Perceel snippergroen
Postelseweg 31
te Eersel

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 12 april 2024 tot 10 mei 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Postelseweg 31, 5521 RA Eersel
Huidig gebruik:
Groen
Bestemming:
Maatschappelijk
Perceelgrootte:
ca. 114 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel snippergroen te Eersel, van Politie aan de gemeente Eersel.

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Projectinformatie
De Politie heeft het voornemen om het object, kadastraal bekend gemeente Eersel, sectie M, nummer 1452 gedeeltelijk, groot circa 114 m², te verkopen aan de gemeente Eersel ten behoeve van een maatschappelijke voorziening, te weten de realisatie van een tweezijdig fietspad.

De Politie is voornemens deze onroerende zaak, met maatschappelijke functie, aan de gemeente Eersel te verkopen teneinde de gemeente Eersel in de gelegenheid te stellen uit hoofde van haar maatschappelijke taakuitoefening een breder fietspad te realiseren.

Didam-arrest niet van toepassing
De Politie stelt zich op het standpunt dat, gezien de bestemming en beoogde invulling van de maatschappelijke voorziening, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop van de in het aanhef van deze publicatie genoemde perceel, zijnde de gemeente Eersel. Blijkens deze bestemming en beoogde invulling van het perceel heeft de gemeente Eersel het object nodig voor de uitoefening van haar taak.

Conclusie
Gelet op het voorgaande is de Politie bij de verkoop van de in het aanhef van deze publicatie genoemde object niet gehouden mededingingsruimte te bieden en het object wordt dus niet aan (andere) (markt)partijen te koop aangeboden.

Bent u het niet eens met deze verkoop?
De Politie zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van het object aan de gemeente Eersel, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag .

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en de gemeente Eersel zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Nationale Politie
Contactpersoon:
E-mailadres: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod