Perceel landbouwgrond gelegen aan de
Korte Tiendweg
te Haastrecht

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 20 december 2023 tot 8 januari 2024, 12.00 uur ’s middags was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Korte Tiendweg, Haastrecht
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 4.96.70 ha

Voornemen tot overeenkomst: Korte Tiendweg te Haastrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht agrarische gronden op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verpachting af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft agrarische grond aan een specifieke partij te verpachten dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verpachting omdat u interesse heeft in het gebruik van de grond en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 januari 2024 om 12.00 uur ’s middags aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verpachting alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.
Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar Postbus.RVB.erfpacht.agrarisch@rijksoverheid.nl onder vermelding van ‘Interesse pachtkavel Korte Tiendweg te Haastrecht’.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1) te sluiten voor diverse percelen gelegen aan de Korte Tiendweg te Haastrecht, groot ongeveer 4.96.70 ha, voor een periode van 5 jaar.

Kadastrale informatie:
Gemeente Haastrecht, sectie A, nummer 1854, groot 1.19.90 ha.
Gemeente Haastrecht, sectie A, nummer 567, groot 0.04.60 ha.
Gemeente Haastrecht, sectie A, nummer 568, groot 1.91.40 ha.
Gemeente Haastrecht, sectie A, nummer 569, groot 1.80.80 ha.
Totaal groot (ongeveer) 4.96.70 ha.

Bestemming en gebruik:
Agrarisch met waarden - grasland

Op de tot stand te komen pachtovereenkomst zijn voor zover daarvan niet is afgeweken in de (ontwerp) pachtovereenkomst de Algemene pachtvoorwaarden Domeinen 2008 van toepassing.

Toelichting onderhandse pacht
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één serieuze gegadigde partij in aanmerking komt voor de verpachting van de agrarische gronden.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze pachtovereenkomst aan te gaan met de zittende erfpachter ten tijde van de expiratiedatum van de aflopende erfpachtovereenkomst voor deze kavel, nu de zittende erfpachter geen gebruik maakt van het kooprecht als bedoeld in artikel 57 Wet Agrarisch Grondverkeer. Het vigerend (uitvoerings)beleid is dat in voorkomend geval de zittende erfpachter eenmalig de mogelijkheid heeft de kavel geliberaliseerd te pachten voor een periode van maximaal zes jaar.

Criteria
Voor het kenbaar maken van interesse zijn twee soorten criteria van belang:
1. formele criteria (d.w.z. criteria waar u als geïnteresseerde c.q. uw blijk van interesse aan moet voldoen) en
2. inhoudelijke criteria (d.w.z. criteria die gaan over de inhoud).
Indien aan 1 of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
1. Interesse kan kenbaar worden gemaakt zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Eventuele aan een interesse verbonden voorbehouden en/of voorwaarden worden niet geaccepteerd.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Interesse kan worden ingediend door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
3. Bij het tonen van interesse dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting: De Staat wenst een pachtovereenkomst aan te gaan; de pachter moet ten minste voldoen aan de voorwaarden die titel 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek aan de pachter, zijn activiteiten en de (voorgenomen) overeenkomst stelt. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Inhoudelijke criteria:
1. De geïnteresseerde dient voor deze kavel het kooprecht als bedoeld in artikel 57 WAG te hebben (gehad).
Toelichting: Het Rijksvastgoedbedrijf geeft uitvoering aan het vigerend (uitvoerings)beleid .

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar Postbus.RVB.erfpacht.agrarisch@rijksoverheid.nl.

Ten aanzien van partijen die hun interesse niet hebben kenbaar gemaakt op uiterlijk 8 januari 2024, om 12:00 uur ’s middags, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod