Perceel cultuurgrond gelegen aan de Kerklaan te Raamsdonk
Kerklaan
te Raamsdonk

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Tot 12 april 2023 12.00 was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Kerklaan, 4941 TW Raamsdonk
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 2.45.70 ha

Compensatiegrond in het kader van project A27 Houten-Hooipolder

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht agrarische gronden op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verpachting af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft agrarische grond aan een specifieke partij te verpachten dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verpachting. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verpachting omdat u interesse heeft in het gebruik van de grond en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 maart 2022 (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘Interesse pachtkavel bij Kerklaan te Raamsdonk.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst (verpachting van los land op basis van artikel BW 7:397 lid 1) te sluiten voor het percelen gelegen aan de Kerklaan te Raamsdonk, kadastraal bekend gemeente Raamsdonk, sectie K, nummer 5597, groot ongeveer 2.45.70 ha, voor een periode van 6 jaar.

Op de tot stand te komen pachtovereenkomst zijn voor zover daarvan niet is afgeweken in de (ontwerp) pachtovereenkomst de Algemene pachtvoorwaarden Domeinen 2008 van toepassing.

Toelichting onderhandse verkoop en pacht
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één serieuze gegadigde partij in aanmerking komt voor de verpachting van de agrarische gronden.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze pachtgrond in te zetten ter compensatie van het verlies van gronden die nodig zijn voor het project A27 Houten-Hooipolder.

Het Rvb meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de pacht van de compensatiegrond. De criteria op basis waarvan het Rvb tot deze conclusie is gekomen zijn de volgende:

A. Voor verpachting komen alleen in aanmerking partijen die ten behoeve van het project gronden aan de Staat hebben afgestaan of nog moeten afstaan die aan hen in eigendom toebehoren of hebben toebehoord of die door hen op basis van pacht of erfpacht worden of werden geëxploiteerd;
B. Voor verpachting komen voorts alleen in aanmerking partijen die na verkoop/onteigening ten behoeve van de realisatie van het project blijven beschikken over aan hen in eigendom toebehorende gronden of over gronden die door hen in (erf)pacht worden gehouden en die gelegen zijn in het gebied dat globaal begrensd wordt door de A59 en de A27 nabij knooppunt Hooipolder en is aangegeven op de hieronder opgenomen kaart;
C. Wanneer op basis van de criteria a en b meerdere partijen als pachter in aanmerking komen gaat de partij, die de gronden die hij voor het project moet afstaan zelf exploiteert/exploiteerde, voor op de partij die bedoelde gronden krachtens pacht liet/laat exploiteren;
D. Wanneer op basis van de criteria a, b en c meerdere partijen als pachter in aanmerking komen, gaat de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een groter areaal verliest voor op de partij die als gevolg van de verkoop/onteigening een minder groot areaal verliest. Bij de bepaling van de omvang van dit areaal worden meegenomen de gronden die als gevolg van de aankoop/onteigening door de koper niet langer rendabel kunnen worden bewerkt, bijvoorbeeld doordat zij daarvoor te klein zijn of als gevolg van doorsnijding op een te grote rijafstand van de bedrijfsgebouwen komen te liggen.

Indien er meerdere gegadigden voldoen aan de gestelde criteria A t/m D zal het Rijksvastgoedbedrijf bij de toetsing in het eindoordeel de impact op de economische bedrijfsvoering afwegen-> een kandidaat waarbij de impact op de economische bedrijfsvoering het grootst is gaat voor.

Criteria
Voor het kenbaar maken van interesse zijn twee soorten criteria van belang:
1. formele criteria (d.w.z. criteria waar u als geïnteresseerde c.q. uw blijk van interesse aan moet voldoen) en
2. inhoudelijke criteria (d.w.z. criteria die gaan over de inhoud).
Indien aan 1 of meerdere criteria niet wordt voldaan, dan komt u niet in aanmerking als gegadigde partij.

Formele criteria:
1. Interesse kan kenbaar worden gemaakt zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Eventuele aan een interesse verbonden voorbehouden en/of voorwaarden worden niet geaccepteerd.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
2. Interesse kan worden ingediend door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Toelichting: Om de inhoudelijke criteria te kunnen toetsen, is een vergelijkbare uitgangssituatie van belang.
3. Bij het tonen van interesse dient u een actueel uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Hieruit dient te blijken dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit activiteiten die behoren tot bedrijfsmatige landbouw.
Toelichting: de Staat wenst een pachtovereenkomst aan te gaan; de pachter moet ten minste voldoen aan de voorwaarden die titel 5 van boek 7 Burgerlijk Wetboek aan de pachter, zijn activiteiten en de (voorgenomen) overeenkomst stelt. Een actueel uittreksel uit het handelsregister kan hierbij bepalend zijn.

Inhoudelijke criteria:
1. De beoogd pachter dient aantoonbaar zelfstandige toegang te hebben tot het te verpachten perceel, zodat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van anderen.
Toelichting: er is nu geen eigen toegangsweg tot het gepachte; het gepachte is uitsluitend bereikbaar via een naastgelegen bouwperceel; de beoogd pachter is de enige die zelfstandig toegang heeft tot het perceel.
2. De beoogd pachter dient zich te conformeren aan het voorgeschreven bouwplan.
Toelichting: het bouwplan is voorgeschreven n.a.v. onderzoek door ++ en is voorgeschreven (onder meer) vanwege duurzaam bodembeheer.
3. De voorwaarden, zoals in de pachtovereenkomst opgenomen, net inbegrip van de algemene voorwaarden.
Toelichting: dit zijn de gebruikelijke pachtvoorwaarden van het Rijksvastgoedbedrijf in vergelijkbare situaties. Denk hierbij aan looptijd, pachtprijs, soort overeenkomst, onderhoud, enz.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon:
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod