Perceel snippergroen
Seminarielaan 2-4
te Apeldoorn

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 18 oktober 2023 tot 15 november 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Seminarielaan 2-4, 7334 CH Apeldoorn
Huidig gebruik:
Groen
Bestemming:
Maatschappelijk
Perceelgrootte:
ca. 23 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel snippergroen

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Update 18-11-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Liander.

Projectinformatie
De Politie heeft het voornemen om het object, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie L nummer 14581, nabij Seminarielaan 2-4 te Apeldoorn, groot circa 23 m², te verkopen aan Liander ten behoeve van een maatschappelijke nutsvoorziening, te weten de realisatie van een transformator met behuizing.

De Politie is voornemens deze onroerende zaak, met maatschappelijke functie, aan Liander te verkopen teneinde Liander in de gelegenheid te stellen uit hoofde van haar maatschappelijke taakuitoefening een nutsvoorziening te realiseren.

Didam-arrest niet van toepassing
De Politie stelt zich op het standpunt dat, gezien de bestemming en beoogde invulling van nutsvoorziening, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop van de in het aanhef van deze publicatie genoemde perceel, zijnde Liander. Blijkens deze bestemming en beoogde invulling van het perceel heeft Liander het object nodig voor de uitoefening van haar taak.

Conclusie
Gelet op het voorgaande is de Politie bij de verkoop van de in het aanhef van deze publicatie genoemde perceel niet gehouden mededingingsruimte te bieden en het object wordt dus niet aan (andere) (markt)partijen te koop aangeboden.

Bent u het niet eens met deze verkoop?
De Politie zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van het object aan Liander, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag .

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot : vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Politie
Contactpersoon:
E-mailadres: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod