Diverse meldingen sectie Agrarisch Gebruik
Diverse locaties in Nederland
te Assen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Tot 30 juni 2023, 12:00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Diverse locaties in Nederland, Assen
Huidig gebruik:
Landbouwgrond
Bestemming:
Agrarisch

Meldingenlijst

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomsten slechts gesloten kunnen worden met de beoogde wederpartij, omdat op deze overeenkomsten één van de volgende gestandaardiseerde argumenten van toepassing zijn:
1.A
Overeenkomst is klein in financiële of fysieke omvang:
- Kleine oppervlaktes (max. 1 ha)
- Gebruik met lage tegenprestatie tot € 1.500,- per pachtjaar)
1.B
Toezeggingen minister die schriftelijk zijn vastgelegd.
1.C
Nieuwe overeenkomsten met een tijdelijk karakter in het kader van beheer van gronden.
1.D
Gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen.
1.E
In voorkomende gevallen waar de criteria van toepassing zijn bij de openbare procedure van het voornemen tot overeenkomst.

Achter iedere melding staat het nummer van het gestandaardiseerde argument

Andere partijen, die ondanks het gestandaardiseerde argument, interesse hebben om een overeenkomst voor een locatie te verkrijgen kunnen hiervan beargumenteerd melding maken vóór 30 juni 2023, om 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf

Vastgoedinformatie
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1 dan wel op basis van artikel BW 7:395) aan met de beoogde wederpartij en wordt alleen volstaan met deze publicatie:

• Een perceel grond gelegen aan de Rakekolkweg te Rekken, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 1329, groot 1.25.46 ha., voor de periode van 14 mei 2023 tot en met 31 oktober 2023, zaaknummer 5859215, argument 1A (Gebruik met lage tegenprestatie (tot € 1.500,- per pachtjaar);
• Een oppervlakte los land gelegen aan de Bûtefjild te Feanwâlden, kadastraal bekend gemeente Veenwouden, sectie F, nummer 3009 geheel, groot 8.27.75 ha., nummer 1843 gedeeltelijk, groot ongeveer 0.29.92 ha., nummer 2320 geheel, groot 8.41.60 ha., nummer 2322 gedeeltelijk, groot ongeveer 6.06.82 ha., nummer 4338 gedeeltelijk, groot ongeveer 6.79.63 ha. en nummer 1846 geheel, groot 0.52.50 ha, gezamenlijk groot ongeveer 30.38.22 ha., voor de periode van 14 mei 2023 tot en met 31 oktober 2023, zaaknummer 5846745, argument 1C;
• Enkele percelen grond gelegen aan Feanwâlden, kadastraal bekend gemeente Veenwouden, sectie F, nummer 1777 gedeeltelijk, groot ongeveer 0.51.20 ha., 2318 gedeeltelijk, groot ongeveer 8.33.72 ha. en 2319 gedeeltelijk, groot ongeveer 7.65.08 ha, gezamenlijk groot ongeveer 16.50.00 ha, voor de periode van 14 mei 2023 tot en met 31 oktober 2023, zaaknummer 5845524, argument 1C;

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven melding te maken ook voor een locatie in aanmerking te willen komen, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op 30 juni 2023, om 12:00 uur. Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde melding kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf.
Het kenbaar maken van de melding doet u door het meldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van de locatie. Het meldingsformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Van belang bij deze melding is dat wordt aangetoond waarom u, ondanks het genoemde gestandaardiseerde argument, toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet uw ontvankelijkheid worden getoetst.
U wordt gevraagd te beargumenteren waarom u aanspraak wilt maken op de uitgifte.

Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan, afhankelijk van de onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
1. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
2. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
3. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart.
U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Ontvankelijkheid/Criteria
Voor het kenbaar maken van interesse zijn de volgende formele criteria (d.w.z. criteria waar u als geïnteresseerde c.q. uw blijk van interesse aan moet voldoen), van belang.
Indien aan 1 of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
1. Interesse kan worden ingediend door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Bij het tonen van interesse dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting: de Staat wenst een pachtovereenkomst aan te gaan; de pachter moet ten minste voldoen aan de voorwaarden die titel 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek aan de pachter, zijn activiteiten en de (voorgenomen) overeenkomst stelt. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Ten aanzien van partijen die zich niet hebben gemeld op uiterlijk 30 juni 2023, om 12:00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (287 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod