Zon op de Slufter te Maasvlakte
Noordzeeboulevard 501
te Rotterdam

Verhuurd

Voornemen tot Overeenkomst sluit op 12 december 2023 om 00.00 uur.

Foto 1 0

Objectinformatie

Adres:
Noordzeeboulevard 501, 3199 LV Rotterdam
Huidig gebruik:
Baggerspeciedepot
Bestemming:
Baggerspeciedepot
Perceelgrootte:
ca. 80 ha

Vestigen van een huurrecht t.b.v. drijvend zonnepark op baggerspeciedepot De Slufter

Het voornemen tot overeenkomst is gesloten. De hoofdhuurovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam is getekend.

De Staat en het Havenbedrijf Rotterdam beheren samen het baggerspeciedepot de Slufter op de Maasvlakte. Zij willen een bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie door op dit depot ruimte te bieden aan een exploitant om een drijvend zonnepark te realiseren. Vanwege de situatie op de Slufter kunnen zij dit alleen samen doen.
Om dit mogelijk te maken sluit de Staat als grondeigenaar een huurovereenkomst met Havenbedrijf Rotterdam voor het opwekken van zonne-energie). Havenbedrijf Rotterdam is de gerede partij vanwege haar rol in het beheer van de Slufter. Met deze publicatie maakt de Staat het voornemen tot overeenkomst bekend.

Doel van het voornemen tot overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een huurrecht te gunnen tegen marktconforme condities aan Havenbedrijf Rotterdam. Het betreft een hoofdhuurovereenkomst die het Havenbedrijf Rotterdam de mogelijkheid biedt om een onderhuurovereenkomst aan te gaan met een nog te selecteren exploitant. Na het overeenkomen van dit recht zal het Havenbedrijf Rotterdam het gehuurde in gebruik kunnen geven aan een op een later moment te selecteren exploitant voor het doen plaatsen en exploiteren van een PV Installatie, inclusief bijbehorende bekabeling, trafostation en tijdelijke werkterrein. De exploitant zal via een openbare inschrijving geselecteerd worden. De hoofdhuurovereenkomst maakt het mogelijk om een onderhuurovereenkomst af te sluiten voor de duur van 30 jaar inclusief opbouw- en afbouwperiode.

Wat de hoofdhuurovereenkomst mogelijk maakt
Het beoogde drijvend zonnepark kent de volgende kenmerken:
• Het zal worden geplaatst op het wateroppervlak van de Slufter op de Maasvlakte te Rotterdam;
• Een gedeelte van een perceel exclusief originele waterbodem en waterkerende kleilaag;
• Gelegen in het Slufterdepot aan de zuidwestkust van de Maasvlakte in de haven van Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam 12e afdeling, sectie AM, nummer 1090 en meerdere delen van een perceel onbebouwde grond, gelegen aan de zuidoostzijde en zuidzijde van het Slufterterrein aan de zuidwestkust van de Maasvlakte aan de haven van Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam 12e afdeling, sectie AM, nummer 1090.
• Het baggerspeciedepot wordt sinds de ingebruikname in de jaren ’80 gezamenlijk geëxploiteerd door de Beheerorganisatie Slufter, een samenwerkingsorganisatie van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Afwijking openbare inschrijvingsprocedure
De Beheerorganisatie Slufter, een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat, heeft op grond van de beheerovereenkomst de bevoegdheid en zeggenschap over de onroerende zaak ten behoeve van het hebben, onderhouden en exploiteren van baggerdepot De Slufter. De primaire functie van De Slufter is het doelmatig en duurzaam bergen en verwerken van aangeleverde verontreinigde baggerspecie. Zij zijn uitsluitend gezamenlijk gerechtigd tot het feitelijk gebruik als Baggerdepot.

De uitgifte van het recht om een drijvend zonnepark aan te mogen leggen kan op grond van de bestaande overeenkomsten niet zonder medewerking van beide partijen, terwijl binnen de bestaande overeenkomsten tussen de Staat en het Havenbedrijf Rotterdam deze uitgifte nog niet mogelijk is. Door middel van dit huurrecht wordt dit mogelijk gemaakt. Doordat het Havenbedrijf Rotterdam als gevolg van de voorliggende overeenkomst huurder wordt van de Staat en tegelijkertijd verhuurder is van de uiteindelijk te selecteren exploitant, wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de zeggenschapsregeling van de beheerovereenkomst. In de praktijk betekent dit dat zowel de Staat als het Havenbedrijf Rotterdam kan toezien op een correcte naleving van de overeenkomst door de exploitant.

Het Havenbedrijf Rotterdam is op grond van de overeenkomsten verplicht om een exploitant te zoeken aan de hand een openbare procedure en is niet gerechtigd zelf een zonnepark aan te leggen.

Havenbedrijf Rotterdam is voor dit gebruiksrecht de enige serieuze gegadigde omdat vanwege de bestaande overeenkomsten geen recht kan worden gecreëerd zonder medewerkingen van het Havenbedrijf Rotterdam. Om het belang van de primaire functie van het baggerspeciedepot en bijbehorende afspraken te waarborgen, is hij de beoogde (hoofd-)huurder. Daar komt bij dat deze voorgenomen overeenkomst de openbaarheid niet in de weg staat. Na de uitgifte van dit huurrecht is het Havenbedrijf Rotterdam verplicht door middel van een openbare procedure tot de selectie te komen van een geschikte exploitant. Na het vestigen van dit gebruiksrecht zal het Havenbedrijf Rotterdam een openbare inschrijving organiseren met gebruik van zijn eigen tenderplatform. De publicatie hiervan door het Havenbedrijf Rotterdam zal plaatsvinden via onder andere Biedboek.nl zodat gegadigden hiervan kennis kunnen nemen. Kortom voor de uitgifte van het recht voor het exploiteren van het zonnepark wordt een openbare procedure georganiseerd.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Het hoofdhuurrecht maakt het voor het Havenbedrijf Rotterdam mogelijk een onderhuurrecht te vestigen voor het realiseren en exploiteren van het zonnepark, voor de duur van 30 jaar inclusief opbouw- en verwijderperiode. Vanaf de start van de eerste werkzaamheden (aanvangsperiode) is de huurder een huurvergoeding verschuldigd. Op grond van de beheerovereenkomst geldt dat de huuropbrengst tussen Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat wordt verdeeld.

De Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 19 juni 2020 onder nummer 20/2020 zijn van toepassing.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Voornemen tot Overeenkomst sluit op 12 december om 00.00 uur. Als u meent serieuze gegadigde te zijn, dan kunt u voor die tijd uw bezwaar kenbaar te maken, met de toelichting waarom u meent in deze zaak serieuze gegadigde te zijn. Het RVB behoudt zich het recht voor om aan een geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het RVB kan besluiten af te zien van een openbare inschrijving indien uitsluitend partijen zich melden waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij serieuze gegadigden zijn. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit, wordt dit aan de geïnteresseerde partij(en) gemeld, en wordt de overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen een termijn van 21 kalenderdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van het huurrecht met Havenbedrijf Rotterdam. Daarna vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verspeeld. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Eventuele vragen naar aanleiding van dit voornemen tot overeenkomst kunnen gesteld worden via het e-mailadres: Postbus.rvb.zonopdeslufter@rijksoverheid.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten of marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving. Meer informatie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. M.A. Koning (Maarten)
E-mailadres: Postbus.rvb.zonopdeslufter@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod