Huurrechten benzinestation locatie K. 'Amstelveen zz'
Gelegen aan de zuidzijde van de rijksweg A9 ter hoogte van hectometerpaal 30.0
te Amstelveen

Teruggetrokken

Teruggetrokken uit de veiling 2017.

K. Amstelveen zz 1 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de zuidzijde van de rijksweg A9 ter hoogte van hectometerpaal 30.0, Amstelveen

Teruggetrokken: locatie Amstelveen zz

Bij het verzamelen van de informatie voor het biedboek van locatie Amstelveen zz is door Rijkswaterstaat, als materieel beheerder van de onderhavige rijksgrond aangegeven dat de locatie niet kan worden geveild.

De reden daarvan komt er op neer dat - in verband met de geplande weguitbreiding (7 maart 2017 ondertekende Tracébesluit) - de locatie uiterlijk 10 maart 2019 dient te worden geamoveerd en – na eventuele bodemsanering – tot genoegen van de Staat/Rijkswaterstaat dient te worden opgeleverd. Verder is aangegeven dat medio 2024 (of zoveel eerder als technisch mogelijk is) de nieuwe verzorgingsplaats “De Ronde Hoep” als vervangende verzorgingsplaats beschikbaar komt. Na afloop op 10 maart 2018 van de huidige ingebruikgeving situatie (erfpacht) blijft ‘slechts’ een gebruiksmogelijkheid voor een periode van één jaar over (tot 10 maart 2019). Hiermee is een aaneengesloten verhuurperiode van vijftien jaren als veilingobject onmogelijk.

Op basis van het bepaalde in artikel 5 lid 7 sub b van de ‘Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen’ zal het Rijksvastgoedbedrijf – gelet op de door Rijkswaterstaat verschafte informatie – de 15-jarige huurrechten van de locatie ‘Amstelveen zz’ niet betrekken bij de veiling (2017).

Het gebruik zal door Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. / Tango kunnen worden voortgezet onder de thans geldende publiekrechtelijke (wbr) en privaatrechtelijke (erfpachtovereenkomst) regelingen.

Veiling huurrechten benzinestations

Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in werking getreden. Het doel van deze wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot deze markt. De overheid beoogt dit te bereiken door het huurrecht voor een periode van maximaal 15 jaren op alle locaties (circa 250) voor een benzinestation langs rijkswegen aan de hand van een vastgesteld schema te veilen.

De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die in de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. De opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht komt ten goede aan de bestaande wederpartij van de Staat. Bij de locaties die voor de tweede keer (tweede ronde) worden geveild komt de opbrengst ten goede aan de Staat.

Dit jaar zullen de huurrechten voor 14 benzinestationlocaties worden geveild op 13 september 2017. In een eerder stadium was sprake van 16 locaties die dit jaar zouden worden geveild. In verband met geplande werkzaamheden aan rijkswegen zijn 2 locaties uit de veiling teruggetrokken.

Bij deze vijftiende veiling is voor het eerst sprake van acht locaties die voor de tweede ronde worden geveild. Deze locaties worden aangeduid als servicestation en zullen in een aparte ronde geveild worden.

Ronde 1: huurrechten voor 6 locaties voor een benzinestation langs rijkswegen
A. Locatie ‘De Gagel’, Landerd (A50)
B. Locatie ‘Hank’, Werkendam (A27)
C. Locatie ‘Dekkersland’, Staphorst (A28)
D. Locatie ‘Hoge Kwel’, Hollands Kroon (A7)
E. Locatie ‘Hooglanderveen’, Amersfoort (A28) - Teruggetrokken
F. Locatie ‘Han Stijkel’, Noordoostpolder (A6)
G. Locatie ‘Sassenheim’, Teylingen (A44)

Ronde 2: huurrechten voor 8 locaties voor een servicestation langs rijkswegen
H. Locatie ‘Mandelan’, Leeuwarden (A32)
I. Locatie ‘Nijpoort’, De Bilt (A27)
J. Locatie ‘Langveld’, Heerlen (A76)
K. Locatie ‘Amstelveen zz’, Amstelveen (A9) - Teruggetrokken
L. Locatie ‘De Beerze’, Bladel (A67)
M. Locatie ’T Goor’, Bladel (A67)
N. Locatie ‘Bloksloot’, De Fryske Marren (A7)
O. Locatie ‘De Mussels’, Midden-Drenthe (A28)
P. Locatie ‘Stienkamp’, De Fryske Marren (N31)

Belangrijke data

Eind mei 2017
Biedboeken beschikbaar.

14 juli 2017
Uiterste datum indienen toelatingsformulier en bijlagen. Op 4 augustus wordt gecommuniceerd over de toelating tot de veiling.

25 augustus 2017
Voor de toegelaten deelnemers is dit de uiterste betaaldatum voor het entreegeld.

29 augustus 2017
Loting voor het bepalen van de volgorde waarop de huurrechten worden geveild.
Verzending biedkaarten aan de toegelaten deelnemers van de veiling.

13 september 2017
Veiling huurrechten 14 benzinestationlocaties.

Meer informatie over de voorwaarden, toelatings- en veilingprocedure? Onder de button 'download meer informatie' vindt u onder andere de brochure Veiling huurrechten bezinestations 2017.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (5 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Dhr. P.H. Braaksma LL.B
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.benzineveiling@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod