Percelen grond
in het Diemerbos
te Diemen, Weesp en Amsterdam Zuidoost

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 21 juni 2023 tot 19 juli 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
in het Diemerbos, te Diemen, Weesp en Amsterdam Zuidoost
Bestemming:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden, Dubbelbestemming: Waarde-Archeologie 3, Waarde-Ecologie, Waarde-Landschap Groene Hart en Bufferzone
Perceelgrootte:
ca. 294.753 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond gelegen in het Diemerbos

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de provincie Noord-Holland en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland.

Algemene informatie
De provincie Noord-Holland verkoopt onroerende zaken die niet meer bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. De verkoop van overtollige onroerende zaken gebeurt in principe altijd openbaar. Hierdoor krijgt iedereen de kans om een perceel of opstal aan te kunnen kopen, ook wel het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Daar waar gronden geruild of verkocht worden met het oog op het realiseren van een provinciaal doel, kan de provincie wel onderhands verkopen (met inachtneming van de regels vastgesteld in het grondbeleid en de bijbehorende uitvoeringsregels).

De provincie Noord-Holland is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten waarin percelen grond gelegen in het Diemerbos te Diemen, zijn betrokken. De provincie Noord-Holland is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf (de Staat der Nederlanden/Rijkswaterstaat). Ingevolge deze ruiling zal de provincie Noord-Holland gronden ongeveer 30 hectare natuurgrond van Rijkswaterstaat in eigendom verwerven in de zogenaamde BOBM-polder in de gemeente Naarden en in de Holendrechterpolder in de gemeente Ouder-Amstel (publicatie van deze gronden heeft reeds plaatsgevonden via www.biedboek.nl van 6 februari tot 6 maart 2023). Rijkswaterstaat zal van de provincie Noord-Holland in eigendom verwerven de hierna genoemde gronden in het Diemerbos. Middels deze ruiling kan Rijkswaterstaat voldoen aan haar verplichting om natuurcompensatie te realiseren. Deze verplichting volgt uit de Tracébesluiten wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Vastgoedinformatie
- Omschrijving type vastgoed: percelen grond (begrensd als Natuur Netwerk Nederland);
- Kadastrale aanduiding: gemeente Weesperkarspel, sectie N nummers 59, 63, 271, 274, 276, 406, 412;
- Perceeloppervlak: totaal 294.753 m2;
- Vigerende bestemmingsplan: “Gemeenschapspolder” vastgesteld de dato 22 april 2016 (Enkelbestemming: Agrarisch met waarden / Dubbelbestemming: Waarde-Archeologie 3 / Waarde-Ecologie / Waarde-Landschap Groene Hart en Bufferzone);
- Toekomstige planologische bestemming: Natuur;
- Ontsluiting van het vastgoed: via de openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

De Provincie Noord-Holland is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf (Staat/Rijkswaterstaat) zodat middels deze ruiling de Staat/Rijkswaterstaat kan voldoen aan haar verplichting om natuurcompensatie te realiseren. Deze verplichting volgt uit de Tracébesluiten wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Meer informatie
Publicatie via kanalen: www.noord-holland.nl en www.biedboek.nl.
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: infogrondzaken@noord-holland.nl., onder vermelding van "Percelen grond Diemerbos".

Contactgegevens

Provincie Noord-Holland
Contactpersoon: Mw. S. Heijsteeg
E-mailadres: infogrondzaken@noord-holland.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod