Opwekking duurzame energie d.m.v. reverse elektrolyse genaamd “Blue Energy”
te Breezanddijk

Gegund
0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Huur
Bestemming:
Bedrijvigheid (industrie)
Oppervlakte (BVO):
ca. 5.000 m²

Huurovereenkomst t.b.v. Redstack B.V.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een opvolgende huurovereenkomst aan te gaan met Redstack B.V. voor de duur van 7 jaar en drie maanden, ingaande per 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2030, tegen marktconforme voorwaarden voor een perceel staatsgrond op de Afsluitdijk. De voorliggende huurovereenkomst tussen de Staat (Rijksvastgoedbedrijf) en Redstack B.V. liep van 1 september 2017 tot en met 30 september 2023. De verhuurde zaak betreft een oppervlakte staatsgrond op de Afsluitdijk te Breezanddijk, uitmakende gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Makkum, sectie D, nummer 43, 48 en 68 en de gemeente Harlingen, sectie K, nummer 4, groot circa 5000 m2. Evenals de voorliggende huurovereenkomst is de opvolgende huurovereenkomst uitsluitend bestemd voor het plaatsen en tijdelijk behouden van een pilotinstallatie voor de opwekking van duurzame energie door middel van reverse elektrolyse, bestaande uit een gebouw, inlaat- en lozingsvoorziening en dergelijke.

In het kader van een pilot exploiteert Redstack B.V. op de Afsluitdijk een installatie voor opwekking van energie door menging van zoet en zout water genaamd “Blue Energy”. Redstack B.V. is patenthouder van deze technologie genaamd Revers Electro Dialysis (RED). De pilot richt zich op het testen van de technologische en economische haalbaarheid van de RED-technologie. Dit betekent dat onderzoek wordt gedaan naar de prestaties van de stacks (geproduceerd vermogen) en prestatie van de voorzuivering. De installatie is gerealiseerd op voornoemd perceel staatsgrond op de Afsluitdijk. De zoetwaterinlaat bevindt zich buiten de werkhaven direct in het IJsselmeer. De zoutwaterinlaat bevindt zich aan de buitenzijde van de werkhaven aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk.
Op 24 augustus 2023 verzocht Redstack B.V. aan Rijkswaterstaat om verlenging van de hiervoor benodigde vergunningen. Op dezelfde datum verzocht Redstack B.V. aan het Rijksvastgoedbedrijf om verlenging van de huurperiode. Zowel aan het Rijkswaterstaat als aan het Rijksvastgoedbedrijf werd verzocht om een verlenging tot en met 31 december 2030 om de activiteiten, in enigszins gewijzigde vorm, te continueren. Rijkswaterstaat heeft de watervergunning bij besluit van 6 september 2023 en 21 september 2023 en WBR vergunning bij besluit van 21 september 2023 verlengd tot en met 31 december 2030.

Afwijking openbare inschrijvingsprocedure
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ervoor gekozen geen openbare inschrijvingsprocedure te organiseren voor de verhuur van voornoemde locatie. Dit omdat er maar van één serieuze gegadigde sprake is gezien 1) de gedane investeringen, 2) het continueren van het pilot-onderzoek naar de technologische en economische haalbaarheid van de Reverse Electro Dialysis (RED) technologie voor de opwekking van duurzame energie waarvan Redstack B.V. patenthouder is en 3) gezien het gegeven dat Rijkswaterstaat-vergunningen al verleend zijn aan Redstack B.V. voor deze pilot.

Gelet op vorenstaande is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens een opvolgende huurovereenkomst aan te gaan met Redstack B.V.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Na het doorlopen van de procedure Voornemen tot Overeenkomst, gaat het Rijksvastgoedbedrijf in principe een huurovereenkomst aan met Redstack B.V., ingaande (met terugwerkende kracht) per 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2030. Deze is voor een perceel grond als voornoemd, uitsluitend bestemd voor het plaatsen en tijdelijk behouden van een installatie voor de opwekking van duurzame energie voor het continueren van het pilot-onderzoek naar de technologische en economische haalbaarheid van de Reverse Electro Dialysis (RED) technologie. De marktconforme huurprijs zal worden bepaald aan de hand van een markt(huur)waarde taxatie. De Algemene huurvoorwaarden ongebouwd onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 19 juni 2020 onder nummer 20/2020 zijn van toepassing.

Voornemen tot Overeenkomst
De procedure Voornemen tot Overeenkomst sluit op 6 november 2023 om 12:00 uur. Voor die tijd dienen partijen hun bezwaar kenbaar te maken aan het Rijksvastgoedbedrijf en aan te tonen dat door hen (ook) kan worden voldaan aan de voorwaarden als hiervoor gesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen. Indien naar oordeel van het Rijksvastgoedbedrijf voldoende is aangetoond dat ook voldaan kan worden aan de voorwaarden en het pilot-onderzoek gecontinueerd kan worden, kan het Rijksvastgoedbedrijf de procedure heroverwegen.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen 6 november 2023, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van een huurovereenkomst met Redstack B.V. Daarna vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verspeeld. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Eventuele vragen naar aanleiding van dit voornemen tot overeenkomst kunnen gesteld worden via het e-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten of marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving. Meer informatie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. S. Dirikgil
E-mailadres: Postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod