Waterpark Veerse Meer te Arnemuiden
Oranjeplaatweg
te Arnemuiden

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 25 maart 2024 tot 23 april 2024, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Oranjeplaatweg, Arnemuiden
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
recreatie
Perceelgrootte:
ca. 84.020 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel grond te Arnemuiden

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 23 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van “Interesse inzake projectnummer O.00017143, Waterpark Veerse Meer - Arnemuiden I 358”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel agrarische grond, kadastraal bekend gemeente Arnemuiden, sectie I, nummer 358, groot 84.020 m².

Omschrijving type vastgoed: percelen agrarische grond
- Kadastrale aanduiding: gemeente Arnemuiden, sectie I, nummer 358,
- Perceeloppervlak: 84.020 m²
- Vigerende bestemming: recreatie (vastgesteld 6 maart 2024)
- Toekomstige planologische bestemming: recreatie
- Functie, voormalig rijksgebruik: agrarisch
- Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg (Oranjeplaatweg)

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Middelburg
omdat :
- op het perceel kadastraal bekend gemeente Arnemuiden, sectie I, nummer 358 sinds 17 september 2020 het besluit aanwijzing gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten geldt;
- de gemeente Middelburg haar interesse kenbaar heeft gemaakt in de verwerving van voormeld perceel;
- de enkelbestemming van voormeld perceel conform het bestemmingsplan “recreatie” betreft en alleen kan worden geëffectueerd door een uitbreiding van het bestaande aangrenzende park;
- op het perceel kadastraal bekend gemeente Arnemuiden, sectie I, nummer 358 het bestemmingsplan “Waterpark Veerse Meer” op 7 juli 2021 is vastgesteld, en op 6 maart 2024 onherroepelijk is geworden na uitspraak van de Raad van State op de beroepsprocedures;

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw C. van Hooff
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod