Verkoop/in gebruik geven strook bedrijventerrein
gelegen aan Rapenburg ong. tussen Ruigenhil 3 D en Hoogendijk 2 A
te Alblasserdam

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 30 maart 2023 tot 19 april 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan Rapenburg ong. tussen Ruigenhil 3 D en Hoogendijk 2 A, Alblasserdam
Huidig gebruik:
Bedrijventerrein – parkeergelegenheid.
Bestemming:
Bedrijventerrein, Waterstaat-Waterkering, Leiding-Riool, Waarde-Archeologie.
Perceelgrootte:
ca. 725 m²

Voornemen tot overeenkomst: Strook bedrijventerrein nabij Rapenburg te Alblasserdam.

Update 19 april 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Perceel zal in gebruik worden gegeven en vervolgens worden verkocht aan een regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 april 2023 om 12.00 uur (20 dagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 34903 (Verkoop), Rapenburg Alblasserdam - S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst en tijdelijke gebruiksovereenkomst te sluiten voor een strook bedrijventerrein gelegen nabij de Rapenburg in Alblasserdam, kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B, nummer 5084, oppervlakte 725 m2 . Vanwege de gewenste startdatum werkzaamheden zal het perceel voorafgaand aan de verkoop tijdelijk in gebruik worden gegeven.

  • Omschrijving type vastgoed: strook bedrijventerrein .
  • Adres: Rapenburg ong. tussen Ruigenhil 3 D en Hoogendijk 2 A te Alblasserdam.
  • Kadastrale aanduiding: Alblasserdam B 5084.
  • Perceeloppervlak: 725 m2.
  • Vigerende bestemming: Bedrijventerrein, Waterstaat-Waterkering, Leiding-Riool, Waarde-Archeologie.
  • Toekomstige planologische bestemming: Bedrijventerrein, Waterstaat-Waterkering, Leiding-Riool, Waarde-Archeologie.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: bedrijventerrein, in erfpacht uitgegeven aan derden.
  • Ontsluiting van het vastgoed: perceel maakt momenteel deel uit van een groter kavel bedrijventerrein, ontsloten via de Rapenburg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koop- en gebruiksovereenkomst aan te gaan met een regionale ontwikkelingsmaatschappij, omdat deze partij het noordelijk gelegen bedrijventerrein gaat herstructureren. Het perceel is door haar vorm niet zelfstandig te exploiteren. Ten behoeve van deze herstructurering wordt op het perceel in combinatie met het ten oosten gelegen perceel (reeds eigendom van de ontwikkelingsmaatschappij) een weg aangelegd. Op het perceel wordt geen uitgeefbare grond gerealiseerd. De erfpachter van het ten westen gelegen perceel heeft het te verkopen perceel ten behoeve van de aan te leggen weg afgestaan. Gelet op het feit dat er geen overige aangrenzende eigenaren zijn die belangstelling voor het perceel kunnen hebben en het perceel door haar vorm voor niets anders gebruikt kan worden dan voor de aanleg van genoemde weg is voldoende aannemelijk dat er geen andere gegadigden zullen zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: V. van Ballegooijen
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod