Perceel grond
gelegen achter de woning Dorpsstraat 146
te Capelle aan den IJssel

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 7 maart 2024 tot 4 april 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen achter de woning Dorpsstraat 146, Capelle aan den IJssel
Huidig gebruik:
Tuin
Bestemming:
"Wonen-1" met deels als gebiedsaanduiding "Waarde Archeologie 2” – “Beschermd dorpsgezicht” –“Waterkering" – “Waterstaatkundige functie” – “geluidzone industrie” en "Vrijwaringszone Molenbiotoop"
Perceelgrootte:
ca. 23 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond gelegen achter de woning Dorpsstraat 146 te Capelle aan den IJssel

Update 04-04-2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de huidige huurder van het perceel, tevens eigenaar van het aangrenzende perceel

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 4 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 32848 (Verkoop), Capelle aan den IJssel B 10969 S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel tuingrond nabij de woning Dorpsstraat 146 te Capelle aan den IJssel.
- Omschrijving type vastgoed: Het betreft de verkoop van een perceel grond gelegen achter de woning Dorpsstraat 146 te Capelle aan den IJssel aan de Hollandsche IJssel.
- Adres: achter de Dorpsstraat 146.
- Kadastrale aanduiding: Gemeente Capelle aan den IJssel, sectie B, nummer 10969.
- Perceeloppervlak: ca. 23 m².
- Vigerende bestemming volgens ruimtelijkeplannen.nl was: enkelbestemming "Wonen-1" met deels als gebiedsaanduiding "Waarde Archeologie 2” – “Beschermd dorpsgezicht” –“Waterkering" – “Waterstaatkundige functie” – “geluidzone industrie” en "Vrijwaringszone Molenbiotoop".
De huidige functie volgens omgevingsplan, ingaand per 1-1-2024, is nog niet te raadplegen op Omgevingsloket.nl. De koper en verkoper gaan uit van hetgeen in ruimtelijkeplannen.nl als bestemming gold.
- Ontsluiting van het vastgoed: Het perceel is niet vrij toegankelijk vanaf de openbare weg en is feitelijk alleen door de huurder/ aangrenzende eigenaar te gebruiken.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de huidige huurder van het perceel, tevens eigenaar van het aangrenzende perceel, vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod