3 percelen grond
Gelegen aan de Koninginnelaan 2/2a, 43 en de Broekhorst 1
te Heelsum

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf maandag 16 oktober 2023 tot maandag 13 november, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Luchtfoto Doorwerth D 571 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Koninginnelaan 2/2a, 43 en de Broekhorst 1, 6866 Heelsum
Huidig gebruik:
Bosperceel, ontsluitingsweg/weiland, manege/erf
Bestemming:
Bos, agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 677 m²

Voornemen tot overeenkomst: 3 percelen grond te Doorwerth D 571, 639 en 640

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk maandag 13 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake – betreffende kadastrale omschrijving vernoemen. ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om koopovereenkomsten te sluiten met de aangrenzend eigenaren van de volgende percelen: een bosperceel (Doorwerth D 640), een perceel met ontsluitingsweg/berm/weiland (Doorwerth D 571) en een perceel, deels in gebruik als manege/erf (Doorwerth D 639).

Kadastrale aanduiding: Doorwerth D 571
- Omschrijving type vastgoed: perceel met ontsluitingsweg/berm en deels weiland.
- Adres: Koninginnelaan 2/2a te Heelsum
- Perceeloppervlak: 307 m²
- Vigerende bestemming: natuur en verkeer
- Toekomstige planologische bestemming: natuur en verkeer

Kadastrale aanduiding: Doorwerth D 639
- Omschrijving type vastgoed: deels in gebruik als manege/erf
- Adres: Koninginnelaan 43 te Heelsum
- Perceeloppervlak: 190 m²
- Vigerende bestemming: bos- en natuurgebied en agrarisch
- Toekomstige planologische bestemming: bos- en natuurgebied en agrarisch

Kadastrale aanduiding: Doorwerth D 640
- Omschrijving type vastgoed: bosperceel
- Adres: Broekhorst 1 te Heelsum
- Perceeloppervlak: 180 m²
- Vigerende bestemming: bos
- Toekomstige planologische bestemming: bos

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaren van het/de aangrenzende perceel/percelen:
- Doorwerth D 571: een onderhandse overname vindt plaats nu de aangrenzend eigenaar het perceel geruime tijd in gebruik heeft en het perceel tevens enkel toegankelijk is vanaf het perceel van de aangrenzende eigenaar’.
- Doorwerth D 639: vanwege de ligging en gebruik van het perceel wordt de aangrenzend eigenaar gezien als enige serieuze gegadigde.
- Doorwerth D 640: vanwege de ligging van het perceel (binnen afsluitbaar hekwerk) worden de aangrenzend eigenaren gezien als enige serieuze gegadigde. Een deel van het perceel betreft tevens de ontsluitingsweg.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod