erfperceel gelegen aan de Sloefweg te Marknesse
Sloefweg
te Marknesse

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 13 februari 2024 tot 4 maart 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken

0

Objectinformatie

Adres:
Sloefweg, 8316PK Marknesse
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 00.59.35 ha

Erfperceel met opstallen, gelegen aan de Sloefweg 29 te Marknesse

Update 25 maart : De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de huidige pachter.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 4 maart 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 38388 (Verkoop), Noordoostpolder B 3544 (ged.)."

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met betrekking tot een perceel grond gelegen aan de Sloefweg 29 te Marknesse, groot ongeveer 00.59.35 ha.

  • Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder, sectie B, nummer 3544 (gedeeltelijk).
  • het verkochte is belast met pacht
  • Perceeloppervlak: groot ongeveer 00.59.35 ha.
  • Bestemming en gebruik: agrarisch erf

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om deze koopovereenkomst aan te gaan met uitsluitend de zittende reguliere pachter, daar de pachter een noodzakelijke investering nodig acht voor een gezonde voortzetting van de bedrijfsvoering en de hoogte van deze investering niet in verhouding staat tot het gepachte.
Daarnaast heeft de zittende pachter een voorkeursrecht ten aanzien van het perceel, zoals bedoeld in Afd. 11, Titel 5, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. J. Krops
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopagrarisch@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod