Kavel voormalig gedeeltelijk melkveebedrijf
Heerewaardensestraat 9
te Heerewaarden

Te koop
0

Objectinformatie

Adres:
Heerewaardensestraat 9, 6624 KK Heerewaarden
Huidig gebruik:
Voormalig melkveebedrijf
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 14.095 m²

Kavel (gedeeltelijk) voormalig melkveebedrijf

Let op: dit object wordt aangeboden door Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres raadgevers@delorijn.nl.

Omschrijving
Staatsbosbeheer heeft het voornemen om het object, kadastraal bekend gemeente Heerewaarden, sectie E, nummer 105 (ged.), groot circa 14.095 m² met circa 1.940 m² met te slopen gebouwen te verkopen waarbij de koper alle (sloop)verplichtingen van Staatsbosbeheer overneemt.

In ruil voor de sanering van deze vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied worden verruimde mogelijkheden geboden voor de bouw van een nieuwe woning. De gemeenten Maasdriel probeert zo de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied per saldo te kunnen vergroten.
In het beleidskader “Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied” (VAB) Bommelerwaard wordt e.e.a. exact uiteen gezet.

Didam-arrest van toepassing
Staatsbosbeheer meent dat de voorgenomen verkoop onder de reikwijdte van het Didam-arrest, Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, valt. Het uitgangspunt uit het Didam-arrest is dat overheden, in dit geval Staatsbosbeheer, bij een voorgenomen verkoop van onroerend goed op grond van het gelijkheidsbeginsel verplicht is mededingingsruimte te bieden. Uitzondering hierop is als bij voorbaat vaststaat óf redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Aangezien deze uitzondering niet van toepassing is wordt het perceel verkocht bij inschrijving. Deze advertentie is dan een bekendmaking als bedoeld in voornoemd arrest, rechtsoverweging 3.1.5.

Verkoopprocedure
Deze openbare procedure betreft een openbare inschrijfprocedure. Het betreft geen aanbesteding als bedoeld in de Aanbestedingswet 2016. De (beoogde) uitkomst van deze inschrijf procedure is dan ook geen gunningsbesluit, maar een privaatrechtelijke rechtshandeling in de vorm van een overeenkomst. Hiertegen kan dan ook geen bezwaar en beroep worden ingediend .
Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot 4 oktober 2023 voor 12:00 uur een bieding indienen bij De Lorijn raadgevers o.g. middels een inschrijfformulier. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om door het sturen van een reactie in aanmerking te komen voor deze overeenkomst. Het inschrijfformulier, nadere informatie over de voorwaarden ten aanzien van de inschrijving en relevante gegevens met betrekking tot het perceel zijn te vinden op de site van De Lorijn raadgevers o.g. https://delorijnraadgevers.nl/makelaardij/

Voorbehoud
Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele vragen met betrekking tot deze verkoopprocedure kunnen uitsluitend digitaal gesteld worden via het e-mailadres raadgevers@delorijn.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Lorijn raadgevers o.g.
Contactpersoon:
E-mailadres: raadgevers@delorijn.nl
Website: De Lorijn raadgevers o.g.

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod