Perceel grond ten behoeve van een 50 kV onderstation
gelegen aan de 1e Mientlaan
te Katwijk

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 20 juli 2023 tot 17 augustus 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de 1e Mientlaan, Katwijk
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 5.638 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond ten behoeve van een 50 kV onderstation

Update 17 augustus 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Liander N.V..

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 augustus 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 36402 (Verkoop), Perceel grond ten behoeve van een 50 kV onderstation te Katwijk S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de verkoop van een perceel grond gelegen aan de 1e Mientlaan te Katwijk. Het perceel wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een 50kV onderstation door Liander N.V. De voorgenomen overeenkomst omvat tevens een recht van opstal voor het naastgelegen perceel. Dit ten behoeve van de elektriciteitskabels welke van- en naar het 50kV onderstation zullen lopen.

  • Omschrijving type vastgoed: een perceel grond, thans in gebruik als grasland.
  • Adres: gelegen aan de 1e Mientlaan te Katwijk.
  • Kadastrale aanduiding te verkopen perceel: Katwijk B 7178.
  • Kadastrale aanduiding recht van opstal: Katwijk B 7179.
  • Oppervlak te verkopen perceel: 5.638 m².
  • Oppervlak recht van opstal: 992 m².
  • Vigerende bestemming: agrarisch.
  • Toekomstige planologische bestemming: nutsvoorziening.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het betreft gronden die onderdeel uitmaken van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg.
  • Ontsluiting van het vastgoed: 1e Mientlaan.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Liander N.V. De reden hiervoor is dat de overeenkomt wordt gesloten ten behoeve van de realisatie van een 50kV onderstation. Liander N.V. is de enige partij die deze functie op deze locatie kan realiseren.

Het aanleggen en uitbreiden van het elektriciteitsnet is de exclusieve wettelijke taak van de netbeheerders. Anderen dan netbeheerders mogen ook niet zelf een deel van het
openbare elektriciteitsnet beheren of in eigendom hebben. Gelet op de regionale monopolies van de verschillende netbeheerders, komt afhankelijk van de locatie altijd maar één netbeheerder in aanmerking. Liander N.V. is de aangewezen netbeheerder voor de regio waarin het perceel gelegen is.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: M. Gort
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod