Percelen landbouwgrond gelegen in de
te Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 16 mei 2023 tot 14 juni 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Landbouwgrond
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 235.53.26 ha

Voornemen tot overeenkomst: Percelen landbouwgrond in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht agrarische gronden op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verpachting af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft agrarische grond aan een specifieke partij te verpachten dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verpachting omdat u interesse heeft in het gebruik van de grond en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 14 juni 2023 om 12.00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verpachting alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.
Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘Interesse pachtkavel percelen landbouwgrond gelegen in de Noordoostpolder en in Oostelijk Flevoland ten behoeve van onderwijsgroep Aeres.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1) te sluiten voor percelen gelegen in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland, groot ongeveer 235.53.26 ha., voor een periode van zes maanden.

Kadastrale informatie (gangbare landbouw):
Gemeente Noordoostpolder, sectie A, nummer 2114, groot 20.36.34 ha.
Gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, nummer 12800, groot 6.03.21 ha.
Gemeente Noordoostpolder, sectie A, nummer 2756, groot 22.20.05 ha.
Gemeente Noordoostpolder, sectie A, nummers 2549/2553, groot 8.76.90 ha.
Gemeente Noordoostpolder, sectie A, nummers 2549/2553, groot 17.52.76 ha.
Gemeente Noordoostpolder, sectie A, nummer 1918, groot 5.00.00 ha.

Gemeente Noordoostpolder, sectie A, nummer 2135, groot 10.00.00 ha.
Gemeente Noordoostpolder, sectie A, nummer 2136, groot 5.33.50 ha.
Gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, nummer 11142, groot 14.19.95 ha.

Gemeente Lelystad, sectie H, nummer 2868, groot 16.69.35 ha.

Gemeente Dronten, sectie B, nummer 3212, groot 28.29.60 ha.
Gemeente Dronten, sectie B, nummer 3267, groot 43.02.55 ha.
Gemeente Dronten, sectie B, nummer 3232 , groot 17.48.40 ha.
Gemeente Dronten, sectie B, nummer 2928, groot 2.44.35 ha.

Totaal: 217.36.96 ha.

Kadastrale informatie (biologische landbouw):
Gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummer 2425, groot 18.16.30 ha.

Bestemming en gebruik: Agrarisch - landbouwgrond.

Toelichting onderhandse pacht
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één serieuze gegadigde partij in aanmerking komt voor de verpachting van de agrarische gronden.

Criterium:
De pachter dient de grond (aantoonbaar) te gebruiken in het kader van groen onderwijs, waarbij zowel op praktisch als op theoretisch niveau voldoende mogelijkheden zijn om agrarische technische en mechanische werkprocessen in realistische praktijksituaties te kunnen oefenen en dat er proeven van bekwaamheid afgelegd kunnen worden.

Onderbouwing:
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze pachtovereenkomst aan te gaan met de tot de onderwijsgroep Aeres, statutair gevestigd te Ede, behorende en aangewezen gebruikers Aeres Landbouwbedrijf B.V. respectievelijk Aeres Biologisch Bedrijf B.V., hierna ook genoemd Aeres. Aeres verzorgt groen onderwijs op VMBO, MBO en HBO niveau.

Tussen de Staat en (de voorgangerszijn van) Aeres zijn er sinds tientallen jaren telkens opeenvolgende (geliberaliseerde) pachtovereenkomsten, veelal voor één jaar, gesloten, waarbij het areaal werd vergroot nadat de Minister van LNV in 2008 aan de Minister van Financiën (Directie Domeinen Onroerende zaken) heeft gevraagd aan de Dienst Domeinen IJsselmeerpolders een taakstellende opdracht te geven om aan Aeres voldoende pachtgrond beschikbaar te stellen. Deze vraag kwam voort uit de wens van LNV grond ter beschikking te stellen ten behoeve van het groene onderwijs in het bijzonder en het landbouwbelang in het algemeen. De Staat vindt het van belang voor het groene onderwijs dat er op zowel praktisch als theoretisch niveau voldoende mogelijkheden zijn om agrarische technische en mechanische werkprocessen in realistische praktijksituaties te kunnen oefenen en dat er proeven van bekwaamheid afgelegd kunnen worden.

Aeres is de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs in de hele keten (van praktijkonderwijs tot en met professionele masters in het HBO), praktijkgericht onderzoek en commerciële dienstverlening aanbiedt. De kavels zijn zodanig breed inzetbaar dat deze in de gehele onderwijsketen kunnen worden benut.

De gronden worden door Aeres ingezet voor de benodigde kennis en kunde om de landbouw en natuur in het algemeen en de landbouwtransitie in het bijzonder op een duurzame wijze uit te oefenen en te continueren.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de Tweede Kamer bij brief van 28 maart 2023 (Verbreding takenpakket Rijksvastgoedbedrijf) laten weten het Rijksvastgoedbedrijf en Rijksgronden breder te willen benutten voor maatschappelijke doelen, zoals de landbouwtransitie en natuurontwikkeling.

Op grond van bovenstaande en ter uitvoering van de taakstellende opdracht wil het Rijksvastgoedbedrijf zijn opgave in deze continueren. Gezien de taakstelling, de locatie van de gronden in de nabijheid van de opleidingen en de inzetbaarheid van de kavel voor het onderwijs. Het feit dat deze kavels nu onderwijsgeschikt zijn zonder dat dit ten koste gaat van extra onderwijsgelden, en de missie van het Rijksvastgoedbedrijf om Rijksgronden te benutten voor maatschappelijke doelen, zijn er voor het Rijksvastgoedbedrijf voldoende redenen om deze kavels beschikbaar te houden voor het landbouwkundig onderwijs en deze kavels aan Aeres in gebruik te geven.

De ingebruikgeving vindt wegens administratieve redenen eerst plaats voor een periode van zes maanden, met dien verstande dat Aeres de mogelijkheid heeft om op basis van deze publicatie de kavels nogmaals in gebruik te krijgen voor een periode van zes jaar indien de noodzaak om de kavels beschikbaar te stellen voor landbouwkundig onderwijs door de Staat nog steeds wordt gesteund, een en ander onder de door de Staat te stellen (nadere) voorwaarden.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl.

Ten aanzien van partijen die hun interesse niet hebben kenbaar gemaakt op uiterlijk 14 juni 2023 om 12.00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod