Objectinformatie:

Adres:Hemkade 18, 1506 PR Zaandam
Huidig gebruik:Bedrijfsterrein
Perceelgrootte:42.50.00 ha
Bouwjaar:ca. 1895

Te koop: HEMbrug terrein te Zaandam

Vanaf 1 maart 2017 biedt de Staat via een openbare verkoopprocedure met voorselectie het HEMbrug terrein te Zaandam te koop aan.

Ontwikkelruimte op HEMbrug
Het voormalige Defensieterrein HEMbrug is uitgegroeid tot creatieve broedplaats, een verrassende hotspot van urbane cultuur gemengd met erfgoed. Waar niets gewoon is en veel mogelijk is. Een maakbaar universum waar authenticiteit, ondernemerschap, ambachtelijkheid, duurzaamheid en innovatiekracht een toekomstgericht verbond aangaan. En waar nog volop ruimte is voor ontwikkeling.

Het gehele HEMbrug terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 42,50 hectare, waarvan circa 7,30 hectare is bebouwd en circa 15 hectare bos is. Ongeveer 38,5 hectare wordt thans te koop aangeboden, waarop zich 77 gebouwen (met een totale oppervlakte van circa 50.000 m² b.v.o.) bevinden. 35 gebouwen hebben een monumentale status (deels rijks-, deels gemeentelijk monument). 11 gebouwen (met een totale oppervlakte van circa 3.325 m²) zijn verhuurd met een (tijdelijke) huurovereenkomst.

Sinds 2012 is het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland actief met de ontwikkeling van het terrein. Sindsdien is het terrein ontsloten, zijn er een aantal monumentale gebouwen gerenoveerd en verhuurd en is de bodemverontreiniging gedeeltelijk gesaneerd. Daarnaast heeft de gemeente Zaanstad recent het concept ontwerp omgevingsplan vrijgegeven. Hiermee wordt duidelijk wat de planologische intenties voor HEMbrug zijn, namelijk een gemengd woon-werkgebied van 180.000 m2 b.v.o. waarvan maximaal 120.000 m2 b.v.o. wonen.

Het Rijksvastgoedbedrijf is in gesprek met huurders van meerdere, op het Hembrugterrein aanwezige gebouwen, ten aanzien waarvan de betreffende huurders een 1e recht van koop hebben. Deze perceelsgedeelten met opstallen en toebehoren (in totaal 30 gebouwen) maken geen deel uit van deze verkoop.

Omgevingsplan Nieuw HEMbrug en omgeving
Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt voor HEMbrug, de Havenstraat en de Hemkade een omgevingsplan opgesteld, gebruikmakend van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat het Hembrugterrein op een flexibele manier wordt ontwikkeld, waarbij wordt uitgegaan van een ontwikkeling zonder vast eindbeeld of vaste planning, maar met aansluiting bij de vraag vanuit de markt, de wensen van de gebruikers en de kansen die zich hier voordoen. Aan de flexibele ontwikkeling worden wel randvoorwaarden gesteld, die de ambities en kwaliteiten van het terrein borgen.

HEMbrug kent in hoofdzaak vier functies die op de plankaart zijn aangegeven: Gemengd Gebied, Bos, Groen en Verkeer-Verblijfsgebied. Met het oog op flexibiliteit zijn aan deze functies vele mogelijke activiteiten toebedeeld zoals wonen, het exploiteren van bedrijfsactiviteiten en het houden van evenementen in Gemengd Gebied. In Bos gaat het onder meer om activiteiten die verband houden met natuurontwikkeling, dagrecreatie, het exploiteren van (horeca)bedrijfsactiviteiten en activiteiten die verband houden met de verkeersontsluiting van functies. De beoogde flexibiliteit komt daarnaast terug in de positionering van gebouwen, bouwvormen en het soort bedrijvigheid dat mogelijk gemaakt wordt.

Naar verwachting zal de gemeenteraad van Zaanstad het Omgevingsplan in het 1e kwartaal van 2018 vaststellen. In aanvulling op het publiekrechtelijk kader zal een anterieure exploitatieovereenkomst gelden. Uitgangspunt is dat het Rijksvastgoedbedrijf met de gemeente Zaanstad het kostenverhaal afrekent.

Verkoopproces
De verkoop vindt plaats bij openbare inschrijving met een voorselectie en een nadere selectie op basis van een in te dienen ontwikkelstrategie. Op basis van deze ontwikkelstrategieën worden maximaal 5 partijen uitgenodigd om een onvoorwaardelijke bieding uit te brengen. Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek.

De ontwikkelingen op HEMbrug gaan ook gedurende de verkoopprocedure door. Het Rijksvastgoedbedrijf zal meerdere werkzaamheden uitvoeren zoals de casco renovatie van monumenten en bodemsanering. Levering van HEMbrug aan de uiteindelijke koper zal dan ook "as-is" plaatsvinden in de toestand waarin HEMbrug zich op de dag van de levering zal bevinden.

Ten behoeve van de verkoop heeft het Rijksvastgoedbedrijf uitgebreide documentatie samengesteld. Basis hiervan is het technisch verkoopdossier. Gedurende de verkoopprocedure zal het Rijksvastgoedbedrijf aanvullende informatie beschikbaar stellen.

De Staat zal de voor de verkoop van HEMbrug te sluiten koopovereenkomst aangaan onder de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarde dat uiterlijk op 1 april 2018:
a) het omgevingsplan ‘Nieuw Hembrug’ door de Raad van de gemeente Zaanstad is vastgesteld; en
b) de beschikking ernst en spoed in de zin van artikel 29 en 37 Wet bodembescherming op basis van het in de aanvraag vermelde gebruik (openbaar groen, bebouwing, infrastructuur en industrie) is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad.

Een uitgebreidere omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Het biedboek kunt u voor € 75,- bestellen.

Planning verkoopproces eerste fase
Start verkoop 1 maart 2017
Bezichtigingsmogelijkheid 28 maart 2017 en 30 maart 2017
Indienen aanmelding met formulier, met bijbehorende bescheiden 15 mei 2017, 11.00 uur
Start nadere selectie 31 mei 2017

De voorselectie is gesloten op 15 mei 2017 om 11.00 uur.

Status procedure

  
  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase (huidige status)
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (5 MB)

Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Jonel Nugteren
Telefoon: 088 115 8020
Emailadres: biedboek@rijksoverheid.nl