Percelen natuurgrond
gelegen aan de Rijskade, Buitenpolderpad en aan de Watersportweg
te Vlaardingen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 9 november 2023 tot 7 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Rijskade, Buitenpolderpad en aan de Watersportweg, Vlaardingen
Bestemming:
natuur, waarde-archeologie, waterstaat-waterkering, recreatieve doeleinden, Leiding-Co2 en Leiding-Brandstof
Perceelgrootte:
ca. 138.125 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen natuurgrond gelegen aan de Rijskade, Buitenpolderpad en aan de Watersportweg te Vlaardingen.

Update 7 december 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Staatsbosbeheer.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 7 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00016649 en O.00016178 (Verkoop), Gelegen aan de Rijskade, Buitenpolderpad en aan de Watersportweg te Vlaardingen S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst met Staatsbosheer te sluiten voor percelen natuurgrond aan de Rijskade, Buitenpolderpad en aan de Watersportweg te Vlaardingen.

 • Omschrijving type vastgoed: percelen grond.
 • Adres: gelegen aan de Rijskade, Buitenpolderpad en aan de Watersportweg te Vlaardingen.
 • Kadastrale aanduiding:
  • gemeente Maasland, sectie I, nummer 757.
  • gemeente Maasland, sectie I, nummer 758.
  • gemeente Vlaardingen, sectie N, nummer 228.
  • gemeente Vlaardingen, sectie N, nummer 230.
  • gemeente Vlaardingen, sectie N, nummer 234.
 • Perceeloppervlak: 138.125 m2.
 • Vigerende bestemming: natuur, waarde-archeologie, waterstaat-waterkering, recreatieve doeleinden, Leiding-Co2 en Leiding-Brandstof.
 • Toekomstige planologische bestemming: natuur, waarde-archeologie, waterstaat-waterkering, recreatieve doeleinden, Leiding-Co2 en Leiding-Brandstof.
 • Functie, voormalig rijksgebruik: n.v.t.
 • Ontsluiting van het vastgoed: vrij toegankelijk.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt in het door hem gewezen Didam-arrest dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer, omdat de verkoop van deze percelen natuurgrond primair gebaseerd is op de beleidsruimte die het Rijksvastgoedbedrijf heeft om overtollig Rijksvastgoed onderhands aan zelfstandige bestuursorganen zoals Staatsbosbeheer te kunnen verkopen als het zelfstandig bestuursorgaan dit vastgoed gaat inzetten voor eigen huisvesting of voor het uitvoeren van zijn beleid of taken. Deze beleidsruimte wordt binnen de Didam-jurisprudentie onderkend en is meegenomen in de afweging om deze percelen aan Staatsbosbeheer te verkopen. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer vrijwel alle omliggende percelen in eigendom, hetgeen een efficiënt beheer van de te verkopen percelen natuurgrond mogelijk maakt. Vanwege deze beleidsruimte en het feit dat vrijwel alle omliggende percelen in eigendom zijn van Staatsbosbeheer, meent het Rijksvastgoedbedrijf dat Staatsbosbeheer de enige serieuze gegadigde is voor de te verkopen percelen natuurgrond.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P.N. van Riel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod