Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Voornemen tot overeenkomst

Meldingenlijst sluit op dinsdag 23 april 2024, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomsten gesloten kunnen worden met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen die geïnteresseerd zijn in de overeenkomsten voor onderstaande locaties, kunnen hiervan beargumenteerd melding maken voor
Dinsdag 23 april 2024, 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie.
• Oppervlakte grond ten behoeve van het opbouwen en afbreken van een evenemententerrein, kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie C, nummer 9070 gedeeltelijk, zaaknummer 5032621, argument 1.A kleine oppervlakte (max. 1 ha);

• Oppervlakte grond ter hoogte van kmr 30.8 onder het Twentekanaal Zutphen- Enschede, kadastraal bekend gemeente Goor, sectie A, nummer 2771 gedeeltelijk, ten behoeve van het plaatsen van kabels en leidingen, zaaknummer 7978949, argument 1.D gronduitgifte voor het leggen van kabels en leidingen;

• Oppervlakte grond aan de Slachthuisweg te Hoek van Holland, kadastraal bekend gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 364 en 378 gedeeltelijk, ten behoeve van het parkeren en het gebruik van de weg in het kader van een herindeling, zaaknummer 1473151, argument 1.E Alternatieve methode;

• Oppervlakte grond, kadastraal bekend gemeente Vianen, sectie K, nummer 145 en gemeente Vianen, sectie B, nummer 6735 beide gedeeltelijk, ten behoeve van een ééndaags festival op 21 september 2024, zaaknummer 4851037, argument 1A: kortdurend gebruik/ evenement;

• Oppervlakte grond op de Afsluitdijk ter hoogte van Afsluitdijk 3 en de A7 binnen gemeente Hollands Kroon, kadastraal bekend gemeente Knijpe, sectie B, nummer 5151 gedeeltelijk, ten behoeve van het verleggen van elektra kabels door middel van een gestuurde boring, zaaknummer 6168278, argument 1.D gronduitgifte voor het leggen van kabels en leidingen.

• Oppervlakte grond op de Ederheide, ten behoeve van de organisatie van een wandeltocht op 20 april 2024 met 485 deelnemers, zaaknummer 8377140, argument 1A: kortdurend gebruik/ evenement;

• Oppervlakte grond op de Oirschotse Heide in de gemeente Oirschot, ten behoeve van een scoutingkamp op 17 augustus 2024 tot en met 24 augustus 2024 met 21 deelnemers, zaaknummer 8499066, argument 1A: kortdurend gebruik/ evenement.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op Dinsdag 23 april 2024. Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar te hebben gemaakt. Het kenbaar maken van uw interesse doet u door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van het zaaknummer. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.
Het is van belang dat bij interesse wordt aangetoond, waarom de geïnteresseerde toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet de ontvankelijkheid worden getoetst. De geïnteresseerde wordt gevraagd te beargumenteren waarom aanspraak wordt gemaakt op de uitgifte.

Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan, afhankelijk van het type onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
a. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
b. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
c. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart
Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 20 werkdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen, dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod