Kavel bouwgrond met ontwikkelpotentie – Wonen
De Compagnie 1
te Zwaag (gemeente Hoorn)

Te koop

Vanaf 22 februari 2024 tot 16 april 2024 17.00 uur was het digitale biedboek bestelbaar.

Bron: De Beeldenfabriek 0

Objectinformatie

Adres:
De Compagnie 1, 1689 AG Zwaag (gemeente Hoorn)
Bestemming:
‘Maatschappelijk’
Perceelgrootte:
ca. 31.560 m²

Kavel bouwgrond met ontwikkelpotentie – Wonen

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt te koop aan via openbare inschrijving een kavel bouwgrond voor de realisatie van woningen in alle segmenten in Zwaag. Ingezet wordt op een zo spoedig mogelijke realisatie. Voorbereidingen en faciliteiten hiertoe zijn opgenomen in het biedboek.

Omschrijving
De verkoop betreft de ontwikkellocatie van de voormalige penitentiaire inrichting, ook wel bekend als de ‘Glasbak’.
De kavel is gelegen aan De Compagnie 1 te Zwaag en is in volle eigendom van de Staat. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie I, nummer 7070. De oppervlakte van het perceel is 31.560 m2.

De Nota van Uitgangspunten (“NvU”) biedt de mogelijkheid om woningen in alle segmenten te realiseren.

De kavel is onbebouwd.

Ligging
De locatie ligt tussen de Oostergouw, Dorpsstraat en de toeristische spoorlijn Hoorn-Medemblik en wordt aan twee zijdes (noordzijde en oostzijde) omsloten door het bedrijventerrein Westfrisia. De bedrijvigheid op bedrijventerrein Westfrisia is voornamelijk kleinschalig, maar biedt ook ruimte aan grotere bedrijven uit de distributie- en transportsector. Aan de westzijde is de woonwijk Risdam gelegen en aan de zuidzijde grenst de kavel tegen de karakteristieke bebouwing van de Dorpsstraat aan.

De kavel wordt aan drie zijden grotendeels omringd door een watergang waardoor deze kavel de ingrediënten heeft om hier een rustige en verkeersluwe woonwijk te ontwikkelen.

De ontsluiting is zeer goed door de N307 aan de noordzijde en de Oostergouw. Ook de bereikbaarheid voor fietsverkeer is goed door vrij liggende fietspaden langs de Oostergouw, die de stad met het buitengebied verbinden. Tevens fungeert de Dorpsstraat als goede fietsverbinding.

Mogelijkheden en bestemming
De gemeente Hoorn heeft - in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf - een NvU vastgesteld voor de ontwikkeling op de kavel. In deze NvU zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente bereid is via een zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA, af te geven door B&W) haar medewerking te verlenen aan de realisatie van woningen in alle segmenten met ondergeschikte voorzieningen en parkeren:
- 265 woningen, waarvan (op aantallen woningen) 38% sociale huur, 27% middelduur (huur of koop) en 35% vrije sector (huur of koop)
- Maximaal 340 m2 publieke voorzieningen, waaronder in ieder geval een huismeesterruimte
- Parkeerplaatsen

De huidige enkelbestemming is Maatschappelijk, op grond waarvan is toegestaan penitentiaire inrichtingen, met inbegrip van voorzieningen, zoals fietsenstallingen, wegen en paden, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, erven en terreinen, gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Versnelde realisatie
Met het oog op het bestaande woningtekort hebben het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente afspraken gemaakt om op de kavel zo spoedig mogelijk woningen in alle segmenten mogelijk te maken. In het biedboek zijn daarom de nodige faciliteiten opgenomen om te komen tot versnelde realisatie. Gezocht wordt naar een ambitieuze koper die met een spoedige ontwikkeling bij wil dragen aan het terugdringen van het tekort aan (betaalbare) woningen.

Verkoopprocedure
De verkoop van de kavel bouwgrond vindt plaats via openbare inschrijving. Er geldt een (eenvoudige) voorselectie op basis van financiële en administratieve eisen. Het gaat om bewezen ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van minimaal twee projecten. Tenminste één project dient een omvang van minimaal 5.000 m2 bvo te hebben en bij tenminste één project dient sprake te zijn van een binnenstedelijke ontwikkeling.

Na de (eenvoudige) voorselectie krijgen partijen de uitnodiging een bod uit te brengen. De voorselectie sluit op donderdag 18 april 2024 om 11.00 uur.

De Staat biedt de mogelijkheid een onvoorwaardelijk bod in te dienen. De inschrijving sluit op donderdag 27 juni 2024 om 11.00 uur.

Na de bieding onderzoekt de Staat de aanvaardbaarheid van de ontvangen biedingen. De Staat beslist over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en over de gunning aan degene met de meest aanvaardbare bieding. Tevens is de Staat gerechtigd de gunning afhankelijk te stellen van de uitkomst van een integriteits- en/of solvabiliteitsonderzoek.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Dit kunt u voor € 75,- bestellen via deze pagina. Na vrijgave van het biedboek is deze beschikbaar op uw persoonlijke pagina.

Belangrijke datums
Vanaf 22 februari 2024: biedboek met bijlagen beschikbaar
19 en 21 maart 2024: digitale informatiebijeenkomst
18 april 2024 om 11.00 uur: sluiting (eenvoudige) voorselectie
2 mei 2024: uitnodigen door notaris voor deelname verkoopprocedure
27 juni 2024 om 11.00 uur: indienen biedingen
5 september 2024 (in beginsel): gunning

Meer informatie?
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase (huidige status)
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (715 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J.R.F. Grajer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod