse tonen ten aanzien waarvan onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan bovengenoemde specifieke voorwaarden. Daarnaast kan het verstrekken van onjuiste gegevens op het Interesseformulier ertoe leiden dat deze buiten de registratie wordt gehouden. Indien het Rijksvastgoedbedrijf besluit af te zien van een openbare inschrijving wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder getekend dan na 2 weken na die melding.

Openbare inschrijving

Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van dit zakelijk recht en die kunnen voldoen aan de specifieke voorwaarden die aan de exploitatie van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de gronden. De partijen die een bieding uitbrengen zullen worden beoordeeld op in ieder geval onderstaande criteria om de continuïteit van de verwerking te kunnen borgen.

  • Aantoonbare ervaring met het verwerken van niet-brandbare en niet-herbruikbare afvalstoffen (categorie gevaarlijk en niet-gevaarlijk), waaronder gevaarlijk industrieel afval en sterk uitloogbare gevaarlijke afvalstoffen in de afgelopen 3 jaar;
  • Aantoonbare ervaring met het conditioneren en verwerken (storten) van minimaal 100.000 ton aan sterk uitloogbare gevaarlijke afvalstoffen per jaar in de afgelopen 3 jaar;
  • Aantoonbare ervaring met het verwerken van minimaal 25.000 ton NORM per jaar in de afgelopen 3 jaar.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevr. T.M. Dekker
Telefoon: 088 - 1158014
Emailadres: tara.dekker@rijksoverheid.nl