Oppervlakte grond op de Van Ghentkazerne te Rotterdam
Toepad 120
te Rotterdam

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst sluit op dinsdag 5 december 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam
Bestemming:
Kazerne (maatschappelijk)
Perceelgrootte:
ca. 832 m²

Oppervlakte grond op de Van Ghentkazerne te Rotterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een oppervlakte grond op de Van Ghentkazerne te Rotterdam met de duur van zeventien (17) jaar ten behoeve van het opleiden van BOA's in de gemeente Rotterdam.

Andere partijen kunnen voor dinsdag 5 december 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op het kadastrale perceel: gemeente Kralingen, sectie L, nummer 388 gedeeltelijk.
Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens de bestemming als kazerne en heeft hiermee een maatschappelijke functie.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Voorwaarden ongebouwde onroerende zaken 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van zeventien (17) jaar voor het opleiden van BOA's in de gemeente Rotterdam. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze huurovereenkomst aan te gaan, omdat het opleiden van BOA’s een gemeentelijke taak betreft. Artikel 9 lid 3a van de Regeling Beheer Onroerende Zaken Rijk 2017 vermeld dat de Staat vastgoed mag aanbieden aan medeoverheden indien zij dat nodig hebben voor het huisvesten van eigen ambtenaren. Daarnaast is de locatie niet via de openbare weg te bereiken. De Staat is van mening dat er geen andere partijen zijn die deze locatie voor dit doel kunnen huren. Mochten partijen desondanks interesse hebben dan kunnen zij dit kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 5 december 2023. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: P. Poppelaars, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan
Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 6233872, oppervlakte grond Van Ghentkazerne te Rotterdam. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na twee weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van vier weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op een oppervlakte grond.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: P. Poppelaars
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod