Heruitgifte erfpachtrecht (huidige erfpachter) Erf kavel E 114
Ketelmeerweg
te Nagele

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 28 april 2023 tot 26 mei 2023, 12.00 uur 's middags was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Ketelmeerweg, Nagele
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch

Voornemen tot overeenkomst: Ketelmeerweg te Nagele kavel E 114.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf geeft agrarische gronden in gebruik op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare inschrijving af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de ingebruikgeving.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft agrarische grond aan een specifieke partij in gebruik te geven dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de ingebruikgeving. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de ingebruikgeving omdat u interesse heeft in het gebruik van de grond en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 26 mei 2023 12.00 uur ‘s middags aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de ingebruikgeving alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.
Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar Postbus.RVB.erfpacht.agrarisch@rijksoverheid.nl.

Kadastrale informatie: Noordoostpolder D 1162
Bestemming en gebruik: Agrarisch

Op de tot stand te komen erfpachtovereenkomst zijn voor zover daarvan niet is afgeweken de Algemene voorwaarden 40-jarig agrarisch erfpachtrecht Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 2012 van toepassing.

Toelichting onderhandse heruitgifte erfpacht 40 jaar
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één serieuze gegadigde partij in aanmerking komt voor de ingebruikgeving van de agrarische gronden.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een overeenkomst tot (her)uitgifte in erfpacht aan te gaan met degene(n) die erfpachter is/zijn ten tijde van de expiratiedatum van de aflopende erfpachtovereenkomst voor deze kavel. Het voornemen is gebaseerd op de toezegging van oud-staatsecretaris van Financiën, de heer W.A.F.G. Vermeend, bij brief aan de Tweede Kamer (vergaderjaar 1997–1998, 24 490, nr. 7) en het sindsdien uitgevoerd beleid. Naar het oordeel van het Rijksvastgoedbedrijf is op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de (her)uitgifte in erfpacht, degene(n) die erfpachter is/zijn ten tijde van de expiratiedatum van de aflopende erfpachtovereenkomst voor deze kavel.

Criteria
Voor het kenbaar maken van interesse zijn twee soorten criteria van belang:
1. formele criteria (d.w.z. criteria waar u als geïnteresseerde c.q. uw blijk van interesse aan moet voldoen) en
2. inhoudelijke criteria (d.w.z. criteria die gaan over de inhoud).
Indien aan 1 of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
Interesse kan kenbaar worden gemaakt zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Eventuele aan een interesse verbonden voorbehouden en/of voorwaarden worden niet geaccepteerd.
1. Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Interesse kan worden ingediend door een natuurlijke persoon.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
3. Bij het tonen van interesse dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting:
De erfpachter dient de erfpachtzaak, de opstallen of de beplantingen uitsluitend te gebruiken voor de uitoefening van het door hem op de erfpachtzaak uitgeoefend agrarische bedrijf. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Inhoudelijke criteria:
1. Voor deze kavel is de beoogde erfpachter de enige die naar aanleiding van gemelde toezegging van staatssecretaris Vermeend en het vigerend (uitvoerings)beleid in aanmerking komt voor (her)uitgifte.
2. De beoogde erfpachter is aantoonbaar pachter van de aangrenzende cultuurgrond; het betreft namelijk een verplichte koppeling ten aanzien van eenzelfde contractspartij voor zowel de erfpachtzaak als
de aangrenzende regulier verpachte cultuurgrond kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 1163, 1356 en 1909.
3. De beoogde erfpachter exploiteert de kavel op de expiratiedatum van de voorgaande erfpachtperiode voor eigen rekening en onder zijn persoonlijke leiding.
Toelichting: De (her)uitgifte is bedoeld om de huidige erfpachter de gelegenheid te geven het erfpachtrecht voort te zetten voor een periode van maximaal 40 jaar, waarbij de door erfpachter gedane investeringen een rol spelen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar Postbus.RVB.erfpacht.agrarisch@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.erfpacht.agrarisch@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod