Verhuur MCC
Sint Hubertuslaan 14
te Maastricht

Verhuurd

Vanaf 11 december 2023 tot 31 december 2023 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Sint Hubertuslaan 14, 6211 KD Maastricht
Huidig gebruik:
Kantoor
Bestemming:
Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO):
ca. 518 m²

Voornemen tot overeenkomst: verhuur MCC te Maastricht, van Politie aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Projectinformatie
De Politie heeft het voornemen om het object, plaatselijk bekend Sint Hubertuslaan 14 (6211 KD) Maastricht, postadres: Prins Bisschopsingel 53 in 6212 AB Maastricht , te verhuren aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg ten behoeve van regionale calamiteiten coördinatie. Het betreft de voortzetting van een reeds bestaand gebruik.

De Politie is voornemens deze onroerende zaak, met maatschappelijke functie, aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg te verhuren teneinde Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de gelegenheid te stellen uit hoofde van haar maatschappelijke taakuitoefening een calamiteitencoördinatiecentrum te behouden.

Didam-arrest niet van toepassing
De Politie stelt zich op het standpunt dat, gezien de bestemming en het behoud van de maatschappelijke functie, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van de in het aanhef van deze publicatie genoemde object, zijnde Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De huur van het object door de Veiligheidsregio betreft een voortzetting van gebruik dat al bestaat en staat in onlosmakelijk verband met het eindigen van de huidige overeenkomst. Hierbij staat het vast dat het de bedoeling van partijen is om het gezamenlijk gebruik te continueren.

Conclusie
Gelet op het voorgaande is de Politie bij de verhuur van de in het aanhef van deze publicatie genoemde object niet gehouden mededingingsruimte te bieden en het object wordt dus niet aan (andere) (markt)partijen te huur aangeboden.

Bent u het niet eens met deze verhuur?
De Politie zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verhuur van het object aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag .

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en Veiligheidsregio Zuid-Limburg zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot : vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Politie
Contactpersoon:
E-mailadres: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod