Perceel water haven Tholen t.b.v. aanmeerlocatie riviercruise
gelegen in de haven van Tholen nabij de strekdam
te Tholen

Voornemen tot overeenkomst

Voornemen tot overeenkomst sluit op donderdag 7 september 2023, 12:00 uur

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen in de haven van Tholen nabij de strekdam, Tholen
Huidig gebruik:
Openbaar vaarwater
Bestemming:
Enkelbestemming water, zie www.ruimtelijkeplannen.nl
Oppervlakte (BVO):
ca. 3.365 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel water haven Tholen t.b.v. aanmeerlocatie riviercruise

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een oppervlakte waterbodem in de haven van Tholen met de duur van voor de duur van één jaar met een verlenging van telkens één jaar.

Andere partijen kunnen voor donderdag 7 september 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op kadastraal perceel:

Gemeente Tholen, sectie K, nummer 562

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een enkelbestemming water.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met verlenging van telkens één jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de gemeente Tholen. De gemeente Tholen (hierna: gemeente) wil op de locatie een steiger realiseren waaraan riviercruiseschepen kunnen afmeren om zo het toerisme in Tholen te stimuleren. De gemeente heeft contact gehad met verschillende marktpartijen die deze voorziening willen gebruiken en de gemeente draagt de kosten van de realisatie van deze voorziening. In zekere zin valt daardoor de afmeerlocatie te kwalificeren als een ‘openbare infrastructurele voorziening’. Naast het voornoemde zijn de mogelijkheden en beperkingen op grond van het bestemmingsplan, het financieel belang van de Staat bij verhuring van groot oppervlak en de beperkte hoeveelheid ingediende verzoeken tot gebruik van staatseigendom, allemaal aspecten die een rol spelen bij het voornemen om een huurovereenkomst aan te gaan met gemeente Tholen. Om andere partijen de gelegenheid te geven deze locatie ook te huren, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij bieden we partijen die hierin interesse hebben de gelegenheid hun interesse voor het huren van deze locatie kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op donderdag 7 september 2023. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Sjoerd Vergeer, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan
postbus.rvb.biedboekvzl@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 5552072 haven Tholen. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan beslissen alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit beslist wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 6 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bedenkingen hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de ondergrond van de oppervlakte water.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (73 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. S. Vergeer
Telefoon: 06-15220397
E-mailadres: postbus.rvb.biedboekvzl@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod