Compensatiegrond Hoogblokland, A27 Houten – Hooipolder
Hoogbloklandseweg oostelijk van de A27
te Hoogblokland

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 28 maart 2024 tot 26 april 2024, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Hoogbloklandseweg oostelijk van de A27, Hoogblokland
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 1.55.45 ha

Voornemen tot overeenkomst: Compensatiegrond Hoogblokland, in het kader van project A27 Houten-Hooipolder

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 26 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00013483 (Verkoop), Hoogblokland E 471, cultuurgrond nabij de Hoogbloklandseweg te Hoogblokland ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor de compensatiegrond gemeente Hoogblokland, sectie E, nummer 471.
- Omschrijving type vastgoed: een perceel landbouwgrond
- Adres: gelegen aan de Hoogbloklandseweg oostelijk van de A27 te Hoogblokland
- Kadastrale aanduiding: gemeente Hoogblokland, sectie E, nummer 471
- Perceeloppervlak: 1.55.45 hectare.
- Vigerende bestemming: grasland
- Toekomstige planologische bestemming: Agrarisch (bestemmingsplan: Buitengebied Giessenlanden onherroepelijk 03-11-2015)

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de compensatiegrond. De criteria op basis waarvan het Rijksvastgoedbedrijf tot deze conclusie is gekomen zijn de volgende:
a. voor aankoop komen alleen in aanmerking partijen die ten behoeve van het project gronden aan de Staat hebben afgestaan of nog moeten afstaan;
b. voor aankoop komen voorts alleen in aanmerking partijen die na verkoop/onteigening ten behoeve van de realisatie van het project blijven beschikken over aan hen in eigendom toebehorende gronden die gelegen zijn in het gebied dat globaal begrensd wordt door A27, aansluiting A27 en verbindingsweg Groote Haar en de parallelweg van de Groeneweg oostelijk van de A27 te Hoogblokland en is aangegeven op de hieronder opgenomen kaart;
c. wanneer op basis van de criteria a en b meerdere partijen als koper in aanmerking komen gaat de partij, die de gronden die hij voor het project moet afstaan zelf exploiteert/exploiteerde, voor op de partij die bedoelde gronden krachtens pacht liet/laat exploiteren;
d. wanneer op basis van de criteria a, b en c meerdere partijen als koper in aanmerking komen, gaat de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een groter areaal verliest voor op de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een minder groot areaal verliest. Bij de bepaling van de omvang van dit areaal worden meegenomen de gronden die als gevolg van de aankoop/onteigening door de koper niet langer rendabel kunnen worden bewerkt, bijvoorbeeld doordat zij daarvoor te klein zijn of als gevolg van doorsnijding op een te grote rijafstand van de bedrijfsgebouwen komen te liggen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod