Voormalig politiebureau
Kouvenderstraat 124
te Hoensbroek

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 16 augustus 2023 tot 13 september 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Kouvenderstraat 124, 6431 HH Hoensbroek
Huidig gebruik:
Politiebureau
Bestemming:
Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO):
ca. 1.217 m²
Perceelgrootte:
ca. 2.665 m²

Voornemen tot overeenkomst: object Kouvenderstraat 124, 6431 HH te Hoensbroek

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Update 19-09-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente Heerlen.

Projectinformatie
De Politie heeft het voornemen om het object, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie D nummer 3993, plaatselijk bekend Kouvenderstraat 124, 6431 HH te Hoensbroek, groot circa 2.665 m², te verkopen aan de gemeente Heerlen ten behoeve van een maatschappelijke herontwikkeling van het pand met de nadruk op zorg en veiligheid. De politie zal tevens circa 175 m2 binnen dit pand terug huren ten behoeve van een politiepost, ter waarborging van de veiligheid in het verzorgingsgebied.

De Politie is voornemens deze onroerende zaak, met maatschappelijke functie, aan de gemeente Heerlen te verkopen teneinde de gemeente Heerlen in de gelegenheid te stellen uit hoofde van haar maatschappelijke taakuitoefening in de onroerende zaak te investeren ten behoeve van een maatschappelijke herontwikkeling. Deze herontwikkeling zal ten bate van het uitoefenen van meerdere maatschappelijke functies komen waarbij tevens een plek gecreëerd wordt voor de Politie.

Didam-arrest niet van toepassing
De Politie meent dat de voorgenomen verkoop niet onder de reikwijdte van het Didam-arrest valt omdat de koper (de gemeente Heerlen) een overheidslichaam is. Het uitgangspunt uit het Didam-arrest dat de Politie bij een verkoop van onroerend goed verplicht is mededingingsruimte te bieden aan potentiële gegadigden wordt immers gestoeld op een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur; het gelijkheidsbeginsel.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkheidsbeginsel dat noopt tot het bieden van mededingingsruimte bij een voorgenomen grondverkoop, zijn niet van toepassing bij een verkoop van onroerend goed tussen overheden onderling. Het gelijkheidsbeginsel en daarmee het Didam-arrest staan er dus niet aan in de weg dat de Politie het in de aanhef van deze publicatie genoemde object een-op-een verkoopt aan de gemeente Heerlen.

De gemeente Heerlen enige serieuze gegadigde
Indien en voor zover dit al anders zou zijn, stelt de Politie zich op het standpunt dat, gezien de maatschappelijke bestemming en beoogde invulling van het object, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop van de in het aanhef van deze publicatie genoemde object, zijnde de gemeente Heerlen. Blijkens deze bestemming en beoogde invulling van het object heeft de gemeente Heerlen het object immers nodig voor de uitoefening van haar publieke taak.

Conclusie
Gelet op het voorgaande is de Politie bij de verkoop van het in de aanhef van deze publicatie genoemde object niet gehouden mededingingsruimte te bieden en het object wordt dus niet aan (andere) (markt)partijen te koop aangeboden.

Bent u het niet eens met deze verkoop?
De Politie zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van het object aan de gemeente Heerlen, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en de gemeente Heerlen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot : vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Politie
Contactpersoon:
E-mailadres: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod