Perceel landbouwgrond gelegen aan de
Vollenhoverweg en Voorsterweg
te Marknesse

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 11 december 2023 tot 2 januari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Vollenhoverweg en Voorsterweg, Marknesse
Huidig gebruik:
Landbouwgrond
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 63.57.21 ha

Voornemen tot overeenkomst: Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Vollenhoverweg en Voorsterweg te Marknesse, kavels S 40 ged., S 41 en S 42 ged.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht agrarische gronden op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verpachting af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft agrarische grond aan een specifieke partij te verpachten dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verpachting omdat u interesse heeft in het gebruik van de grond en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 2 januari 2024 om 12.00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verpachting alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.
Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘Interesse pachtkavel Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Vollenhoverweg en Voorsterweg te Marknesse, kavels S 40 ged., S 41 en S 42 ged.’.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1) te sluiten voor een perceel gelegen aan de Vollenhoverweg en Voorsterweg te Marknesse, groot ongeveer 63.57.21 ha, voor een periode van één (1) jaar.

Kadastrale informatie
S 40 ged., gemeente Noordoostpolder, sectie B, nummer 4180, groot 13.64.15 ha.
S 40 ged., gemeente Noordoostpolder, sectie B, nummer 4218, groot 05.38.64 ha.
S 41, gemeente Noordoostpolder, sectie B, nummer 4182, groot 11.22.35 ha.
S 41, gemeente Noordoostpolder, sectie B, nummer 4184, groot 11.16.38 ha.
S 42 ged. West, gemeente Noordoostpolder, sectie B, nummer 3675, groot 10.93.93 ha.
S 42 ged. Oost, gemeente Noordoostpolder, sectie B, nummer 3673, groot 11.21.76 ha.

Bestemming en gebruik
Agrarisch - landbouwgrond

Toelichting onderhandse verkoop en pacht
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één serieuze gegadigde partij in aanmerking komt voor de verpachting van de agrarische gronden. Met andere woorden, wanneer sprake is van uniciteit .

Het Rijksvastgoedbedrijf komt tot de conclusie dat in dit geval sprake is van uniciteit op basis van de volgende overwegingen:
Realisatie(beleids)doel zorgt voor uniciteit.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft – kort samengevat – op basis van het Besluit taak RVB 2017 onder meer tot doel via grondtransacties de realisatie van beleidsdoelen van (mede)overheden te faciliteren (1.).
(1.) Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2017, nr. 2017-0000633621, houdende vaststelling van het organisatiebesluit Rijksvastgoedbedrijf (Besluit taak RVB 2017).

Vanuit dit beleidsdoel participeert het Rijksvastgoedbedrijf in een samenstel van grondtransacties ten behoeve van de realisatie van het Multimodaal Infrastructuur Testcentrum voor slimme mobiliteit (het "MITC") te Marknesse. De te verpachten percelen maken onderdeel uit van dit samenstel aan grondtransacties. Om haar faciliterende taak / het beleidsdoel te kunnen realiseren dienen de pachtpercelen voor de realisatie van de grondtransacties vrijelijk beschikbaar te zijn.
Dat is slechts anders als is verpacht aan de uiteindelijke verkrijger binnen de grondtransacties, immers komt de pacht dan van rechtswege ten einde. Er is voor de pachtkavel slechts één uiteindelijke verkrijger voorzien, de thans voor pacht uitgifte geselecteerde partij. Nu (slechts) uitgifte in pacht aan de geselecteerde partij, maakt dat het beleidsdoel (nog steeds) kan worden bereikt is sprake van uniciteit.
Het hiervoor beschreven samenstel van grondtransacties zal zich, naar verwachting, gaan voltrekken tijdens het komende teeltjaar. Dit brengt met zich mee dat het pachtperceel slechts tijdelijk voor verpachting beschikbaar is en zeer waarschijnlijk in de loop van het teeltseizoen aan de beoogd pachter in eigendom wordt overgedragen. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat er van vanuit dat er (redelijkerwijs) geen andere gegadigden zijn dan de uiteindelijke verkrijger van het
pachtperceel die voor deze tijdelijke pacht in aanmerking willen komen. Daarbij zou uitgifte in pacht aan een andere gegadigde ook niet bijdrage aan doelmatig gebruik van het pachtperceel. Immers zou een andere partij bij de totstandkoming van de voornoemde grondtransacties halverwege het teeltjaar, en dus voor de oogst, het perceel moeten verlaten. Er is voor de pachtkavel slechts een uiteindelijke verkrijger voorzien, de thans voor pacht uitgifte geselecteerde partij, daarom is ook gelet op de tijdelijke beschikbaarheid en het doelmatig gebruik van het pachtperceel sprake van uniciteit.

Criteria
Voor het kenbaar maken van interesse zijn twee soorten criteria van belang:
1. formele criteria (d.w.z. criteria waar u als geïnteresseerde c.q. uw blijk van interesse aan moet voldoen) en
2. inhoudelijke criteria (d.w.z. criteria die gaan over de inhoud).
Indien aan 1 of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
1. Interesse kan kenbaar worden gemaakt zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Eventuele aan een interesse verbonden voorbehouden en/of voorwaarden worden niet geaccepteerd.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Interesse kan worden ingediend door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
3. Bij het tonen van interesse dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting: De Staat wenst een pachtovereenkomst aan te gaan; de pachter moet ten minste voldoen aan de voorwaarden die titel 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek aan de pachter, zijn activiteiten en de (voorgenomen) overeenkomst stelt. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Inhoudelijke criteria:
De beoogde pachter is partij in het samenstel van grondtransacties om het "MITC te realiseren, zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl.

Ten aanzien van partijen die hun interesse niet hebben kenbaar gemaakt op uiterlijk 2 januari 2024, om 12:00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod