Perceel landbouwgrond gelegen aan de
Noorderringweg
te Bant

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 2 oktober tot 27 oktober 2023, 12.00 uur ’s middags was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Noorderringweg, Bant
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 19.40.38 ha

Voornemen tot overeenkomst: Een perceel grond, gelegen aan de Noorderringweg te Bant

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht agrarische gronden op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verpachting af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft agrarische grond aan een specifieke partij te verpachten dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. Indien u bezwaar heeft tegen het sluiten van de pachtovereenkomst met deze aangewezen pachter, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd voor 27 oktober 2023 om 12.00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verpachting alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.
Het kenbaar maken van uw bezwaar doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘bezwaar pachtkavel perceel grond gelegen aan de Noorderringweg te Bant’.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1) te sluiten voor een perceel gelegen aan de Noorderringweg te Bant, groot ongeveer 19.40.38 ha., voor een periode van 6 jaar.

Kadastrale informatie: Gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 2449.
Bestemming en gebruik: Agrarisch - landbouwgrond

Toelichting onderhandse verkoop en pacht
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één serieuze gegadigde partij in aanmerking komt voor de verpachting van de agrarische gronden.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze pachtovereenkomst aan te gaan met de aangewezen gebruiker, in verband met non-conformiteit van een (andere) pachtkavel.

Criteria/Toelichting
De beoogd pachter pacht thans een (andere) kavel. Deze (andere) kavel is ter plaatse aantoonbaar ongeschikt voor het (destijds) beoogde gebruik. De bijzondere omstandigheden waardoor de (andere) kavel niet geschikt is voor het beoogde en overeengekomen gebruik is, zijn zodanige dat die niet aan de pachter kunnen worden toegerekend. Ter voldoening van de verplichting om een pachter het genot te verschaffen die een pachter bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten, bestaat voor de Staat thans de noodzaak in deze specifieke situatie de pachter een vervangende kavel te verschaffen, te weten onderhavig perceel landbouwgrond gelegen aan de Noorderringweg te Bant.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl.

Ten aanzien van partijen die hun bezwaar niet hebben kenbaar gemaakt op uiterlijk 27 oktober 2023, om 12:00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod