Oppervlakte grond voor het hebben van een parkeerterrein gelegen aan de Kanaalstraat te IJmuiden
Nabij Kanaalstraat 261
te IJmuiden

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst sluit op dinsdag 16 april 2024, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Kanaalstraat 261, IJmuiden
Huidig gebruik:
Plantsoen
Bestemming:
Groen
Perceelgrootte:
ca. 00.22.35 ha

Grond ten behoeve van het hebben van een parkeerterrein te IJmuiden

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een oppervlakte grond gelegen aan de Kanaalstraat te IJmuiden in de gemeente Velsen, voor de duur van 10 jaar voor het hebben van een parkeerterrein.

Andere partijen kunnen voor dinsdag 16 april 2024, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf dat zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op de kadastrale percelen:
Gemeente IJmuiden sectie I nummers 3083 en 2745 gedeeltelijk.
Het betreffende perceel zal in afwijking van het vigerende bestemmingsplan gebruikt mogen worden ten behoeve van het hebben van een parkeerplaats.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Hierbij zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Voorwaarden ongebouwde onroerende zaken 2020). Het gaat hierbij om een huurovereenkomst met een gebruiksperiode van 10 jaar voor het hebben van een parkeerterrein in de gemeente Velsen. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan, omdat beoogde wederpartij de enige serieuze gegadigde is. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft dit geconstateerd op basis van de volgende (objectieve, toetsbare en redelijke criteria:

 • De beoogde wederpartij is de gemeente Velsen, die op dit moment reeds huurder is van de betreffende locatie. De locatie wordt op dit moment aan de gemeente verhuurd als groenvoorziening;
 • De gemeente wil de locatie ter beschikking stellen als toekomstige parkeerplaats ten behoeve van de ontwikkeling van het naastgelegen voormalige ‘Witte Theater’;
 • De gemeente heeft de ontwikkeling van het genoemde ‘Witte Theater’ gegund op basis van een openbare inschrijving;
 • Via de terbeschikkingstelling van de parkeer locatie door de gemeente ten behoeve van voornoemde ontwikkeling in combinatie met de openbare inschrijving voor deze ontwikkeling door de gemeente, meent het Rijksvastgoedbedrijf dat de gemeente de enige serieuze gegadigde is voor de huur van de parkeerlocatie;
 • Andere partijen die op grond van de genoemde criteria menen ook een serieuze gegadigde te zijn voor de bedoelde locatie, worden uitgenodigd hun interesse voor het huren van de locatie kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 16 april 2024. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf.
U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan
Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 1484921, parkeerterrein Kanaalstraat IJmuiden. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na twee weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van vier weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op een oppervlakte grond.
Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (32 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: De heer B. Kokke
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod