Perceel grond
Nabij Terpstraat 45
te Wieringerwerf

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 12 juni 2023 tot 10 juli 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Terpstraat 45, 1771 AC Wieringerwerf
Huidig gebruik:
Perceel met C2000 mast
Bestemming:
Maatschappelijk
Perceelgrootte:
ca. 65 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel nabij Terpstraat 45 te Wieringerwerf

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van de Nationale Politie en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Update 15-09-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Staat.

Algemene informatie
Voorgenomen verkoop perceel gelegen nabij de Terpstraat 45, 1771 AC te Wieringerwerf, van Politie aan De Staat, Ministerie van Justitie & Veiligheid.

De Politie heeft het voornemen om het perceel grond gelegen nabij de Terpstraat 45 te (1771 AC) Wieringerwerf, kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie I, nummer 3280, groot 62 m2, te verkopen aan de Staat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, gevestigd te Den Haag, ten deze kantoorhoudende te 2511 DP Den Haag, Turfmarkt 147, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27380834.

Het voormalig politiebureau aan de Terpstraat 45 te Wieringerwerf is gelegen op de kadastrale percelen Wieringermeer, sectie I, nummer 3281 en nummer 3370, welke op 30 september 2021, door de politie, aan een derde partij zijn verkocht.

Op het naastgelegen perceel met nummer 3280 (zie kadastrale kaart voor ligging) staat een C2000 Mast met apparatuurruimte van de Staat der Nederlanden. De apparatuurruimte is gelegen op het perceel 3280 en naast de carport van de Politie. Zie onderstaande foto's voor een indruk van de situatie ter plaatse. Zowel de C2000 Mast met apparatuurruimte als het perceel met nummer 3280 maakte uitdrukkelijk GEEN onderdeel uit van de verkoop van de Terpstraat 45 te Wieringerwerf door de Politie. In overleg is besloten om dit stuk grond, waar reeds een C2000 mast met apparatuurruimte staat, te verkopen aan de Staat zodat het eigenaarschap van het betreffende perceel en het opstalrecht toebehoren aan één eigenaar.

Toelichting onderhandse verkoop
De Politie is van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop van de in het aanhef van deze publicatie genoemde object, namelijk de Staat. De Politie biedt geen mededingingsruimte en de grond wordt niet aan marktpartijen te koop aangeboden.

De Politie zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van het object aan de Staat, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Politie en de Staat zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de Politie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot : vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

De Politie
Contactpersoon: Rafaëlle Quax
E-mailadres: vastgoedtransacties.ruimtemanagement.fm@politie.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod