Watersportcentrum te Elburg
J.P. Broekhovenstraat 42
te Elburg

Gegund

Voornemen tot overeenkomst gesloten op dinsdag 12 september 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
J.P. Broekhovenstraat 42, 8081 HC Elburg
Huidig gebruik:
Watersportcentrum
Bestemming:
Watersportcentrum
Perceelgrootte:
ca. 3.25.00 ha

Watersportcentrum te Elburg

Update 12 september 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een erfpachtrecht uitgeven voor het perceel kadastraal bekend als gemeente Elburg, sectie A, nummer 3625 voor de duur van 30 jaren, ingaande op 1 januari 2026 en eindigend op 31 december 2055. Dit recht zal niet automatisch worden verlengd.

Andere partijen konden voor dinsdag 12 september 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hadden in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aangemeld hadden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op kadastraal perceel:
Gemeente Elburg, sectie A, nummer 3625 gedeeltelijk.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als een recreatie bestemming met als functie watersportcentrum.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst tot het vestigen van een erfpachtrecht met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing: ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN MATERIEELBEHEER RIJKSWATERSTAAT
RIJKSVASTGOEDBEDRIJF 2020. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 30 jaren, ingaande op 1 januari 2026 en eindigend op 31 december 2055. Dit recht zal niet automatisch worden verlengd. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de huidige gebruiker van de locatie.

De erfpacht wordt vanaf 1 januari 2026 uitgegeven aan de zittende gebruiker. Het betreft een vereniging met rechtspersoonlijkheid en een grote maatschappelijke functie, welke het gebruik als WSV op eenzelfde wijze zal voortzetten conform de geldende bestemming.

De Staat heeft geen redenen om te geloven dat er ander gegadigden zijn voor onderhavig object met deze bestemming. Er heeft zich bij de Staat geen derde belangstellende gemeld. De Staat heeft daarnaast ervaring met uitgiften van objecten bestemd voor een watersportvereniging en weet derhalve dat vrijwel in alle gevallen enkel de zittende gebruiker geïnteresseerd is in het object. Op basis hiervan gaat de Staat ervanuit dat de zittende gebruiker de enige gegadigde is.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft omtrent dit object informatie ingewonnen bij de gemeente, zij geven aan dat de zittende gebruiker een groot maatschappelijk belang in de gemeente heeft en graag zou zien dat de vereniging blijft bestaan. Indirect geeft de gemeente naar mening van de Staat hiermee aan dat de gemeente de zittende gebruiker als enige gegadigde ziet en de gemeente tevens geen andere plannen heeft voor het object t.a.v. bestemming of gebruik.

Dat de huidige vereniging de enige gegadigde is met een groot maatschappelijk belang wordt naar mening van de Staat eveneens onderstreept door het feit dat de vereniging onderdeel is van de identiteit van de gemeente met onder andere het grote aantal uit de gemeente afkomstig zijnde vrijwilligers, leden en bezoekers. De huidige vereniging is naar mening van de Staat hierdoor onderdeel van de lokale gemeenschap, wat voor de Staat reden is om te geloven dat er zich in de gemeente geen derde partij bevindt die de locatie wil gebruiken en daarmee de lokale vereniging zal doen eindigen.

Om andere partijen de gelegenheid te geven deze locatie ook te huren, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij nodigen we partijen die hierin interesse hebben uit hun interesse voor het huren van deze locatie kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 12 september 2023. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: dhr. J. van de Venn, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan
Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van dossiernummer 1477495, naam Watersportcentrum Elburg. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na twee weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van vier weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op het object.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: De heer J. van de Venn
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod