Diverse meldingen sectie Agrarisch Gebruik
te Assen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 23 maart 2023 tot 20 april 2023 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Landbouwgrond
Bestemming:
Agrarisch

Meldingenlijst:

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomsten slechts gesloten kunnen worden met de beoogde wederpartij, omdat op deze overeenkomsten één van de volgende gestandaardiseerde argumenten van toepassing zijn:
1.A
Overeenkomst is klein in financiële of fysieke omvang:
- Kleine oppervlaktes (max. 1 ha)
- Gebruik met lage tegenprestatie (tot € 1.500,- per pachtjaar)
1.B
Toezeggingen minister die schriftelijk zijn vastgelegd.
1.C
Nieuwe overeenkomsten met een tijdelijk karakter in het kader van beheer van gronden.
1.D
Gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen.
1.E
In voorkomende gevallen waar de criteria van toepassing zijn bij de openbare procedure van het voornemen tot overeenkomst welke staan vermeld op pagina twee onder ‘Alternatieve methode 1: voornemen tot Overeenkomst’ van de memo ‘Actueel kader uitgifteproces van de afdeling Verhuur’ vastgesteld in het MT van 17 november 2022. Deze is te downloaden via de download-knop.

Achter iedere melding staat het nummer van het gestandaardiseerde argument

Andere partijen, die ondanks het gestandaardiseerde argument, interesse hebben om een overeenkomst voor een locatie te verkrijgen kunnen hiervan beargumenteerd melding maken vóór 20 april 2023, om 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf

Vastgoedinformatie
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1 dan wel op basis van artikel BW 7:395) aan met de beoogde wederpartij en wordt alleen volstaan met deze publicatie:

• twee percelen cultuurgrond percelen gelegen nabij de Trekweg te Zuidbroek, kadastrale gemeente Zuidbroek, sectie F, nummers 2035 gedeeltelijk en 2036 gedeeltelijk, oppervlakte 5.54.94 ha, voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 oktober 2023, zaaknummer 5631936, argument 1C;
• een perceel cultuurgrond gelegen aan de Galgeweg te Zuidbroek, kadastrale gemeente Zuidbroek, sectie F nummer 438 geheel, oppervlakte 2.54.57 ha, voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2023, zaaknummer 5640015, argument 1C;
• een perceel cultuurgrond gelegen aan de Rassenbeekweg te Zeewolde, administratief bekend als kavel Nz 47 ged., kadastrale gemeente Zeewolde, sectie B, nummer 1012 gedeeltelijk, oppervlakte 4.54.68 ha, voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 oktober 2023, zaaknummer 5544837, argument 1C;
• een perceel los land gelegen aan de Kanaaldijk te Giethoorn, kadastrale gemeente Giethoorn, sectie H, nummer 717 geheel, oppervlakte 33.22.65 ha, voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 oktober 2023, zaaknummer 5681345, argument 1C;
• een perceel grond gelegen aan de Woldlakeweg te Scheerwolde, kadastrale gemeente IJsselham, sectie X nummer 311 geheel, oppervlakte 2.66.50 ha, voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 oktober 2023, zaaknummer 5667669, argument 1C.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven melding te maken als zij ook voor een locatie in aanmerking willen komen, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op 20 april 2023, om 12:00 uur.
Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde melding kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf.
Het kenbaar maken van de melding doet u door het meldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf naar het email-adres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van de locatie. Het meldingsformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Van belang bij deze melding is dat wordt aangetoond waarom u, ondanks het genoemde gestandaardiseerde argument, toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet uw ontvankelijkheid worden getoetst.
U wordt gevraagd te beargumenteren waarom u aanspraak wilt maken op de uitgifte.

Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan. Afhankelijk van de onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
1. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
2. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
3. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart.
U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Ontvankelijkheid/Criteria
Voor het kenbaar maken van de melding zijn de volgende formele criteria (d.w.z. criteria waar u als melder c.q. de melding aan moet voldoen), van belang.
Indien aan 1 of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
1. Melding kan worden gedaan door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Bij het insturen van het meldingsformulier dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting: De Staat wenst een pachtovereenkomst aan te gaan; de pachter moet ten minste voldoen aan de voorwaarden die titel 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek aan de pachter, zijn activiteiten en de (voorgenomen) overeenkomst stelt. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Ten aanzien van partijen die zich niet hebben gemeld op uiterlijk 20 april 2023, om 12:00 uur, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (310 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.VOpacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod