Molendriegang
Stompwijkseweg 24, 26 en 28
te Leidschendam

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 3 november 2023 tot 1 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Stompwijkseweg 24, 26 en 28, 2266 GE Leidschendam

Voornemen tot overeenkomst: Molendriegang Stompwijk

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de provincie Zuid-Holland en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via grondzaken@pzh.nl.

Update 1-12-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Rijnlandse Molenstichting.

De provincie Zuid-Holland is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de verkoop aan de Rijnlandse Molenstichting van de drie molens met bijgebouwen, ondergrond, bijbehorende grond en water staande en gelegen aan de Stompwijkseweg nummer 24, 26 en 28 te Leidschendam, kadastraal bekend gemeente Stompwijk sectie D nummer 511, 1569, 1291 en 1570 (gedeeltelijk) groot circa 00.27.15 hectare.

De molens vormen samen een zogenaamde driegang, het polderwater wordt trapsgewijs opgemalen naar de Rijnlandse boezem. Ze vormen een als één geheel functionerend Rijks monumentaal complex dat is gebouwd in 1668.

Toelichting onderhandse verkoop
De provincie is in 2018 gestart met een voorbereidingsprocedure om tot overdracht van de molens over te gaan. Na marktconsultatie kwam de provincie tot de conclusie dat de Rijnlandse Molenstichting de enige partij is die voldoet aan de criteria die zijn opgesteld en daarmee de enige serieuze gegadigde is.

In opdracht van de Rijnlandse Molenstichting en de provincie en voor rekening van de provincie is er een onderzoek gedaan naar de benodigde onderhoudsbijdrage. De Provinciale Staten heeft op 10 mei 2023 ingestemd met een begroting-projectsubsidie van € 800.000,- ten behoeve van een uit te keren éénmalige onderhoudsbijdrage aan de Rijnlandse Molenstichting na notariële overdracht.

De koopsom bedraagt € 1,00 (zegge: één euro) inclusief een anti-speculatie beding van 20 jaar en de voorwaarde dat de provincie hier op biedboek.nl dit voornemen tot overeenkomst publiceert.

De overeenkomst komt niet tot stand indien zich binnen 4 weken na publicatie een geschikte gegadigde meldt die tevens voldoet aan de gestelde criteria.

Gestelde criteria
De provincie heeft zichzelf opgedragen om de molens en dijklichaam te verzelfstandigen met de volgende criteria:
• sterke partner die het molencomplex langdurig en op goede wijze kan behouden, beheren en beleefbaar maken (aantoonbare relevante ervaring);
• betrouwbare partij met aantoonbare ervaring op het gebied van molens;
• partij met aantoonbare overeenkomstige (cultuurhistorische) waarden;
• financieel draagkrachtig (solvabel);
• transparant (openbaar jaarverslag);
• eerbiedigt de lopende huurcontracten van de bewoners (koop breekt geen huur);
• gevestigd in de regio.

Kenbaar maken van interesse
Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 1 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan de provincie kenbaar maken. In dat geval onderzoekt de provincie of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van de provincie over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar grondzaken@pzh.nl, onder vermelding van "Interesse inzake dossiernummer DOS-2018-0000024 (Verkoop), Stompwijk sectie D nummer 511, 1569, 1291".

Achtergrond een aanleiding voorgenomen overdracht
In 1958 is de Molendriegang in Leidschendam buiten bedrijf gesteld. Dit molencomplex dreigde verloren te gaan. De provincie Zuid-Holland heeft, om dit te voorkomen, de molens destijds overgenomen. Dit zelfde gold voor Molenviergang Zevenhuizen en de molens van de Overwaard in Kinderdijk. Deze laatste twee complexen zijn inmiddels overgedragen aan stichtingen.

In het kader van Provincie Nieuwe Stijl is het in eigendom hebben en het beheer van molens geen provinciale taak. De provincie heeft dan ook geen andere monumenten in eigendom.

In de beleidsvisie 2013-2016 is de overdracht van de Molendriegang Leidschendam opgenomen. In deze beleidsvisie zet de provincie in op het benutten en beleven van cultureel erfgoed en het zoeken van samenwerking met sterke partners die het cultureel erfgoed duurzaam in stand kunnen houden, beheren, beleefbaar kunnen maken en waar mogelijk een herbestemming kunnen geven. Het in eigendom hebben van molens past niet meer in deze lijn.

Algemene informatie
De provincie Zuid-Holland verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan de provincie besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als de provincie het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen gepubliceerd. De provincie geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Provincie Zuid-Holland
Contactpersoon: De heer L.W. Bloemendaal
E-mailadres: Lw.bloemendaal@pzh.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod