Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie.
te Tilburg

Voornemen tot overeenkomst

Meldingenlijst sluit op dinsdag 11 april 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomst gesloten kan worden met de beoogde wederpartij, omdat deze locatie voldoet aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgeving minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de melding staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen die interesse hebben in een overeenkomst voor één van onderstaande locaties, kunnen hiervan beargumenteerd melding maken voor dinsdag 11 april 2023, 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Locaties
Voor de volgende locatie gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartij en wordt volstaan met deze publicatie:

• Meerdere oppervlakte grond gelegen aan de westelijke zijde en de oostelijke zijde van het Twentekanaal, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie I, nummers 3128, 3125, 4286, 3127 en 3128 allen gedeeltelijk met een totale oppervlakte van ongeveer 1.670 m2, ten behoeve van het herinrichten en uitbreiden, de realisatie van camperparkeerplaatsen, het realiseren voor een botenhelling en een toegangsweg naar de te realiseren camperplaatsen, in de periode tot en met 31 juli 2028, zaaknummer 5295400, argument 1A: aangrenzende gebruiker, oppervlakte < 1 ha en tegenprestatie < € 1.500,00 per jaar.

• Een oppervlakte grond gelegen aan de Lange Kleiweg 40-42, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G, nummer 3073 gedeeltelijk met een oppervlakte van ongeveer 89 m2, ten behoeve van het plaatsen van een hijsopstelling voor de werkzaamheden aan het Shellgebouw, dat plaatsvindt op 18 en 25 maart 2023 tussen 07:00 en 17:00 uur, zaaknummer 5675387, argument 1A: kortdurend gebruik.

• Een oppervlakte grond gelegen aan weerszijden van de A15 ter hoogte van Meteren, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 3178, 3202, 3175, 3165, 3243, 3245, 3244 en 3373 allen gedeeltelijk, met een oppervlakte van ongeveer 31.679 m², ten behoeve van het realiseren van een werkterrein in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028, zaaknummer 4989992, argument 1B: ministeriele regeling.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst met de beoogde wederpartij(en).
Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Melding
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartij. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor een locatie kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op dinsdag 11 april 2023 Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar te hebben gemaakt. Het kenbaar maken van de interesse doet u door het meldingsformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van het zaaknummer. Het meldingsformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.
Het is van belang dat bij interesse wordt aangetoond, waarom de geïnteresseerde toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet de ontvankelijkheid worden getoetst. De geïnteresseerde wordt gevraagd te beargumenteren waarom aanspraak wordt gemaakt op de uitgifte.
Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan, afhankelijk van het type onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
a. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
b. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
c. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart
Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 20 werkdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf| Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod