Zonnepanelen geluidswal Oesterdam
te Tholen

Gegund

Reactietermijn Voornemen tot Overeenkomst gesloten.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Geluidswal
Bestemming:
Bos
Oppervlakte (BVO):
ca. 3.480 m²

Huurrecht t.b.v. zonnepanelen op de Oesterdam te Tholen

De reactietermijn is gesloten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een huurrecht te gunnen tegen marktconforme condities aan Waterrijk Oesterdam voor het doen plaatsen en exploiteren van circa tweeduizend honderdnegentig (2.190) fotovoltaïsche panelen, inclusief bijbehorende bekabeling, trafostation, verhardingen en hekwerken, voor de duur van 25 jaar. De zonnepanelen zullen worden geplaatst op de geluidswal (Oesterdam) ten zuiden van het vakantiepark Waterrijk Oesterdam, voor ongeveer 2/3 gedeelte op het perceel kadastraal bekend gemeente Tholen, sectie K, nummer 354, welk perceel in eigendom is van de Staat en ongeveer 1/3 gedeelte op het perceel kadastraal bekend gemeente Tholen, sectie K, nummer 646, welk perceel in eigendom is van Waterrijk Oesterdam zelf.

Afwijking openbare inschrijvingsprocedure
Tijdens de verkenning van het zonnepark op deze locatie is gebleken dat de benodigde netaansluiting een cruciale rol speelt in de haalbaarheid van het project. Waterrijk Oesterdam zal geen extra netaansluiting (laten) realiseren, gezien het feit dat de volledige opbrengst van de zonnepanelen gebruikt zal worden door het naastliggende, in hun eigendom zijnde vakantiepark. De zonnepanelen zullen worden aangesloten op de hoofd-verdeel-kast in het hoofdgebouw van het vakantiepark Waterrijk Oesterdam. Het restant aan capaciteit zal op termijn worden aangesloten op de reeds aanwezige transformatorstations op het vakantiepark, zodra teruglevering in dit gebied mogelijk is. Hiermee zal vakantiepark Waterrijk Oesterdam dus voorzien in een deel van hun eigen stroombehoefte.

De totale oppervlakte van het zonnepark bedraagt naar eerste inschatting ca. 4.600 m2, waarvan ca. 1.100 m2 op eigen gronden en ca. 3.500 m2 op staatsgrond. Vanwege het ontbreken van een directe aansluitmogelijkheid op het elektriciteitsnet in de nabijheid en dat het zonnepark niet in zijn geheel op staatsgrond komt te liggen, is de inschatting van het Rijksvastgoedbedrijf dat het voor andere partijen niet mogelijk is om een rendabel zonnepark op deze locatie te ontwikkelen.

Daarnaast is Waterrijk Oesterdam als initiatiefnemer van het zonnepark vergunninghouder van de vanaf 2017 door henzelf aangelegde geluidswal op de Oesterdam langs de N659. Aan de publiekrechtelijke toestemming voor het gebruik van de geluidswal is ook de plicht verbonden deze te onderhouden. Door het vestigen van een huurrecht voor zowel de geluidswal als de zonnepanelen, blijft deze verplichting in stand.

In verband met het bovenstaande wordt geconcludeerd dat een Voornemen tot Overeenkomst met vakantiepark Waterrijk Oesterdam naar inschatting van het Rijksvastgoedbedrijf, de enige realistische optie is. Daarom heeft het Rijksvastgoedbedrijf besloten om geen openbare inschrijvingsprocedure te organiseren en het huurrecht direct te verlenen aan vakantiepark Waterrijk Oesterdam. Via de onderstaande beschreven procedure had u de mogelijkheid om hierop te reageren.

De binnengekomen reactie(s) van geïnteresseerde(n) heeft/hebben niet alsnog geleid tot een openbare uitgifte middels een openbare inschrijving. Derhalve gaat het Rijksvastgoedbedrijf over tot gunning van de huurovereenkomst aan Waterrijk Oesterdam.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Het huurrecht voor het realiseren en exploiteren van het zonnepark zal voor de totale duur van 25 jaar worden aangegaan. Vanaf de start van de eerste werkzaamheden (aanvangsperiode) is de huurder een huurvergoeding verschuldigd. Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert hiervoor een niet onderhandelbare vergoeding. De vergoeding tijdens de productieperiode, thans € 3,00 per Mwh per jaar, wordt jaarlijks geïndexeerd. De Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 19 juni 2020 onder nummer 20/2020 zijn van toepassing.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Voornemen tot Overeenkomst is gesloten op 6 juni 2023 om 12:00 uur. Tot die tijd konden partijen hun bezwaar kenbaar maken aan het Rijksvastgoedbedrijf door aan te tonen dat door hen kan worden voldaan aan de specifieke voorwaarden zoals hieronder gesteld. Tevens dienden partijen die bezwaar hebben aan te tonen dat zij het project kunnen realiseren onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die zijn gesteld aan Waterrijk Oesterdam. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen. De reactietermijn is inmiddels gesloten. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten af te zien van een openbare inschrijving aangezien er zich geen partijen hebben gemeld die kunnen voldoen aan de hieronder genoemde specifieke voorwaarden.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen een termijn van 21 kalenderdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van het huurrecht met Waterrijk Oesterdam. Daarna vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verspeeld. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

specifieke voorwaarden
Geïnteresseerde partijen dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden die specifiek gelden voor dit Voornemen tot Overeenkomst. Deze voorwaarden luiden als volgt:
• De Realisatie van dit zonnepark dient conform de planologische eisen van de Provincie Zeeland en de gemeente Tholen te worden uitgevoerd;
• Een geïnteresseerde partij moet kunnen aantonen dat deze financieel in staat is een dergelijk project met een netaansluiting te kunnen realiseren;
• (De moedermaatschappij van) de exploitant dient uiterlijk vóór 1 juli 2023 een schriftelijke verklaring te overleggen dat deze garant staat voor de financiële verplichtingen die worden aangegaan bij de realisatie van dit zonnepark, waaronder begrepen de aanleg van de netaansluiting;

Openbare inschrijving
Indien een geïnteresseerde partij voldoet aan de hiervoor vermelde specifieke voorwaarden die worden gesteld inzake de realisatie en exploitatie van het zonnepark, dan start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijvingsprocedure. De procedure daarvoor zal dan nader worden vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijvingsprocedure kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de locatie. De partijen die een bieding uitbrengen, zullen worden beoordeeld op o.a. onderstaande criteria:
• Aantoonbare ervaring met zonne-energie opwekkingsprojecten: het (laten) ontwikkelen van ten minste één zonnepark-projecten met een omvang van minimaal 1 MW totaal opgesteld vermogen in de afgelopen vijf jaar;
• Aantoonbaar in staat om de reserveringsvergoeding voor de locatie en de aanloopkosten tot aan het sluiten van een financial close te kunnen maken.

Deze criteria zijn zogenaamde knock-out criteria. Indien een partij niet aan deze vereisten voldoet, zal zijn bieding niet worden beoordeeld.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In beginsel gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Eventuele vragen naar aanleiding van dit voornemen tot overeenkomst kunnen gesteld worden via het e-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten of marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving. Meer informatie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. R. Blankhorst
E-mailadres: Postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod