Diverse meldingen sectie Agrarisch Gebruik
Diverse locaties
te Nederland

Voornemen tot overeenkomst

Meldingenlijst is gesloten op 21 mei 2024, 12:00 uur

0

Objectinformatie

Adres:
Diverse locaties, Nederland
Huidig gebruik:
Landbouwgrond
Bestemming:
Agrarisch en Overig

Meldingenlijst

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomsten gesloten kunnen worden met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten.
Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen, die ondanks het gestandaardiseerde argument, interesse hebben om een overeenkomst voor een locatie te verkrijgen kunnen hiervan beargumenteerd melding maken vóór 21 mei 2024, om 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf

Vastgoedinformatie
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1 dan wel op basis van artikel BW 7:395) aan met de beoogde wederpartij en wordt alleen volstaan met deze publicatie:

• Een perceel grasland, gelegen aan de Zinkweg te Oud-Beijerland, kadastrale gemeente Oud-Beijerland, sectie G, nummer 477, groot 1.68.70 ha, voor de periode van 14 mei 2024 tot en met 31 december 2029, zaaknummer 8771304, argument 1.A. overeenkomst is klein in financiële of fysieke omvang;
• Een perceel bouwland en/of grasland, gelegen aan de linkeroever van de Maas, tussen de Maas en de Jan van Cuijkdijk te Grave, kadastrale gemeente Grave, sectie L, nummer 1814 (ged.), groot ongeveer 1.41.50 ha. voor de periode van 14 mei 2024 en eindigende op 31 december 2026, zaaknummer 8773085, 1.A. overeenkomst is klein in financiële of fysieke omvang.
• een perceel cultuurgrond, gelegen nabij Hogeweg (ongenummerd) te Etten-Leur, kadastrale gemeente Etten-Leur, sectie Q, nummer 2091, groot ongeveer 01.14.45 ha. voor de periode van 14 mei 2024 en eindigende op 31 oktober 2024, zaaknummer 1529733, 1.C. overeenkomst met een tijdelijk karakter in het kader van beheer van gronden.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven melding te maken als zij ook voor een locatie in aanmerking willen komen, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op 21 mei 2024, om 12:00 uur.
Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde melding kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf.
Het kenbaar maken van de melding doet u door het meldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf naar het email-adres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van de locatie. Het meldingsformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Van belang bij deze melding is dat wordt aangetoond waarom u, ondanks het genoemde gestandaardiseerde argument, toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet uw ontvankelijkheid worden getoetst.
U wordt gevraagd te beargumenteren waarom u aanspraak wilt maken op de uitgifte.

Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan. Afhankelijk van de onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
1. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
2. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
3. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart.
U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Ontvankelijkheid/Criteria
Voor het kenbaar maken van de melding zijn de volgende formele criteria (d.w.z. criteria waar u als melder c.q. de melding aan moet voldoen), van belang.
Indien aan 1 of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
1. Melding kan worden gedaan door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Bij het insturen van het meldingsformulier dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting: De Staat wenst een pachtovereenkomst aan te gaan; de pachter moet ten minste voldoen aan de voorwaarden die titel 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek aan de pachter, zijn activiteiten en de (voorgenomen) overeenkomst stelt. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Ten aanzien van partijen die zich niet hebben gemeld op uiterlijk 21 mei 2024, om 12:00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod