Oppervlakte water gelegen in het Julianakanaal voor het exploiteren van een haven te Stein.
Veestraat 30
te Stein

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst sluit op dinsdag 5 maart 2024, 12:00 uur

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Veestraat 30, 6171 CM Stein
Huidig gebruik:
Water voor het exploiteren van een haven
Bestemming:
Water
Perceelgrootte:
ca. 00.42.20 ha

Oppervlakte water voor het exploiteren van een haven gelegen nabij de Veestraat 30 te Stein.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om het erfpachtrecht van een oppervlaktewater gelegen nabij de Veestraat 30 te Stein, uit te breiden met circa 00.42.20 ha met de percelen, kadastraal bekend als gemeente Stein, sectie A, nummers 3665 en 3666 allen gedeeltelijk en gemeente Urmond, sectie B, nummers 4944 en 4970 allen gedeeltelijk tot de einddatum van het erfpachtrecht van 31 december 2037.
Andere partijen kunnen voor dinsdag 5 maart 2024, 12:00 uur bezwaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf tegen de uitgifte van erfpacht op het genoemde perceel.

Locatie
De locatie betreft het kadastrale perceel: gemeente Stein, sectie A, nummers 3665 en 3666 allen gedeeltelijk en gemeente Urmond, sectie B, nummers 4944 en 4970 allen gedeeltelijk, gezamenlijk groot 0.42.20 ha.

De betreffende percelen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het exploiteren van een haven c.q. voor het ligplaats nemen met vaartuigen en het hebben en houden van diverse werken boven en in het water ten behoeve van laad- en losactiviteiten.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie breidt het Rijksvastgoedbedrijf het erfpachtrecht uit voor de beoogde wederpartij.
Op dit contract zijn van toepassing de Algemene erfpachtvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat 2001. Het gaat hierbij om een uitbreiding van een recht van erfpacht met de einddatum van 31 december 2037. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.
Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de huidige c.q. aangrenzende gebruiker. Vanwege de geïsoleerde ligging kan het betreffende stuk rijkswater minder doelmatig zelfstandig bereikt worden.
Gelet op het voorgaande is de Staat van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor een uitgifte in erfpacht van de in deze publicatie bedoelde perceel water.
Met deze publicatie geeft de Staat uitvoering aan de Didam-uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Om andere partijen de gelegenheid te geven bezwaar te maken (niet als in de zin van artikel 6:4 Algemene wet bestuursrecht) tegen het aangaan van deze overeenkomst, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst.
Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 5 maart 2024. Voor die tijd dienen partijen hun bezwaar kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van bezwaar doet u door het Bezwaarformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf.
U kunt dit formulier toesturen aan: sectie Verhuur, Medegebruik & Recreatie, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 1476133 Uitbreiding erfpachtrecht te Stein. Het bezwaarformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van vier weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (34 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Mevr. Van der Kooij
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod