Windpark Eemshaven West te Uithuizermeeden
Middenweg in de Emmapolder
te Uithuizermeeden

Niet gegund

Reactietermijn Voornemen tot Overeenkomst gesloten.

0

Objectinformatie

Adres:
Middenweg in de Emmapolder, Uithuizermeeden
Huidig gebruik:
Pacht
Bestemming:
Agrarisch
Oppervlakte (BVO):
ca. 5.000 m²

Voornemen tot overeenkomst: Opstalrecht t.b.v. Windpark Eemshaven West

De reactietermijn is gesloten. Er hebben zich andere geïnteresseerde partijen gemaild die te kennen geven de Staatslocatie ook te kunnen ontwikkelen onder dezelfde voorwaarden. Derhalve is niet overgegaan tot gunning aan Vattenfall Wind Development BV. Het Rijksvastgoedbedrijf zal zich nu beramen over het eventueel openbaar aanbieden van de desbetreffende Staatslocatie.

Voornemen tot gunning
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een recht van opstal te gunnen voor de duur van 25 jaar tegen marktconforme condities aan Vattenfall Wind Development BV voor het ontwikkelen, realiseren, hebben en behouden van een windturbine inclusief bijkomende werken op het nu in pacht uitgegeven perceel kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie H, nummer 212.

Afwijking openbare inschrijvingsprocedure
Gedeputeerde Staten van Groningen heeft op 21 februari 2023 het voorkeursalternatief voor het toekomstige Windpark Eemshaven West vastgesteld. De Provincie Groningen kiest voor een opstelling van 24 windturbines in vier rijen en stelt voor het gehele gebied één inpassingsplan (PiP) vast.
De Staat heeft binnen het plan slechts 1 grondpositie. Ervan uitgaande dat de 23 windturbine locaties worden gerealiseerd door de initiatiefnemers (Vattenfall Wind Development BV, Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken en Drei Meulen Wind BV) en daarbij ook de parkbekabeling en de aansluitingen op het netwerk, zal het voor andere partijen vermoedelijk lastiger worden dergelijke aansluitingen ook te realiseren (tegen een haalbare businesscase) sec alleen voor de Staatslocatie.

Daar komt bij dat de initiatiefnemers al overeenstemming heeft met de grondeigenaren/gebruikers op 23 van de 24 windturbine locaties.

In verband met het bovenstaande wordt geconcludeerd dat een Voornemen tot Overeenkomst met Vattenfall Wind Development BV naar verwachting de enige realistische optie is. Daarom heeft het Rijksvastgoedbedrijf besloten om geen openbare inschrijvingsprocedure te organiseren en het recht van opstal direct te verlenen aan Vattenfall Wind Development BV.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Het recht van opstal voor het ontwikkelen, realiseren, hebben en behouden van een windturbine inclusief bijkomende werken op het perceel kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie H, nummer 212 zal voor de duur van 25 jaar worden gevestigd. Deze 25 jaar geldt voor de exploitatieperiode. De op- en afbouwperiode komt daar nog bij op. Vanaf de start van de eerste werkzaamheden (aanvangsperiode) is de opstaller een retributie verschuldigd. Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert hiervoor een niet onderhandelbare vergoeding. De Algemene Opstalvoorwaarden Windturbines Rijksvastgoedbedrijf 2020, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 19 juni 2020 onder nummer 23/2020 zijn van toepassing.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Voornemen tot Overeenkomst sluit op 6 juni 2023 om 12:00 uur. Voor die tijd dienen partijen hun bezwaar kenbaar te maken aan het Rijksvastgoedbedrijf en aan te tonen dat door hen kan worden voldaan aan de specifieke voorwaarden zoals hieronder gesteld. Tevens dienen partijen die bezwaar hebben aan te tonen dat zij het project kunnen realiseren onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die zijn gesteld aan Vattenfall Wind Development BV. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten af te zien van een openbare inschrijving indien uitsluitend partijen zich melden waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan de hieronder genoemde specifieke voorwaarden. Als het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit, wordt dit aan de geïnteresseerde partij(en) gemeld, en wordt de overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen een termijn van 21 kalenderdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van het recht van opstal met Vattenfall Wind Development BV. Daarna vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verspeeld. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

specifieke voorwaarden
Geïnteresseerde partijen dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden die specifiek gelden voor dit Voornemen tot Overeenkomst. Deze voorwaarden luiden als volgt:
• De Realisatie van dit Windpark dient conform de planologische eisen van de Provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland te worden uitgevoerd;
• Een geïnteresseerde partij moet aantonen dat deze financieel in staat is een dergelijk project met een netaansluiting te kunnen realiseren;
• (De moedermaatschappij van) de exploitant dient een schriftelijke verklaring te overleggen dat deze garant staat voor de financiële verplichtingen die worden aangegaan bij de realisatie van dit Windpark, waaronder begrepen de aanleg van de netaansluiting;

Openbare inschrijving
Indien een geïnteresseerde partij voldoet aan de hiervoor vermelde specifieke voorwaarden die worden gesteld inzake de realisatie en exploitatie van het Windpark, dan start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijvingsprocedure. De procedure daarvoor zal dan nader worden vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijvingsprocedure kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de locatie. De partijen die een bieding uitbrengen, zullen worden beoordeeld op o.a. onderstaande criteria:
• Aantoonbare ervaring met windenergie opwekkingsprojecten: het voorbereiden tot en met de start van de realisatie van ten minste één wind-energieproject in Nederland in de afgelopen vijf jaar;
• Aantoonbaar in staat om naast de reserveringsvergoeding, ook de aanloopkosten (projectvoorbereidingskosten), zoals leges en onderzoekskosten, tot aan het sluiten van een financial close te kunnen dragen.

Deze criteria zijn zogenaamde knock-out criteria. Als een partij niet aan deze vereisten voldoet, zal zijn bieding niet worden beoordeeld.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In beginsel gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Eventuele vragen naar aanleiding van dit voornemen tot overeenkomst kunnen gesteld worden via het e-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten of marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving. Meer informatie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Niet gegund

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. van Hien
E-mailadres: Postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod