Perceel grond
Nabij Knarweg 34
te Lelystad

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 19 april 2023 tot 17 mei 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Knarweg 34, 8218 NB Lelystad
Huidig gebruik:
Agrarisch akkerbouwland
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 22.91.51 ha

Voornemen tot overeenkomst: perceel grond, gelegen nabij de Knarweg 34 te Lelystad

Update 17 mei 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de rechthebbende van de percelen Zeewolde, sectie B, nummer 2727 (eigendom) en 1374 (erfpacht).

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 mei 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 5313711 ruiling perceel grond, gelegen aan de Knarweg nabij 34 te Lelystad.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor een perceel grond, gelegen nabij de Knarweg 34 te Lelystad.

  • Adres: Nabij Knarweg 34, lelystad.
  • Kadastrale aanduiding: Lelystad, L, 1391
  • Perceeloppervlak: totaal 22.91.59 ha
  • Vigerende bestemming: Agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: Agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: via de Knarweg; is een openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst met de rechthebbende van de percelen Zeewolde, sectie B, nummer 2727 (eigendom) en 1374 (erfpacht) te sluiten omdat De Staat (Rijksvastgoedbedrijf) het eigendom en erfpachtsrecht, kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie B, nummers 2727 en 1374 wenst te verkrijgen voor de ontwikkeling van Oosterwold, fase 2.
Tussen het Rijk en de regio zijn in het kader van de RRAAM 2013 en Almere 2.0 (onder andere) afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Oosterwold. De Staat (Rijksvastgoedbedrijf) heeft daarbij toegezegd haar gronden, die binnen de structuurvisie Oosterwold liggen, ter beschikking te stellen voor de organische ontwikkeling van Oosterwold en inspanningen te verrichten om deze gronden vrij van pacht en erfpacht te maken. De gronden waarvan de Staat in deze ruling het erfpachtrecht en eigendom wenst te verkrijgen liggen binnen de begrenzing van de structuurvisie Oosterwold. De huidige rechthebbende is de enige partij die dit recht kan verkopen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

De huidige rechthebbende wenst op haar beurt van De Staat (Rijksvastgoedbedrijf) het perceel Lelystad, L, 1391, waarvan zij momenteel pachter is, te verkrijgen. Zij zal deze gronden aanwenden voor haar agrarische bedrijfsvoering en die daarop voortzetten, in plaats van op de gronden waarvan het erfpachtsrecht en eigendom wordt verkocht. Op basis van het Burgerlijk Wetboek, onderdeel pacht, is de verpachter verplicht deze grond eerst aan de pachter aan te bieden. De rechthebbende is agrarisch ondernemer en exploiteert een agrarisch bedrijf. In het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering van de rechthebbende en het feit dat de gronden in de directe nabijheid zijn gelegen van de overige pachtgronden van de rechthebbende en zij reeds pachter is van deze gronden is het wenselijk dat deze agrariër deze gronden in eigendom verkrijgt als vervanging voor de erfpachtgronden. Zonder vervangende grond in de directe omgeving van zijn bedrijf is de erfpachter niet bereid om het erfpachtrecht en eigendom te verkopen.

In het kader van een goede agrarische bedrijfsvoering en het op juiste wijze afwikkelen van het bestaande bouwplan, zal de door de Staat te verwerven grond nog voor de periode van maximaal 1 jaar geliberaliseerd worden verpacht aan de verkopende erfpachter.

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat er in dit geval sprake is van slechts één serieuze gegadigde die onder dezelfde voorwaarden in aanmerking komt voor de desbetreffende grond.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Wouter den Dekker
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod